A magyar ortodoxia nyílt levélben tiltakozik az EMIH hatalomátvétele ellen

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Mint ismeretes, néhány hete az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségben (EMIH) aktív, illetve a szervezettől függő személyekkel feltöltött Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) tisztújítás tartott, ahol az EMIH-hez közeli személyeket választottak a MAOIH élére, így Smuel Oirechmannt, Köves Slomó EMIH vezető rabbi sógorát, számos EMIH érdekeltségben feltűnő vállalkozót, és Keszler Gábort, aki csak néhány nappal korábban mondott le a Budapesti Zsidó Hitközségben (BZSH) és az egyik neológ körzetben viselt tisztségéről. A MAOIH most nyílt levéllel lépett a nyilvánosság elé, melyet teljes egészében közlünk.

A Kazinczy utcai zsinagóga

“A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) legitim vezetése és tagsága döbbenten figyeli, ahogyan egy hazai zsidó társ-felekezet jogellenes eszközökkel igyekszik átvenni az irányítást a Hitközségünk fölött. Ez a széles nemzetközi visszhangot keltett konfliktus, amely jogi dimenziójában tömeges és illegális tag-beléptetések, illetve az azokat követő érvénytelen tisztségviselőválasztások körül forog, jelenleg az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságon, továbbá világi bíróságok előtt folyamatban lévő eljárások tárgyát képezi.

Hitközségünk megítélése szerint mélységesen felelőtlen minden, a Kormány illetékes tagjának hivatalos állásfoglalását, illetőleg a független bíróságok döntéshozatalát megelőző olyan híradás, amely tényként kezeli a folyamatban lévő eljárások tárgyát képező, állítólagos személyi változásokat. Azok a közlemények és azok megfogalmazói tehát, amelyek és akik a MAOIH élén bekövetkezett személyi változások bekövetkeztéről, mint tényről adnak hírt, a felelőtlenségük mellett semmibe veszik a Kormány és a bíróságok tevékenységét is.

Hitközségünk nem szokott és nem is szeretne a hírekben szerepelni. A jelenlegi, egyházpolitikai szempontból példátlan, a magyar zsidóság szempontjából súlyos helyzetben azonban kénytelenek vagyunk a politikai élet szereplőit és a közvéleményt is röviden tájékoztatni az említett konfliktusról és annak hátteréről.

Az EMIH (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség) új színeket hozott a magyar zsidóság palettájára, és tevékenysége a hazai zsidóság életében több vonatkozásban hézagpótlónak mondható. Megalakulásakor (2004-ben), ha megütközéssel is, de tudomásul vettük, hogy ezen, a honi zsidóság vallási hagyományaitól távol álló alakulat állami elismeréshez és forrásokhoz jutott úgy, hogy egy olyan hazai zsidó felekezet (a „Status quo ante”) történelmi gúnyáját öltötte magára, amelyhez – egyetlen ideológia elemtől eltekintve – csekély köze van. Ez a felekezet, a manipulációk széles eszköztárának bevetésével, immár nyíltan a saját, hazai társ-felekezeteinek kiszorítására, ellehetetlenítésére és elfoglalására törekszik. Jelenleg egy szervezett puccs-kísérlettel, strómanjain és alkalmazottain keresztül igyekszik a hatalmába keríteni a MAOIH-ot – mindenekelőtt annak ingatlanvagyonát, „márkáját”, és jövedelmeit. Ez természetesen törvényellenes, és számunkra, a MAOIH legitim vezetői és tagsága számára tűrhetetlen.

Az EMIH a nagymúltú, nemzetközi „lubavicsi” haszid mozgalom (Chábád) magyarországi fiókintézménye. A világ orthodox zsidósága erős fenntartásokkal kezeli e mozgalmat, melynek mai ismertsége és legitimációja a vallástalan zsidósággal kapcsolatos belmissziós tevékenységére és közéleti aktivizmusára épül, és amely mozgalom egyes országokban nem elhanyagolható politikai befolyással rendelkezik és azzal üzérkedik. Nem ritka, hogy egy szektárius alakulat, egy „rész”, magát az „egésszel” azonosítja; az EMIH fő célkitűzése is (nevéhez híven) a magyarországi zsidóság „egységesítése” avagy „egyesítése” – amelyet a saját dirigálásával és zászlaja alatt igyekszik megvalósítani.

Ebből a fajta egységből Hitközségünk, a MAOIH nem kér. Már csak azért sem, mert a „Status quo ante” néven ismert magyarországi irányzatot a magyar orthodoxia soha nem fogadta el az orthodox zsidóság részeként. Agresszív térfoglalásuk és rafinált propagandájuk dacára az EMIH által vizionált „egység” messzebb van, mint valaha: sikerült szembefordítaniuk magukkal a magyar zsidóság valódi történelmi felekezeteit éppúgy, mint a vallástalan zsidóság túlnyomó részét.

