Megalakult a ZSIT

Írta: cs.m. - Rovat: Archívum

Új zsidó ifjúsági ernyőszervezet felé

Megalakult a ZSIT

Zsidó Ifjúsági Tanács (ZSIT) néven, öt zsidó ifjúsági szervezet – köztük a Bnei Akiva, a Marom, a Kidma, a Hasomér Hacair és a Habonim Dror – részvételével új ernyőszervezet alakult 2005 szeptemberében. A ZSIT közel kétéves tárgyalássorozat után jött létre, azok a problémák azonban, melyek szükségessé tettek egy effajta szövetséget, sokkal régebbre nyúlnak vissza. Létrejöttéhez nagy lökést adott, hogy 2004 tavaszán az akkori ifjúsági és sportminiszter, Gyurcsány Ferenc az ifjúsági törvény előkészíté­se kapcsán, kötetlen megbeszélésre invitálta a zsidó szervezetek vezetőit. Ekkor hangzott el először hivatalosan, hogy a kormányzat kívánatosnak tar­taná, ha a többi történelmi egyházhoz hasonlóan zsidó részről is megalakul­na egy olyan ernyőszervezet, amely legitim módon képviselhetné a zsidó közösség fiataljainak speciális érdeke­it. A ZSIT megalakulásáig a UJS vál­lalta magára ezt a feladatot, ami ma­gyarázatot adhat arra, hogy a ZSIT-be – ami könnyen megváltoztathatja a UJS elmúlt években kialakult hegemón helyzetét – még Zoltai Gusztáv kérésére sem léptek be. A UJS elnökét mindeddig nem sikerült elérnünk, de értesüléseink szerint a konfliktus egyik oka, hogy míg a UJS az alapít­ványi formát, addig a ZSIT az általa demokratikusabbnak vélt egyesületi kereteket támogatja, ami nem „beto­nozza be az alapítókat”.

A ZSIT tagszervezetei fontosnak tartják, hogy az eddigieknél áttekint­hetőbb és demokratikusabb módon történjen a Mazsihisztől kapott támo­gatás elosztása, felhasználása, és át­láthatóbb legyen az elszámolás is. Elsőrendű céljaik között szerepel az eddig hozzáférhetetlen anyagi forrá­sok elérése, amelynek érdekében – az önkormányzati és állami támogatá­sok kiaknázásán túl – például a Mazsököt is a pályázati rendszer meg­változtatására szeretnék rábírni. A közös fellépés, reményeik szerint, nemcsak több anyagi forrást tesz hozzáférhetővé, de a nagyobb erköl­csi támogatottságot is biztosíthatja. A ZSIT „stratégiai partnerének tekinti a Mazsihiszt mint történelmi egyházat, amely közjogi értelemben a magyarországi zsidóság képviseleti szerve”. Noha a ZSIT megalakulását mind Zoltai Gusztáv, mind Heisler András

  • aki nyitottsága miatt igen népszerű volt az ifjúsági mozgalmak körében

  • támogatta, a Mazsihisz távol tartot­ta magát a szervezet megalakulása körüli vitáktól.

A ZSIT – a Kidma elnöke, Nagy Ákos szavai szerint – elsősorban saját tagjait kívánja képviselni, bízva ab­ban, hogy ez túlnyomórészt egybe­esik az egész zsidó ifjúság érdekeivel is. A közös érdekképviseletet minden irányban meg kívánják valósítani, mind a Hitközséggel, mind az állam­mal vagy a többi civil szervezettel szemben; megalakulásukat a Mazsi­hisz vezetése és több politikai párt mellett Izraelben is üdvözölték. A ZSIT a történelmi egyházakkal is ke­resi a kapcsolatot, de részükről – talán a még nem teljesen tisztázott viszo­nyok miatt – nem érkezett konkrét visszajelzés. Az egyesület minden csoportosulás előtt nyitva áll, amennyiben zsidó szervezetként defi­niálja magát és elfogadja a ZSIT elve­it, bár e szempont mellett olyan ob­jektív követelmények is szerepet játszhatnak, mint például a taglétszám. Távlati céljaikat négy pontban foglalták össze: professzionális ér­dekképviselet a lehető legtöbb fóru­mon – az egyik legégetőbb kérdés az ifjúsági szervezetek elhelyezése -, közös programok koordinálása és az oktatási program összehangolása, tu­dományos háttérmunka, kutatások, elemzések készítése, valamint az ön­képzés támogatása, és a többségi tár­sadalom informálása a zsidó ifjúsági közélet eseményeiről. Végül – Nagy Ákost idézve – azt szeretnék elérni, hogy a hitközségi vezetés ne kizáró­lag úgy tekintsen rájuk, mint a zsinagógába nem járó fiatalságra, hanem a jövőt lássák bennük.

cs.m.

Címkék:2005-12

[popup][/popup]