Hamis számlák a hitközségen IV. – A vizsgálat lezárul. Felejtsük el?

Írta: Várai Emil - Rovat: Archívum

Hamis számlák a Hitközségen IV.

A vizsgálat lezárul. Felejtsük el?

Azok számára, akik nem ismerik az előzményeket: 1995-ben és 96-ban a Kozma utcai temető bizonyos parcellá­iban fakivágásért, rönkkitermelésért, gyomtalanításért, sírkőtisztításért egy állítólagos Nagy Sándor nevű pécsi vállalkozónak számla alapján 12 millió forintot fizettek. Egy – az informáltsága alapján feltehetően – a Hitközség belső köreihez tartozó személy álnéven nyil­vánosságra hozta, hogy az iparos fan­tomfigura, s megnevezte azt a hitközsé­gi alkalmazásban álló személyt, aki sze­rinte a hamis számlát kiállítva jogtala­nul felvette a pénzt. A Hitközségben vizsgálatot indítottak. No, nem a levél­ben jelzett tények felderítésére, s amennyiben azok igazak, akkor a Hit­községnek súlyos anyagi és erkölcsi kárt okozó személy felelősségre voná­sára, hanem a levélíró felderítésére. Nem döbbentette meg a vizsgálat elrendelőit, hogy két éven át, az összesen 12 millió forintot nem átutalással juttat­ták el a kisiparosnak, s ha már kész­pénzben fizettek, arra miért nem az er­re hivatott helyen, a Síp utcában került sor, s azt miért nem a pénztár végezte el. Nem firtatták azt sem, hogy lehet az, hogy „Nagy Sándort” a Hitközség egyet­len illetékese se látta, vele előzetes szerződést a munkára nem kötöttek, s a pénzt, mint azt Karádi Gábor, a teme­tő vezetője nyilatkozta lapunknak, ő maga adta át „Nagy Sándor” munkatár­sának, akinek kilétét nem volt hajlandó felfedni, s rajta kívül az illetőt senki nem ismeri.

A hitközségi „vizsgálathoz” tartozott az is, hogy szakértői véleményeket sze­reztek be, amelyek megállapították, hogy a jelzett munkákat elvégezték. Ezt terjesztették a Hitközség apparátusá­nak ellenőrzésére hivatott elöljáróság elé. „Nagy Sándorról” azt közölték, hogy eltűnt, azt azonban már elhallgat­ ták, hogy ha egy létező és tisztességes kisiparosra bízták volna a munkát, ak­kor a 12 millióból a 25 százalék áfa visszaigényelhető lett volna, így azonban ez az összeg elveszett.

Rendőrségi vizsgálat

A nyár elején a X. kerületi rendőrkapi­tányság nyomozást indított az ügyben, azt azonban a 12 millió forintos összeg­re tekintettel átvette tőlük a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya. A nyomozás eredményéről kértünk 1998. november 3-án informá­ciót a nyomozást végző alosztály veze­tőjétől, Kollár László alezredestől.

 • Alezredes úr! Mit tárt fel eddig a vizsgálat, és annak alapján hol tart az ügy?

 • Megállapítottuk, hogy Nagy Sándor, akinek adataival a munkát végezték, lé­tező személy, de az bizonyos, hogy nem dolgozott a Kozma utcai temető­ben. Az ő adatait más használta fel. A tanúkihallgatási jegyzőkönyvben állítja, hogy nem ő töltötte ki a Kozma utcai temetőben végzett munkákról a szám­lákat. Vettünk tőle írásmintát is. Ezek jelenleg az írásszakértőnél vannak, hogy Nagy Sándor szavait megerősítsék vagy cáfolják.

 • Ha végső megállapítást nyer, hogy a létező Nagy Sándornak semmi köze a temetőhöz, a rendőrség keresi majd azt is, hogy kihez került a pénz?

 • Erre vonatkozóan szívesen venném ötletét. Karádi Gábor úr azt állította, hogy ő kifizette, de nem tudtuk felderí­teni, hogy ki vette fel a pénzt!

 • Karádi Gábor a Szombat májusi számában úgy nyilatkozott, hogy a pénzt nagy művezetőjének adta át, s az ezt igazoló nyugták nála, illetőleg ügy­védjénél vannak. Sikerült ebbe bete­kinteni?

Egy azonosíthatatlan személy neve van aláírva. Nem tudjuk, hogy a név ki­hez tartozik! (A nyugtákon csupán annyi szerepel, hogy Szabó Zsolt. Nincs feltüntetve egyetlen nyugtán sem az aláíró személyi vagy személyazonos­sági száma, sem pedig lakáscíme. Megmagyarázhatatlan az is, hogy a nyugták nem a Hitközség 1995, 1996-os köny­veléséből kerültek elő, hanem a bot­rány kirobbanásáig, mint Karádi Gábor­tól korábban megtudtuk, ő, majd ügy­védje őrizte azokat. A szerk.)

 • A temetőben dolgozó vállalkozó és művezetője létezéséről a rendőrségnek milyen adatok állnak rendelkezésére?

 • Karádi úr nyilatkozata!

 • nem különös, hogy két éven át Ka­rádi Gáboron kívül a Hitközség vezetői közül senki sem látta a két férfit?

 • Erre nem tudok mit válaszolni. A Hitközség azt közölte, hogy Karádi el­járhatott az ügyben.

 • Az elvégzett temetői munkák minő­ségét a rendőrség ellenőrizte?

 • Elfogadtuk a Hitközség által megbí­zott szakértők véleményét.

 • Miután kiderült, hogy valakinek az adatait jogtalanul használták fel, miért volt érdekes a munka elvégzése vagy hiányossága?

 • Mert csalás bűntettének alapos gya­núja miatt folyt a nyomozás, ám mivel a Hitközség által felkért szakértők sze­rint a munkát elvégezték, ez nem áll meg. Ha az írásszakértő megállapítja, hogy nem az állította ki a számlákat, akitől az írásmintákat vettük, akkor az­zal zárjuk le az ügyet, hogy nincs meg az elkövető. Ha meglenne, akkor adó­csalás miatt indulna ellene eljárás.

 • De ebben az ügyben nem ez az egyetlen gyanús momentum.

 • Valóban. Alapos a gyanú, hogy oki­rat-hamisítás és adócsalás is történt.

 • És erre vonatkozóan nem folyik to­vább a vizsgálat?

 • Erre is kiterjedt a figyelmünk, de nincsenek a kezünkben olyan adatok, amelyek alapján az elkövető kilétére fényt tudnánk deríteni.

 • Sokat foglalkoztak az üggyel?

(A rendőrfőtiszt vaskos paksamétát vesz elő.)

 • Kétszázötven oldalnyi anyag van benne…

 • Alezredes úr, köszönöm, hogy ilyen hosszú beszélgetést folytathattunk.

Várai Emil

Címkék:1998-12

[popup][/popup]