Meg akartuk őrizni iskolánkat

Írta: Dr. Tauber László - Rovat: Archívum

Meg akartuk őrizni iskolánkat

Az Új Élet 1998. október 15-én az első oldalon beszámol a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének az egyházi ingatlanok járadékával kapcsolatos sike­res tárgyalásairól: „Azt, hogy a közösség milyen jól döntött, mi sem bizonyítja job­ban, mint az Abonyi utcai épületért ka­pott pénzen felépített Scheiber Sándor Tanintézet gyönyörű, új épülete.” Az írás rólunk, a külföldön élő „ellendrukkerek­ről” is megemlékezik. Mi, a „külföldi el­lendrukkerek” és a belföldi, hasonlóan megbélyegzett, számban annyira megfo­gyatkozott öregdiákok, meg akarjuk őriz­ni az Abonyi utcai gimnáziumépületet, a mi „Kéver Ovauszunkat”, amely a zsidó fiatalság fellegvára volt.

Az evangélikus, katolikus egyháznak legalább olyan szüksége van pénzbeli se­gítségre, mint a Zsidó Hitközségnek, és mégis visszavette régi iskoláit. A magyar közvélemény elfogadta ezt a döntést. Azonban amikor az Abonyi utcai gimná­zium visszaadásáról volt szó, a hangulat szóban és írásban is ellenünk fordult. A tisztelt, demokratikusan megválasztott vezetőknek tudniuk kell, hogy ha az ese­ményekről beszámolnak, akkor nem ke­vesebbet kell közölniük, mint a teljes igazságot. A Magyar Köztársaság kormá­nya 1991-ben rendezte az egyházi ingat­lanok sorsát. Tudomásunk szerint az ún. „külföldi ellendrukkerek”-nek legalább annyi érdeme volt e törvény létrehozásában, mint a demokratikusan megválasz­tott, a kommunista rendszerrel szemben olyan bátran ellenálló hitközségi veze­tőknek. A hitközség hagyományához hí­ven gyáván elfogadta ezt a döntést. Ez volt az igazi ok, amiért lemondtak az Abonyi utcai épület visszavételéről.

Természetesen a jelen vezetők nem felelősek elődeik politikájáért. Sajnos azonban a „pattern” ugyanaz maradt. Önök Magyarországon maradtak, mi kül­földre vándoroltunk. Új országunk állam­polgárai vagyunk, nincs beleszólási jo­gunk az önök belpolitikájába. Mi a távol­ból csak arra kérjük a Mindenhatót, hogy védje meg a maroknyi zsidóságot az önök bölcs vezetésétől.

Dr. Tauber László

10401 Democracy Blvd, Potomac MD

A fenti levelet aláírták: dr. May Pál (New York),

dr. Galambos Ottó (Svédország),

dr. Péter László (Flori­da)

és Pick György mérnök (Virginia)

Címkék:1999-03

[popup][/popup]