Lapzárta után – Hamis számlák a hitközségen

Írta: Várai Emil - Rovat: Archívum

9 760 000 forint

Hamis számlák a hitközségen

,,Tisztelt Hittestvérem! A zsidóság iránt érzett felelősségem­től áthatva küldöm ezeket a számlákat. Tudnia kell, hogy nem megy minden rendben a hitközségnél, lopnak és csal­nak, és semmi sem szent nekik…” Így kezdődik az a levél, amelyet március elején kaptak a Budapesti Zsidó Hitközség elöljárói, a hitközségi körzetek elnökei és tekintélyes zsidó személyiségek. A levélhez öt számlamásolatot is mellékelt feladójuk, amelyeket Nagy Sándor, Pécs, Uitz Béla utca 2. szám alatti temető-karbantartó állított ki a budapesti Kozma utcai temetőben végzett fakivágásért, sírkőtisztításért, rönk- kitermelésért, gyomtalanításért, sírkőjavításért 1995-ben és 1996-ban felvett 9 760 000 forintról.

A Zucker Gerson álnevű levélíró (aki vezetéknévként Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató magyarosítás előtti ne­vét, utónévként pedig zsidó nevét használta – tehát aligha­nem „bennfentes”) azt állítja, hogy a leveléhez mellékelt számlákat Karádi Gábor, a „temető vezetője” állította ki hamis névre és az ezeken feltüntetett összeget is ő vette fel. (Karádi Gábor hitközségi alkalmazottként alapszabály-­ellenesen az elöljáróság tagja is.)

Az ügyre akkor derült fény, amikor a számlákat benyúj­tották az APEH-hez az áfa visszatérítésére. Ismét a levelet idézzük: ….ott derült ki, hogy nem lehet visszakérni az áfát, mert ilyen ember nem létezik, és ilyen adószám nincs. Szeretném ezt az ügyet nyilvánosságra hozni, mert ez így nem mehet tovább, és nem maradhatnak titokban ezek az ügyek.”

A levelet és a számlamásolatokat szerkesztőségünk is megkapta. Elsősorban az érintettekkel akartunk beszélni, il­letve kerestünk az ügyben illetékes személyt.

*

Garami László, a Chevra Kadisa igazgatója csak annyit mondott, hogy a levél nyomán Zoltai Gusztáv vizsgálatot rendelt el, amely még nem zárult le, Nagy Sándorral pedig személyesen sohasem találkozott.

Március 18-án felkerestük Zoltai Gusztáv ügyvezető igaz­gatót és dr. Hajabács Júlia gazdasági vezetőt. Zoltai úr a következőket mondta:

 • Bár a Chevra gazdaságilag önálló intézmény, március 12-én elrendeltem, hogy a Chevra igazgatója hivatásos igaz­ságügyi szakértővel vizsgáltassa meg: a számlán szereplő munkák elvégzésre kerültek-e, a kifizetett összeg reális-e. Azt is megvizsgáltatom, hogy a munkákat a szabályoknak megfelelően írásban rendelték-e meg. Az eredményt holnap várom. Hajabács Júliától pedig azt kértem, hogy 1995. no­vembertől készítsen részletes kimutatást a Chevra felújítási munkáiról és az ezekhez kapcsolódó kifizetési utalványok­ról. (Az ügyvezető igazgatótól azt is megtudtuk, hogy a már­cius 23-án kezdődő héten informálja az elöljáróságot a vizs­gálatokról, s ennek eredményét csak azután adja át a sajtó­nak. A Szombat akkor már nyomdában van, így arról áprili­si számunkban nem tudunk beszámolni.) Hajabács Júliával beszélgetésünket így rögzítette a magnetofon:

 • A névtelen levélíró által küldött számlamásolatok való­ban az önök által kifizetett számlákról készültek?

 • A vizsgálatról holnap kell jelentést tennünk, addig meg fogjuk nézni.

 • Elveszett a közel kétmillió forint áfa?

