Neurotika

Írta: Futó Péter - Rovat: Archívum

Neurotika

(Buja zsidókZsidó írók a szexről. Válogat­ta: Melvin Jules Bukiet. Ulpius-ház Könyvkiadó

Bt., Budapest, 2002. 370 oldal, 1980 Ft)

Az amerikai zsidó könyvpiac újabban bővel­kedik szexuális témájú művekben. Elég egy futó pillantás a MyJewish-Books.com internetoldal­ra, hogy meggyőződjünk a gazdag kínálatról. Ilyen komoly választékot csak igényes olvasók által gerjesztett élénk és fizetőképes ke­reslet hozhat létre. Íme egy rövid váloga­tás a közelmúltban írott és angol nyelven jelenleg is kínált, a zsidó szex témájába vágó könyvek címeiből:

A szexualitás és a nemzés zsidó tra­díciói.

A jó randevú titkai a Tízparancsolat alapján. Irta X. rabbi.

Függetlenség Park: Izraeli meleg fér­fiak élete.

Leszbikus rabbik: az első generáció.

Miért nem szeretek bele senkibe? Hogyan teremtsük meg a szerelem és az emberhez méltó érzelmi élet feltételeit? Tizenkét lépéses program. Irta Y. rabbi.

Szex és bevásárlás. Egy helyes zsi­dólány vallomásai.

Mennyei szex. Szexualitás a zsidó tradícióban.

Kóser szex: a szenvedély receptje. Irta Z. rabbi.

Földalatti élet. Egy meleg zsidó em­lékei a náci Berlinből.

Pénteken a rabbi nejlonruhát viselt. Zsidó leszbikus erotika.

A szex ojvéja. Zsidó nők erotikus írá­sai.

Belekóstolni a tálba. Rabbinikus re­torika a szexualitásról.

Kétszer áldott. Leszbikusnak és zsi­dónak lenni.

Helyes zsidólányok. Leszbikus anto­lógia.

■ Érosz és a zsidók: a bibliai Izraeltől a mai Amerikáig.

Mint kenyér a szédertálon: Zsidó leszbikusok és a tradíció átalakítása.

Isten fallosza és más problémák a férfiakkal és a monoteizmussl kapcso­latban.

Hősieden viselkedés: A heteroszexualitás kez­detei és a zsidó férfi felta­lálása.

Ezeket a könyveket a piac két követelmény alapján ítéli meg: vajon jól teljesítenek-e két mérce, a „zsidométer” és a „szexométer” alapján. A csiklan­dós sorozatból valóban nehéz lehet a vá­lasztás. De vajon miért övezi újabban ilyen nagy érdeklődés ezt a témát? Egye­sek szerint ez a trend a holokauszt utáni zsidó élni akarást igazolja, mások szerint épp ellenkezőleg: ez is csak a zsidó iden­titás felhígulási folyamatának egyik állo­mása. Ismét mások szerint pusztán arról van szó, hogy a zsidó kultúra és iroda­lom sem vonhatja ki magát az évszáza­dos tendencia alól, mely szerint a szexu­alitást egyre kendőzetlenebb, egyre explicitebb módon lehet és kell bemutatni.

Az erotikus könyvpiac megfigyelői mindig is nagyra értékelték az etnikai, vallási és kisebbségi vonatkozásokat, mert ezek a beltenyészet és a fajköziség sajátos, semmivel sem pótolható zama­tét adják a műveknek. A szexuális tartal­mú könyvekre fogékony olvasóközönség szinte megköveteli a mítoszokat. A míto­szok körében pedig garantált helye van egyrészt a zsidó nők páratlanul izzó nem­iségének, másrészt az ezzel szomszé­dos, de ugyanilyen előjelű narratívának:1 a szőke, germán típusú nők által a zsidó férfiakra kifejtett, ellenállhatatlan hatás­nak, amit szakzsargonban „sikszepil”- nek2 hívnak.

A Buja zsidók című könyv eredeti ame­rikai kiadását az internetes könyváruhá­zak listáin a következő cím alatt találjuk: Neurotica – Zsidó írók a szexről. Novellagyűjtemény, 1999, szerkesztette Melvin Jules Bukiet. Az on-line és off-line egyaránt megvásárolható könyv ára újon­nan, kemény kötésben 26,95 dollár, használtan 1,97 dollár. Az egyik weboldal hirdetése külön is felszólít arra, hogy takarítsunk meg közel 25 dollárt a hasz­nált példány megvásárlásával. A tekinté­lyes internetes forrás ehhez – és a könyv­lista valamennyi többi eleméhez – még az alábbiakat teszi hozzá:

? Klikkeljen erre az ikonra, ha többet akar tudni a könyvről és szerzőiről.

