Könyvmoly

Írta: G. K. - Rovat: Archívum, Irodalom

A múlt hónapban zsidó tárgyú, illetve zsidó szerző által írt szépirodalmi köny­vekből válogattunk. Ezúttal az elmúlt időszakban megjelent ismeretterjesztő és a judaisztikai történeti munkákból válogatunk.

Három gyönyörű kiállítású, nagymé­retű, keménytáblás s ennek megfele­lően borsos árú könyv is napvilágot lá­tott az elmúlt időszakban a zsidóság történetéről.

Időben az elsőt, Chaim Potok mű­vét, a Kulturtrade jelentette meg 1994-ben Vándorlások címmel és A zsi­dó nép története alcímmel.

A következő, hasonló témájú mun­kát, A zsidók és Európa. 2000 év törté­nete címűt Elena Romero Castelló – Uriel Macías Kapón írta, és a Corvina kiadó gondozásában jelent meg. A té­ma első nagyszabású feldolgozása nemzetközi hírű spanyol szaktekinté­lyek tollából.

Végül a harmadik A zsidó nép világtörténete a patriarchák korától napjain­kig címet viseli, és a Gemini Budapest Kiadónál jelent meg.

Összeállítója, a kötet főszerkesztője, Élie Barnavi a tel-avivi egyetem törté­nelemtanszékének vezetője, a párizsi társadalomtudományi főiskola tanára. A könyv a „térképek és képek kedvelőinek” szól. Összeállításában nemzet­közi szaktanácsadó testület működött közre.

Mindhárom kötetet a téma iránt el mélyükén érdeklődőknek, illetve aján­dékozásra ajánljuk.

A Maccabi Kiadó jelentette meg az Amit a zsidóságról tudni kell című szép kiállítású ismeretterjesztő könyvét, me­lyet Raj Tamás állított össze – elsősor­ban gyerekeknek.

Ugyancsak a Maccabi Kiadó érdeme Orbán Ferenc Zsidó élet Magyarorszá­gon című hasznos kötete, mely felso­rolja az összes magyarországi zsidó in­tézményt az iskoláktól a templomokon át az újságokig, ismerteti valamennyi fontosabb adatait. Mindenkinek hasz­nos könyv, aki a zsidó közösség aktív tagja.

A holocaust sajnos kimeríthetetlen és feldolgozhatatlanul nagy témáját is több könyv járja körül. Ezek közül ket­tő pszichológiai vonatkozásokkal fog­lalkozik, egy pedig egy újabb Anna Frank-féle napló.

Izraelben jelent meg magyar nyelven a Tanúim élnek című könyv, mely a Soá túlélőinek tanúvallomásaiból közöl részleteket. A könyv beszerezhető Nati Erelnél Budapesten. Telefon: 1214585.

Hasonló témával foglalkozik a Maga­tartás-tudományi füzetek 4. köteteként megjelent Magyar Emlékmécsesek cí­mű kötet (a kifejezés Dina Wardi izraeli pszichoterapeutától származik, akinek Emlékmécsesek című könyvét koráb­ban már részletesen ismertettük), mely tanulmányokat tartalmaz a KÚT pszicho­terápiás, rendelő gyakorlatából, mely a holocaustot túléltek és leszármazottaik terápiájával foglalkozik.

Ecséri Lilla: Napló, 1944. Egy 16 éves kislány naplójának eredeti szöve­gét a T-Twins Kiadó jelentette meg.

Két könyv is foglalkozik a vérvád, a zsidóságot ért egyik legméltatlanabb támadás témakörével.

A zsidóüldözésnek ezt a felfoghatat­lan és régi formáját vizsgálja történeti és szociálpszichológiai szempontból Kende Tamás könyve, a Vérvád (Egy előítélet működése az újkori Közép- és Kelet-Európában), melyet az Osiris Ki­adó jelentetett meg.

Pelle János Az utolsó vérvádak című munkája, mely a Pelikán Kiadó gondo­zásában jelent meg, Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből alcímet viseli. Pelle a soká­ig tabu témának számító kérdést, a há­ború után is létező, olykor pogromokba torkolló magyarországi antiszemita megmozdulásokat veszi górcső alá.

Szinte egy időben jelent meg két ha­sonló tárgyú történeti munka, mindket­tő a zsidók történelmi szerepét vizsgál­ja XX. század kritikus időszakaiban, el­sősorban a Rákosi-érában.

Az egyik, Szabó Róbert munkája, A kommunista párt és a zsidóság sokat­mondó címet viseli, és a Windsor Ki­adónál jelent meg.

A másik Stark Tamás: Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után 1939-1955 (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 15.) – MTA Törté­nettudományi Intézete. A könyvek hi­telességének és objektivitásának meg­ítélését a téma iránt érdeklődő olvasóra bízzuk.

 

Címkék:1996-04

[popup][/popup]