Keresztapák Izraelben

Írta: Shiri Zsuzsa - Rovat: Archívum

Keresztapák Izraelben

Izraelben már régóta nem az a kér­dés, hogy van-e szervezett bűnö­zés, vannak-e összefonódások a legmagasabb szintekkel, vannak-e megvesztegetések, véres leszámolások, maffiaháborúk, és a bűnül­dözők részt vesznek-e mindebben.

Vannak helyek, például a kábítószerközpontként hírhedtté vált Lód, a ten­gerparti Netanya, vagy délen Beer Sheva és Ashkelon, ahol már elérkezett ez az idő: ártatlan járókelők is maffiaháborúk ál­dozatai lettek, a törvénykövető embe­rek mindennapjait is befolyásolja a szervezett bűnözés.

Egy 2003-as rendőrségi jelentés szerint hat bűnöző „család” tevékeny­kedik az országban, amelyek felosz­tották egymás közt Izraelt. Az esti hír­adók tanúsága szerint azonban koránt­sem statikus a helyzet, folyamatosan háborúk dúlnak a bandák közt, egy­más területeinek megszerzésére tör­nek, volt már olyan véres leszámolás is, ahol rosszkor robbant az ellenfél­nek szánt bomba, és három civil az életével fizetett a tévedésért. Nincse­nek országhatárok, az akcióknak ré­szese Amerika, Hollandia, Kelet- és Közép-Európa. Hála a nemzetközi kapcsolatoknak, ha szorul a hurok, a körözött személyek gyakran sikeresen Közép- és Dél-Amerikába szöknek, hála a virágzó összeköttetéseknek, fo­lyamatosan érkeznek a helyi nyilvánosházakba a kelet-európai nők, árad az Extasy meg a heroin Dél-Ameriká­ból, hogy aztán folytassa útját Észak-Amerika vagy Hollandia felé, ha a he­lyi piac már anyagban telített.

A szervezett bűnözés legfőbb terü­letei az illegális kaszinók, az emberke­reskedelem, a prostitúció, a kábító­szerbiznisz, és a hagyományos védel­mi pénzek szedése szórakozóhe­lyektől, üzletektől. Izraelben tilos a szerencsejáték, persze az államilag futtatott és sápolt helyi „Szerencsejá­ték Rt.” kivételével. Ezért illegális ka­szinókban játszanak a játékfüggők, amelyek tulajdonosai a hazai tapaszta­latok után gyakran külföldre, Bulgári­ára, Romániára, Csehországra, Ma­gyarországra is kiterjesztik „kezei­ket”. A maffiaháborúk egyik fő tétje éppen a kaszinók fölötti uralom: rob­bant már bomba Rishon Lecion-i és prágai kaszinóban egyaránt. A rendőrség szóvivője a Szombat meg­keresésére azt válaszolta, hogy hírzár­lat van a kérdésben, ezért nem nyilat­kozhatnak a szervezett bűnözésről. De kiszivárgott rendőrségi hírek szerint az alvilágban két érdekszövetség har­ca zajlik. Egyik oldalon áll az Abergil „család” a szövetségeseivel, köztük a hírhedt Alperinekkel, velük szemben pedig Rosenstein és szövetségesei, többek közt a Netanyát uraló Abutbul család. A vérre menő harc a kaszinók illegális bevételeiért folyik.

Virágzó tiltott iparág az emberke­reskedelem és a bordélyok ellátása – főleg a kiszolgáltatott ukrajnai és mol­dovai nőkkel. Az Egyiptomon keresz­tül, a rosszul őrzött határon becsempé­szett nőket általában bártánc ígéreté­vel csábítják Izraelbe, ahol a megérke­zés és az általában többszöri me­gerőszakolás után szabályos rabszol­gavásáron adják el, több ezer dollá­rért. A nők beszámolói szerint a piros lámpás házakat a rendőrök közül is többen szorgalmasan látogatják, sőt tartóztattak már le rendőrt azzal a vád­dal, hogy pénz és természetbeni szolgáltatások fejében részt vett kelet-eu­rópai lányok behozatalában, hamis pa­pírokkal való ellátásában. A futtatók embertelen körülmények között, lakat alatt tartják fogva a prostitúcióra kényszerített, iratok és nyelvtudás nél­küli nőket, akiknek olykor mégis sike­rül megszökni, hogy aztán szerencsés esetben a nyilvánosság elé tárják döb­benetes történeteiket. Az utóbbi évek­ben több perben állami védelmet kap­tak a vád tanújaként, és lebuktathatták egykori rabszolgatartóikat.

