Katolikus-zsidó nyilatkozat a kelet-európai antiszemitizmusról

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

Az alábbi rövid írást a Sipos Z. Tibor boppardi református lelkész szerkeszté­sében az NSZK-ban megjelenő Reformá­tus Info c. időszaki kiadvány 1990. 6. szá­mából vettük át, része az abban közölt ökumenikus Körlevélnek.

Isten és ember ellen való vétek­nek” minősítették az antiszemitiz­mus és a fajgyűlölet minden formá­ját a 16 országból Prágába érkezett római katolikus és zsidó vezetők. A vallásközi konzultációkkal foglalko­zó nemzetközi zsidó bizottság és a zsidókhoz fűződő vallási kapcsola­tok pápai bizottságának tizenharma­dik együttes ülésén hatpontos tervet fogadtak el a Kelet-Európában élénkülő antiszemitizmus leküzdésé­re. A legutóbbi hasonló találkozót 1985-ben Rómában tartották. A találkozóról kiadott nyilatkozat sze­rint a delegátusok megkülönbözte­tett figyelmet szenteltek „az antiszemitizmus közelmúltbeli – kivált­képpen kelet- és közép-európai – megnyilvánulásainak”.

A katolikus résztvevők elítélték az antiszemitizmus és a fajgyűlölet minden válfaját. A nyilatkozat szerint a fajgyűlölet is kibontakozóban van Kelet- és Közép-Európában, mert a kommunista rendszerek bukása után az emberek szabadabban nyilváníthatnak véleményt.

Az antiszemitizmus leküzdését célzó terv egyebek között előirá­nyozza: a tankönyvekből száműz­zék az emberek faji vagy vallási megosztására alkalmas szövegeket, a papok számára szervezzenek az antiszemitizmus elleni küzdelemre felkészítő tanfolyamokat, kövessék nyomon az antiszemitizmus vala­mennyi jelenségét, mielőbb fordít­sák le a kelet-európai nyelvekre és terjesszék a térségben a katolikus-zsidó viszonyra vonatkozó, nemré­giben megjelent vatikáni állásfogla­lásokat, amelyek a kommunista múltban ritkán voltak hozzáférhe­tők a kelet-európai egyházak szá­mára.

A prágai találkozón megvitatták a holocaustot is. A Szentszék tiszt­ségviselői megerősítették, hogy római katolikus állásfoglalást szándé­koznak kiadni a vészkorszakról. A terv már 1987-ben felmerült, de ak­kor elnapolták. A nyilatkozat min­denesetre megállapította: „A katoli­kus gondolkodás, tanítás, igehirde­tés és gyakorlat bizonyos középkori hagyományai hozzájárultak az anti­szemitizmus kialakulásához a nyu­gati társadalomban.”

Címkék:1990-11

[popup][/popup]