Schőner Alfréd a Rabbiképző Intézet főigazgatója

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Oktatás

Lapunk 1997. márciusi számában a fenti tényt és annak hátterét már is­mertettük. Ami akkor de facto informá­ció volt, az mostanra de jure is meg- erősíttetett: dr. Schőner Alfréd és a Hitközség vezetői ez év júliusában (a tanév kezdete előtt két hónappal!) alá­írták a kinevezésről szóló szerződést. Ennek értelmében a Rabbiképző Inté­zet Pedagógiumának igazgatói posztját is betöltő dr. Schőner Alfréd veszi át a főigazgatói tisztet dr. Schweitzer Józseftől, aki nyugdíjba vonul.

Miután az új főigazgató a kinevezé­sét követő napon Izraelbe utazott, te­lefonon kérdeztük meg, miként tudja ilyen rövid idő alatt előkészíteni a kö­vetkező tanévet. Miután a kinevezés­re már jóval korábban számított, az előkészületeket időben elvégezte – tudtuk meg dr. Schőner Alfrédtől.

A főigazgatói tisztséggel eddig összefonódott feladatok és „kóvedek” most kettéválnak. Az előbbiek­ből nagyobb részt dr. Schőner Alfréd kap: jelentős óraszámban tanítani fog mindkét intézményben és ellátja az oktatásszervezés feladatait; az utóbbiból pedig Dr. Schweitzer Jó­zsefnek jut több; ő marad az intézet­ben működő zsinagóga rabbija (egyben korábbi igazgatói szobáját is megtartja). Ő lesz az „országos főrab­bi” cím birtokosa is, ami (noha e fel­adatkört nem definiálták) feltehető­leg a politikai és reprezentatív funkci­ókat jelenti majd: ahol a magyaror­szági zsidóság vezetői, elsőszámú képviselői jelennek meg, ott az or­szágos főrabbinak is helye lesz.

Dr. Schőner Alfréd rabbifunkciókat nem fog ellátni Magyarországon. Taníta­ni akarok” – mondta munkatársunknak.

Új igazító az Amerikai Alapítványi Iskolában

Haraszti György, a Wesselényi ut­cai Mszoret Avot Amerikai Alapítványi Iskola főigazgatója kérdésünkre azt a tájékoztatást adta szerkesztőségünk­nek, hogy öt éves munkaviszonya után közös megegyezéssel távozik tisztsé­géből. A jövőben Surányi Vera tanár, informatikus, számítástechnikai szak­ember tölti be a főigazgatói posztok

Címkék:1997-09

[popup][/popup]