A kábítószerügyletek szálai térben és társadalmi kapcsolatokban is messzire nyúlnak. Az orvosi diplo­mával rendelkező Gonen Sagav, aki a Rabin-kormány energiaügyi minisz­tere volt, lejárt és meghamisított dip­lomata-útlevéllel csempészett Hol­landia és Izrael közt Extasyt. Miután lebukott, öt évet kapott. A rendőrség eddigi legnagyobb fogása kétségtele­nül Zeev Rosenstein volt, aki jelenleg magánzárkában várja, hogy Izrael történetében először kiadják-e Ame­rikának. Amerikában a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedőjé­nek tekintik, aki több mint egymillió Extasy tablettát próbált bejuttatni és szétszórni a piacon. Rosenstein az egyik szervezett bűnbanda feje, akit riválisai már többször megpróbáltak eltenni láb alól, de eddig csodával ha­táros módon mindig megúszta a véres kísérleteket.

Megérdemel néhány szót a helyi orosz maffia is. Úgy tűnik, hogy meg­lehetősen sikeres az orosz anyanyelvű bűnözők izraeli beilleszkedése, hamar megtanultak héberül és ügyesen be­épültek a helyi alvilágba. Ők biztosít­ják a kapcsolatot a kelet-európai maf­fiákkal, a védelmi pénzek beszedésé­nél és a lánykereskedelemben jeles­kednek, valamint ők intézik az orosz prostituáltak folyamatos importját. Hála szerteágazó kapcsolataiknak, ar­ra is volt már példa, hogy a leszámo­lást végrehajtó bérgyilkos Ukrajnából érkezzen a helyi maffiaháborúba. Az izraeli orosz maffia érdekes színfoltja Gregori Lerner. Lerner 1990-ben alijázott, eleinte kétkezi munkásként építkezéseken dolgozott, de aztán igen szépen gyarapodott, mert néhány év alatt Ashkelon egyik legjobb tenger­parti negyedében lett egy lenyűgöző villa tulajdonosa. 1997-ben a re­pülőtéren kapták el, és hosszan tartó per után hat évet ült börtönben. Gyil­kosságokat nem sikerült rábizonyíta­ni, és így viszonylag hamar szabadult. Letartóztatása előtti tervei közt már saját bank nyitása szerepelt, olyan közszereplőket próbált megveszteget­ni, mint Simon Peresz vagy Natan Saranszkij. A hazai orosz maffiával ter­mészetesen tagadott minden kapcsola­tot. 1993-as szabadulása óta, jelenleg hivatalosan, a Moscow Oil nevű orosz cég üzletei ügyeit intézi Izraelben.

Az izraeli szervezett bűnözést egyre inkább a profizmus jellemzi. A kato­naságnál szerzett tapasztalatoknak kö­szönhetően magas színvonalú és kivá­ló a fegyverhasználat, egyre inkább megjelennek a tüzérségi eszközök, sőt a rakétatechnika. Egy időben leleple­zett terv szerint az egyik csoport egy esküvőn rakéta kilövésével akart vé­gezni egyik ellenségével. De támadtak már rakétákkal lakásra Jaffában, és egyre ügyesebben bánnak a robbanóa­nyagokkal, bombákkal is. Mindezek nyomán a szervezett bűnözés rohamos fejlődése már nemcsak az izraeli rendőrséget aggasztja, hanem a bűnö­zést csak az újságok megfelelő rovata­iból ismerő átlagembereket is.

Shiri Zsuzsa

(Jeruzsálem)

Címkék:2005-12

[popup][/popup]