Kárpótlási hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Németországi kényszer­munkások kárpótlása

Lapzártánkig Clinton amerikai elnök és Schröder német kancellár nem írták alá a volt kényszermunkások kárpótlásának ren­dezéséről szóló megállapodást, mivel az amerikai fél nem tudott a német feltételnek eleget tenni: nem vállalt garanciát arra, hogy amerikai bíróság előtt többet nem fogják kárpótlásért perelni a német cége­ket nem valószínű azonban, hogy a meg­állapodás kútba esik, így ennek előbb-utóbb várható bekövetkezte után a Bun­destag elé kerül az ügy, amely minden bi­zonnyal megszavazza az erről szóló tör­vényt Az ügy technikai lebonyolítása ez­után már a zsidó szervezetek dolga lesz. Ők küldik ki a kérdőíveket az érintettek­nek, illetve hozzájuk fordulhatnak az egy kori kényszermunkások. Miután a magyar zsidóságnak eddig nem sikerült az ügyinté­zés jogát megszerezni, a magyarországi érintettek a Claims Conference budapesti irodájához fordulhatnak. Ez a – Németor­szággal a kárpótlási ügyeket intéző – nem­zetközi zsidó szervezet kezeli majd az érin­tett magyar zsidóknak kifizetendő pénzt. (Sebes Gábor, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány irodavezetője re­ményét fejezte ki, hogy e téren még törté­nik változás és a cseh, a lengyel vagy a szlo­vák zsidókhoz hasonlóan – a közalapítvány útján – magyarországi zsidóknak is sikerül kézbe venni saját ügyeiket.) A kérdőívek ki­küldése őszre várható, az egykori kényszer- munkások így legkorábban az év végén vagy jövő év elején várhatják a számukra megítélt 15 ezer márka kárpótlást

Ausztriai kényszer­munkások kárpótlása

Lezárultak a tárgyalások Ausztria és hét másik állam képviselői között az Ausztria területén dolgoztatott egykori kényszermunkások kárpótlásáról. Az osztrák fél belegyezett abba, hogy összesen 395 mil­lió dollár jóvátételt fizet 150 ezer érintett­nek – akiknek nem árt emlékezniük egy­kori szenvedéseik pontos színhelyére, mert például a Mauthausenben dolgoztatottak ügyében a német fél tartozik elszá­molással. Sebes Gábor tájékoztatása sze­rint az Ausztriában dolgoztatott magyar zsidó kényszermunkásokat 105 ezer schilling illeti majd meg, a mezőgazda­ságban dolgoztatott egykori foglyok 20 ezer schillinget kapnak. Akit egykor szüleivel együtt vittek Ausztriába, az a szülőket megillető kárpótlásra számíthat. Aki ott kint volt kénytelen gyerekét világra hozni, annak további ötezer schilling jár majd.

Az elvi megállapodástól a kifizetésig még számos technikai lépést kell megten­ni: fölállítani a pénzt kezelő alapot; kétol­dalú megállapodást aláírni az érintett or­szágokkal; egyetértésre jutni az ezekben az országokban az egykori foglyokat képvi­selő szervezetekkel. A magyarországi érin­tetteket a Mazsök képviseli majd. Hasonló­an a németországi kárpótláshoz, itt is el­térő elbírálás alá esnek majd a zsidó rab­szolgamunkások és a nem zsidó kényszermunkások, mivel az előbbieket jóval em­bertelenebb körülmények között dolgozat­ták és ennek megfelelően csekélyebb esé­lyük volt a túlélésre is. Schaumayer, az ügyben illetékes osztrák kormánymegbízott úgy nyilatkozott, hogy már ez év őszén szeretné aláírni az első csekket – ami alig­hanem túlzott optimizmus.

Az osztrák kormány arra is hajlandónak mutatkozik, hogy a náci időszakban „árjásí­tott” vagyon után is jóvátételt fizessen a ká­rosultaknak. Ez ügyben Schüssel kancellár kormánybiztost nevezett ki. A Mazsök iro­dája már várja a károsultak jelentkezését

Aranyvonat”

A magyar zsidóktól elrabolt javakat nyugatra menekítő aranyvonat ügyében Budapestről szakértők érkeztek Washing­tonba, ahol sok hasznos információt sike­rült gyűjteniük.* Sebes Gábor tájékoztatá­sa szerint az ügyben illetékes amerikai bi­zottság várhatóan őszre nyújtja be jelen­tését az amerikai elnöknek. A soha vissza nem adott javak után minden bizonnyal kárpótlást fizet majd az amerikai állam, ám ez ügyben minden találgatás időpont­ról, összegről korai még.

*E témában részletesebben lásd: Aranyvonat az alagútban; Szombat, 1999. december.

Címkék:2000-06

[popup][/popup]