 • Igényeltünk és kaptunk is vissza áfát… Mindenféle büntetést elengedett az APEH, mert ennek a zavaros ügy­nek a kivizsgálásában együttműködtünk velük, és mi bo­csátottuk rendelkezésükre a számlákat. Belső ellenőrzé­sünk szigorú szabályai szerint, mint minden munkavégző­től, Nagy Sándortól is elkértük az adópapírját. Ezt méltá­nyolták.

 • Miért kellett volna a hitközséget megbírságolni?

 • Mert ez az úr nem fizette be az áfát, és eltűnt! Kint vol­tak a lakásán az adóhatóság emberei, és az apja közölte, hogy nem tudja, hol a fia.

 • És ki vette fel a pénztárban ezeket a pénzeket?

 • Mi csekket adtunk, azzal ment a bankba. Minden na­gyobb pénzösszegnél a kiadási bizonylatot aláírja annak az osztálynak a munkatársa, amelyiknél a munkát végezték, azután osztályvezetője, majd a pénzügyi előadó, követke­zem én, és végül Zoltai úr.

 • Tehát ezeknél a számláknál is így történt?

 • Igen! Mindig, mindent tételesen ellenőrzünk. Ezt az APEH is méltányolta.

 • Ön beszélt Hagy Sándorral?

 • Nem, de bekértük a papírjait. Hogy személyesen hozta be, vagy küldte, nem tudom…

 • A számlákat ugyan kézzel állította ki Nagy Sándor, de egyiket sem írta alá, mégis felvehette a pénzt a bankban.

 • Nem szeretjük, ha a számlánkról külső személy vesz fel pénzt, ezért mindig ment vele valaki.

 • Ki volt az?

 • Erre két év távlatából már nem emlékszem.

*

Karádi Gábort telefonon értük el a Kozma utcai temető­ben.

Nyilván tud arról, hogy egy sokfelé szétküldött névtelen levél azzal vádolja önt, hogy hamis számlákkal jogtalanul több millió forintot vett föl?

 • Igen, tudok róla.

 • Ki állította ki azokat a számlákat, amelyekre a rejtélyes vállalkozónak kifizették a pénzt?

 • Fogalmam sincs. Nekem semmi közöm ahhoz, hogy a Síp utcában miként zajlik az elszámolás.

 • A temetőnek semmiféle adminisztratív önállósága nincs?

 • Nincs. Idejött ez az ember, azt mondta, hogy őt a Síp ut­cából küldték, én pedig nem kérdeztem, hogy kicsoda. El­végezte a munkát, én ezt egy papíron igazoltam a Síp utcá­nak, ettől kezdve semmi közöm az egészhez.

 • Tudna erről az emberről személyleírást adni?

 • Természetesen tudnék, de csak a rendőrségnek adok.

Tud arról, hogy rendőrségi vizsgálat folyna az ügyben?

 • Nem tudok róla, de nem is érdekel.

*

Március 19-én munkatársunk Pécsre utazott és felkereste az illetékes hivatalokat. A városi önkormányzat ipari osztá­lyán Nagy Sándor temetői karbantartó nincs és soha nem is volt nyilvántartva. Ugyanezt a választ kapta az iparkamará­ban, a kézműves kamarában, és ami a leghitelesebb: az APEH megyei és városi kirendeltségén.

Az adószám hamis, a megadott címen (Pécs, Uitz Béla u. 2.) Nagy Sándor temető-karbantartó nem lakott és nem lakik. Mindennek fényében különösnek tűnik dr. Hajabács Júlia azon állítása, mely szerint az adóhivatal mun­katársai Nagy Sándort a lakásán keresve csupán édesap­jával találkozhattak, aki azt közölte, hogy fia hónapokkal ezelőtt eltűnt.

Nem hivatalos hitközségi forrásból származó információ­nk szerint az említett összeget Karádi Gábor vette fel a Hit­község számlájáról. Kíváncsian várjuk a vizsgálat eredmé­nyét: ki végezte a temetői munkálatokat, mennyi munkát végzett, s végezetül, hová került a 9 760 000 forint?

Várai Emil

Címkék:1998-04

[popup][/popup]