*- Klikkeljen erre az ikonra, ha meg akarja írni saját véleményét.

☺ Klikkeljen erre az ikonra, ha meg akarja rendelni a könyvet.

Klikkeljünk hát az első ikonra, és tud­junk meg egy kicsit többet a könyvről és szerzőiről. A New Yorkban élő M. J. Buki­et a Sarah Lawrence College posztgradu­ális karának szépírástanára. Maga is több regény szerzője, és rendszeresen publi­kál a neves liberális zsidó folyóiratban, a Tikkunban is. Ez az általa szerkesztett kötet összesen huszonhét különböző író novelláiból és szemelvényeiből áll, a szerzők vezetékneveinek ábécé szerinti sorrendjében. Az alkotók mintegy egy- harmada a huszadik századi angol-ameri­kai zsidó irodalom világhírű mestere, a többség neve azonban nálunk még telje­sen ismeretlen. Az eredeti amerikai kiadásban még ott áll a szerkesztő elősza­va, a magyar olvasónak azonban saját magának kell kitalálnia, hogy a bujasá­gon és a zsidóságon túlmenően mi köti össze ezeket az írásokat. A kötet magyar kiadója ugyanis – nem tudni, miért – ki­hagyta a bevezetést. Ehelyett a hátsó borítón olvasható vevőcsalogató szöveg ne­mes egyszerűséggel szó szerint arról biz­tosítja a leendő vásárlót, hogy ez a könyv a baszás apoteózisa. Azokat, akik csu­pán zsidó kultúrájuk elmélyítése végett vették kezükbe a kötetet, a következő mondat igyekszik megnyugtatni, misze­rint a szerzők egy kivételével mindannyi­an zsidók. Akik pedig még ebből sem ér­tik a válogatás szempontjait, azokat vég­leg eligazítja a címlap, amelyen – az Izra­el Állam zászlaján szereplő motívumokat továbbfejlesztve – kék háttér előtt tucat­nyi fehér sperma csapkodja farkincáját, és mindegyikük feje egy-egy helyes kis hatágú csillagot formáz.

De ne ragadjunk meg a borítónál, mert a könyv sokkal többet nyújt annál, mint azt a marketingcsomagolás alapján hinni lehetne. Ez az egyszerre érzéki és éteri, mulatságos és tragikus dekamercn3 vál­tozatos menüt kínál. Megjelenik itt a hetero és meleg ízlés, a házasságon belüli, házasság előtti és házasságtörő szex, a kielégítő és frusztrált, a bűnös és ártat­lan, a testi és plátói szerelem, továbbá az azonnal, a késleltetve vagy a soha be nem teljesülő vágyódás. Mielőtt pedig az írások szereplői az örök dramaturgia sze­rint megérintenék egymás testét, még olyan témákat érintenek, mint a valláskö­zi kapcsolatok, a holokauszt, a zsidó anya és a pszichoterápia.

Nem zsidó témájú szoft pornó ez, hi­szen az írások többsége magas irodalmi értéket képvisel. A gyűjtemény legjobb novelládból irodalmi stílus, mély meglátá­sok, élő és fejlődő jellemek köszönnek az olvasóra. Mire elérkezünk a zaftos je­lenetekhez – és ez a lényeg, nem? érdektelenné válik a pornográfia és az ero­tika látszatellentéte. Van a kötetben ugyan egy pár novella, melyek az ameri­kai egyetemek kreatív írás szemináriu­maira készült házi feladatnak tűnnek, de egészében véve nem ez a jellemző, és aki megveszi a könyvet, az otthon ne a szexpolcra tegye, hanem az irodalmi művek közé.

Egyes novellák az értelem és a vágy el­lentétét, a mentális orgazmust dolgozzák fel.

Woody Allen detektívregény-paródiájában átlagon felüli intelligenciájú, sápadt, szemüveges filosz kékharis­nyák call-girl hálózata sznob férfiakra vadászik.

Rebecca Goldstein főhősnője filozófiailag megalapozott módon csábítja el egy elit egyetem ünnepelt matematikus zsenijét.

