Folyik az alapozás

Írta: V.E. - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink, Oktatás

900 MILLIÓ FORINTBA KERÜL AZ ANNA FRANK ISKOLA FELÉPÍTÉSE ÉS BERENDEZÉSE

Zuglóban, a Laky Adolf utcában, a Budapesti Zsidó Hitközség szeretetkórháza parkja helyén egy katlan van. Több méter mélységben többtucatnyian dolgoznak, vannak, akik a cölöpfúrót kezelik, mások csákányoznak – folyik az alapozás, a be­tonozás előkészítése. Ez a munkafolya­mat azért is igényel különös figyelmet, mert a felszín alatt lesz a 2500 adagos konyha, még mélyebben pedig a tornate­rem. Az építkezést palánk zárja el az ille­téktelen tekintetektől, esetleges balese­tektől, még inkább az értékes gépek, épí­tési anyagok esetleges szarkáitól.

Augusztusban vonult ide a székesfehér­vári Alba Regia Rt. A cég az 1960-as évek óta az ország legnagyobb állami építőipa­ri vállalata, kapacitását tekintve 4-5. he­lyét a privatizálás után is tartja. Fejér me­gyében az elmúlt negyedszázadban szinte miden új iskola az ő munkájuk, egyet Si­ófokon éppen a Laky Adolf utcai kezdése előtt néhány nappal adtak át.

Az Anna Frank iskola építésének előz­ményeivel a Szombat hasábjain jó egy év­vel ezelőtt kezdtünk el foglalkozni. Megír­tuk, hogy a kormány az államosított egy­házi ingatlanok részbeni visszaszolgáltatá­sa során a Budapesti Zsidó Hitközség 700 tanuló befogadására képes, az elvétel ide­jén még kitűnő állapotban lévő Abonyi ut­cai gimnáziumáért pénzbeni kárpótlást fi­zet, mert jelenleg benne az ország egyik legrangosabb iskolája, a „Radnóti” műkö­dik. A kártalanítás összege egymilliárd-ötszázhétmillió-százötvenezer forint. Vita is folyt a Hitközség néhány funkcionáriusa és lapunk között, mivel azt nyilatkozták, hogy az iskolaépítéssel kapcsolatos meg­bízást, tehát a tervezést, a kivitelezés en­gedélyeztetését, lényegében az egész pénzzel való gazdálkodást a közbeszerzé­si törvénynek megfelelően nyilvános pá­lyázat nyertesére bízták, majd álláspontot változtatva azt hangoztatták, hogy a beru­házás nem esik a közbeszerzési törvény alá. A lebonyolító ismét az a Kreatív 2000 Kft., amely már ilyen, magas honorárium­mal járó megbízást a Bálint Zsidó Közös­ségi Ház esetében is kapott a BZSH-tól.

Az iskola pedagógusai és a végzett diá­kok baráti köre opponálta a kijelölt he­lyet, a szűk telket és a terv egyes fogyaté­kosságait, ám mindezt figyelmen kívül hagyva, áment mondott rá a hitközség ve­zetőiből álló „szakértő” zsűri.

Az elkezdett építkezésről az Alba Regia három vezetője: Csabay Béla vezérigaz­gató, Óvári Árpád vállalkozási létesít­ményigazgató és Szőke Jenő termelési igazgató informálta a Szombatot. Megtud­tuk tőlük, hogy a föld alatti szintek fölé három emeletet húznak, és beépítik a te­tőteret is. 18 tanterem lesz az iskolában, és azok egyenkénti alapterülete eléri a 40-50 négyzetmétert. Az épület szerkeze­te január végére áll, attól kezdve a belső szakipari munkákat végzik. A június végi határidőt biztosan tartani tudják, mert ma nincs munkaerő-hiány. Sok részletkérdés még tisztázásra vár, például az anyagmi­nőség pontosítása.

Az iskola teljes felépítését, berendezé­sét, benne a konyha felszerelését össze­sen 900 millió forintért vállalták nyertes pályázatukban, amit – mint az igazgatók információjából kiderült – az a zsűri foga­dott el, amelyik a Kreatív 2000 Kft.-t is ki­válogatta.

Ha a 900 millió forintos kivitelezéshez hozzáadjuk a Kreatív 2000 Kft. vezetője ál­tal korábban említett összeget (a tervezés honoráriuma legfeljebb tízmilliós nagyság­rendben mérhető), valamint a lebonyolítás honoráriumát, ami az általános gyakorlat szerint csak ritkán éri el a kivitelezés össze­gének 10 százalékát, a mi esetünkben te­hát legfeljebb a 90 milliót, akkor az iskola felépítése alig valamivel haladja meg az egymilliárd forintot. Vajon mi lesz a meg­maradó közel félmilliárd sorsa?

Magát megnevezni nem kívánó hírforrá­sunk szerint egyébként a Hitközség jelez­te a Miniszterelnöki Hivatal illetékes fő­osztályának, hogy a hivatallal kötött meg­állapodásban szereplő, iskolaépítésre szánt összeg várhatóan kevés lesz. Ezt persze mindenki így szokta – a jövőre is gondolni kell… Örömteli kíváncsisággal várjuk, milyen célra fordítja a Hitközség vezetése a kivitelezés után fennmaradó összeget.

 

Címkék:1997-10

[popup][/popup]