A nyílt levél egy oldala

A MAOIH egyike a két hazai, folyamatosan működő, valóban történelmi zsidó egyháznak, és az egyetlen orthodox zsidó vallási közösség Magyarországon. Az 1868–69-ben tartott Izraelita Egyetemes Gyűlés nyomán jött létre a haladó, illetve a konzervatív (közkeletű nevükön a „neológ” illetve „orthodox”) zsidóság országos szervezete. A magyar orthodox zsidóságból – miután a vészkorszakban e népesség 80%-át elpusztították, a túlélők túlnyomó részét pedig a kommunizmus kivándorlásra kényszerítette – mára egy igen szerény hitközség maradt. Hitközségünk a folytatója a magyar orthodox zsidóság hagyományainak, továbbá a szervezeti letéteményese annak a kulturális örökségnek és
intézményrendszernek, amelyhez a magyar orthodox zsidóságnak a világban szétszóródott, magyar gyökereiket ápoló tízezrei kapcsolódnak és ragaszkodnak.

A MAOIH egy kis felekezet, amelynek a létét és jövőjét mostanra leginkább az EMIH fenyegeti. A történelmi egyházak egyikeként a MAOIH el van szánva arra, hogy szívós munkával túljusson a jelenlegi nehéz gazdasági és szervezeti helyzetén. Arra is el vagyunk szánva azonban, hogy megvédjük 150 éves Hitközségünk – nevünkben is deklarált – autonómiáját azoktól, akik egy tömeges, fiktív tagbeléptetéstől sem riadtak vissza, hogy megpróbálják átvenni az irányítást a MAOIH fölött. Semmilyen, a Hitközség problémáit kipellengérező, a zsákmányszerzést „megmentés”-ként aposztrofáló EMIH-propaganda és kampány nem képes leplezni azt, hogy itt egy ravaszul kitervelt, cinikus hatalomátvételi kísérletről van szó – amely, sajnos, több elemében a kommunista hatalomátvétel technikáinak és a magyar zsidóság 1950-es kényszer-egyesítésének az emlékeit ébreszti.

Az EMIH-nek – félrevezetéssel – sikerült az általuk mozgatott fiktív tagság választotta új „vezetőket” üdvözlő nyilatkozatokat kicsikarniuk izraeli politikusoktól. Kínos helyzetbe hozták ezeket a politikusokat, akik a jelenleg is folyamatban lévő közigazgatási és bírósági eljárások kimenetelét prejudikálták, ezzel tehát – tudtukon kívül – beavatkoztak a magyar belügyekbe. Az EMIH eljárása persze érthető: míg a folyó ügyben világszerte számos nagy tekintélyű zsidó szervezet és rabbinikus bíróság egyértelműen állást foglalt a puccs-kísérletük ellen és a MAOIH régi és legitim tagsága és vezetése mellett, addig az EMIH a saját szektáján kívül csak – zsidó felekezeti ügyekben általában
járatlan és megtéveszthető – politikusok támogatásában reménykedhet. Ez sajátos és igen visszás helyzet egy magát „Status quo ante”-ként meghatározó zsidó vallási csoport esetében is, nemhogy egy „orthodox” szerepet is eljátszani készülő csoport esetében.

Egy dologban nem lehetnek kétségei azoknak sem, akik felülnek a fent említetthez hasonló EMIH-féle média-manipulációknak: a világ orthodox zsidósága és azon belül a magyarországi gyökerű orthodox zsidóság nem ismeri és nem is ismerheti el ennek a helyi hagyományoktól idegen, agresszív csoportosulásnak az esetleges hatalomátvételét és fennhatóságát a magyar orthodoxia hagyományai és szent helyei – zsinagógái és temetői – fölött.

Felekezetünk értékeli és megbecsüli mind Magyarország Kormányának az izraelita felekezeteket támogató és az antiszemitizmussal szemben fellépő politikáját, mind a „be-nem-avatkozás” elvére épülő magyar egyházpolitikát. Ezen utóbbi elv alkalmazása azonban nem terjedhet odáig, hogy a hatóságok szemet hunyjanak egy szervezett és tömeges, a MAOIH Alapszabályának több ponton ellentmondó – tehát sokszorosan törvényellenes – tagbeléptetés fölött. Elképzelhetetlennek tartjuk azt is, hogy a hatóságok felekezetünk belső életébe azzal avatkozzanak be, hogy ignorálják a felekezet életében legmagasabb tekintéllyel és meghatározó szereppel bíró vallási bíróságok ítéleteit, amelyek többszörösen és egyértelműen kimondták ezen tagbeléptetések és az egész hatalomátvételi akció törvénytelenségét.

Meggyőződésünk, hogy a „be-nem-avatkozás” kormányzati politikája is csak akkor juthat érvényre, ha az a sokat szenvedett izraelita felekezetek most még meglévő sokszínűségének és békés egymás mellett élésének fenntartását, mint értéket felismeri.

Budapest, 2023. március 23. / 5783. niszán 1.

Deutsch Róbert György – MAOIH Elnök
Paskesz Zev – MAOIH Főtitkár
Domán Sije
Fényes Balázs
Panyi Miklós”

[popup][/popup]