Visszatérő motívum a zsidó-keresztény párbeszéd szexuális dimenziója.

Bernard Malamud elbeszélésében egy Rómában élő amerikai művész bele­szeret egy mélyen katolikus olasz fes­tőnőbe, aki enged az udvarlásnak, de csak testileg adja oda magát a férfinak. Végül a főhős csak úgy tudja a zavaros előéletű nőt lelkileg is meghódítani, ha a katolikus bűn-, büntetés- és megvál­tás-szimbolika teljes fegyvertárát igénybe veszi. A novella záró mondata kettejük viszonyának szexuális beteljesülését a zsidó-keresztény kapcsolat torzképeként mutatja be: „Lassú, pumpáló mozdula­tokkal keresztjéhez szögezte a vezeklőt.”

Gilbert Sorrentino gój4 főhőse annyira beleszeret egy csodaszép zsidó lányba, hogy maga is zsidóvá akar válni.

Harold Brodkey zsidó hőse har­minc érzékien megírt oldalon keresztül dédelgeti nem zsidó barátnőjét, míg emez végre jobb belátásra tér, elfelejti a szexszel kapcsolatos görcseit, és életé­ben először elélvez.

Michael Lowenthal elbeszélésében a frankfurti kiküldetésen lévő amerikai zsidó férfit egy meleg diszkóban egy né­met férfi elcsábítja, de a pásztorórát be­árnyékolja a holokauszt emléke, a szé­gyen és a gyűlölet lehetősége.

A könyvben kevés az olyan írás, amelynek értékét az etnikai zamat adja meg. Ilyen Singer varázslatos novellája, melyben egy férfi a stetl5 babonás kör­nyezetében magát démonnak kiadva szerez szeretőt magának.

A kötetből végül is nem tudjuk meg, hogy van-e zsidó szex, és ha igen, az mi­lyen. A szex talán Max Apple elbeszélé­sében a legzsidóbb: itt a főhős a saját körülmetélésének emlékét járja körül, amikor a szeretője unszolására pszicho­terápiás céllal önismereti zarándokúira lép. De a novella végén ismét csak nem az aktus a zsidó, hanem az, amire köz­ben gondolnak.

Lehet, hogy a zsidóság csak valamiféle sallang a zsidó szexen, valami olyasmi, mint egy régi pesti viccben a spanyol szex? Szedlacsek betér egy kuplerájba, mert az azt hirdeti magáról, hogy ott spa­nyolosán űzik a szexet. Nem sokkal később a férfi elégedetten távozik a csi­nos Carmen karjai közül, és csak a lépcsőházban jut eszébe, hogy a szolgáltatásban semmi spanyolosat sem fedezett fel. Visszafordul, bekopog Carmen szobájába, aki ajtót nyit, és a homlokára csapva felkiált: Ja persze! Ollé!”

De tényleg, mitől lesz zsidó a szex? A következő zsidó vicc majd megmagya­rázza. Ismeretlen férfi csönget be Kohnné ajtaján. Az asszony fia évekkel azelőtt vándorolt ki Amerikába, róla hozott hírt az idegen. Két híre van, egy jó és egy rossz, kérdi, melyikkel kezdje. Rövid sopánkodás után az asszony úgy dönt, hogy a rosszat akarja először hallani. „Hát, kedves Kohnné, a maga fia ott Amerikában homokos lett.” Ajjaj, fogja a fejét Kohnné, akkor most halljuk a jó hírt. És a férfi már mondja is: „Olyan he­lyes, behóved6 kis zsidó fiúval él együtt, hogy ha látná őket, repesne a szíve.”

Futó Péter

Jegyzetek

1 Narratíva (latin) = az elbeszélés alapmotí­vuma.

2 Szójáték. Siksze (jiddis) = nem zsidó nő, sex-appeal (angol) = szexepil, erotikus vonzerő.

3 Dekameron (görög) = száz novellából álló elbeszélés-gyűjtemény, Boccaccio erotikus sorozatának címe.

4 Gój (jiddis) = nem zsidó.

5 Stetl (jiddis) = városka, zsidók által lakott te­lepülés Lengyelországban, Ukrajnában vagy Galíciában.

6 Behóved (jiddis) = aki betartja a vallási elő­írásokat.

Címkék:2003-06

[popup][/popup]