Tények, számok az oktatásról

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Oktatás

1997. szeptember 29-én sajtótájékoztatót tartottak a magyarországi zsidó oktatási intézmények vezetői a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) épületében. A tájékoztatón jelen volt Zoltai Gusztáv, a BZSH ügyveze­tő igazgatója, valamint Orbán Fe­renc, a hitközség oktatási felelőse.

Zoltai Gusztáv tudatta a jelenlévő mintegy tíz újságíróval, hogy az Anna Frank Gimnázium új épülete 1998. júni­us 30-ra elkészül. Az új intézmény, ahol az óvodától a nemzetközi érettsé­gi megszerzéséig tanulhatnak majd a gyerekek, a Scheiber Sándor Oktatási Központ nevet fogja viselni – tájékozta­tott az ügyvezető igazgató. (Az iskola ta­nárai az Új Életből értesültek a névvál­tozásról – mint az egy szülői értekezle­ten feltett kérdésre válaszul elhangzott. (- a szerk.) A már működő gimnáziumi osztályok mellett a jövő évben megin­dul az elemi iskola első osztálya, ahová a – szintén a BZSH felügyelete alatt álló – Benjámin (azelőtt: Ben Jehuda) óvo­dából átveszik a gyerekeket. Hogy az elemi tagozat felsőbb osztályai is elindulnak-e ugyanebben az évben, az a „kereslettől” függ. Az iskola 6+6-os rendszerben működik majd, és lehető­ség lesz a tizenharmadik esztendőt is az iskolában tölteni, szakképzés céljá­ból. Jelenleg az intézményben párhu­zamosan működik a régi típusú 4 osz­tályos gimnázium és az új, 6 osztályos gimnázium első három évfolyama – egészítette ki az elhangzottakat Kohn Gábor megbízott igazgató. A nyugdíjba vonuló Berend Rózsa igazgató helyére pályázatot hirdetett a Hitközség.

Schőner Alfréd, a rabbiképző inté­zet új rektora, aki öt évre kapta meg kinevezését, tájékoztatott, hogy az ál­tala vezetett intézmény új neve: Or­szágos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetem. Az egyetemi rangnak örven­dő intézmény kebelében működő főis­kola, a Pedagógium, eddigi két szaka (judaisztika tanári szak, szociális mun­kásképző szak) mellett 1998 januárjá­ban tervezik beindítani a zsidó liturgia szakot, ahonnan kántorok, előimádkozók, tóraolvasók kerülhetnek majd ki – elsősorban a vidéki zsidóság káder­gondjainak enyhítésére. Hosszabb tá­von egy negyedik tagozat megindítását is tervezik: a már működő Yahalom Zsidó Szabadegyetem „nőné ki magát” művelődéstörténeti szakká. Számos magasan kvalifikált oktatót kerestek már meg az új szak ügyében, akik kö­zül sokan mondtak igent. Remélik, hogy ezáltal intézményük – amely még az akkreditáció előtt áll – a tudomá­nyos kutatások és publikációk egyik – már a XXI. század elvárásainak is meg­felelő – központja lesz – tájékoztatott a rektor.

A zsidó oktatás teljes vertikuma ki­épült – összegezte az elhangzottakat Orbán Ferenc – az óvodától az egyete­mig. Ebben a rendszerben jelenleg mintegy 1300 fiatal tanul.

Az oktatási intézmények vezetői ez­után elmondták, hány gyerek tanul je­lenleg náluk illetve hány gyerek iratko­zott be az újonnan induló első évfolya­mokra. Alábbi táblázatunkban ezeket a számokat közöljük.

Összlétszám első évfolyam létszáma
Benjámin óvoda 84 fő 18 fő
Anna Frank Gimnázium 170 fő 20+16 fő1
Amerikai Alapítványi Iskola 212 fő 12 fő
elemi tagozat 81 fő 11 fő
gimnáziumi tagozat 131 fő 23 fő2
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Bp.-i tagozat 80 fő 30 fő
Bet Menahem iskola 35 fő 16 fő
óvodai tagozat 32 fő 13 fő
iskolai tagozat3 3 fő 3 fő
Lauder Javne Iskola 628 fő 142 fő6
óvoda 60 fő 16 fő
elemi iskola4 267 fő 55 fő
gimnázium5 301 fő 71 fő
Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetem 95 fő 26 fő
rabbiképző 11 fő 2 fő
judaisztika tanári szak 49 fő 12 fő
szociális munkás szak 35 fő 12 fő
liturgia szak7 8-14 fő
Összesen 1304 fő
4 osztályos gimnázium első osztálya + 6 osztályos gimnázium első osztálya.

Ebből 22 gyerek az elemi tagozatról jött.

Az első elemi ebben a tanévben indult.

Az elemisek mintegy harmada a Lauder óvodából jön.

A gimnáziumi első osztályosok döntő többsége az elemi tagozatról jön.

A tagozatok közötti mozgással együtt.

7 A szak januárban indul, a felvételi vizsgák még nem történtek meg. A létszám Schőner Alfréd rektor tájékoztató becslése.

Címkék:1997-11

[popup][/popup]