Interjú Smuel Jáári rabbival

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Interjú Smuel Jáári rabbival, az Árákhim szervezet képviselőjével

Nyár elején a Magyarországon az eleddig csaknem ismeretlen Árákhim (Értékek) szervezet szemináriumot rendezett Balatonfüreden. A szeminárium főszervezőjének, Smuel Jáári rabbinak tet­tük fel kérdéseinket.

 • Kik és milyen célból hozták létre a szervezetet?

 • Csaknem két évtizeddel ezelőtt tudósok és rabbik láttak hoz­zá olyan szemináriumok megszervezéséhez, melyek a széles kö­zönségnek szólnak, a zsidó hagyományhoz kapcsolódó korszerű információs anyagot terjesztenek és korunk embere nyelvén szó­lalnak meg. A tudósok közül többen úgy érezték, elég sokat tud­nak más kultúrákról, ám ugyanakkor keveset a sajátjukról. A kez­deti ad hoc szemináriumokból fokozatosan kialakult egy oktatás­sal és magyarázással foglalkozó nonprofit szervezet, mely meg­próbál rövid idő alatt általános képet adni a zsidó vallásról.

 • Milyen fő célokat tűznek maguk elé a szemináriumok szervezői?

 • Elsősorban azt szeretnénk érzékeltetni, hogy a zsidó vallás nem avult el, és a modern ember számá­ra is releváns mondandója van. A szekuláris értelmi­ség jelentős részét jellemzi az a meglepő következet­lenség, hogy az általános műveltséghez nem tartja hozzátartozónak a zsidó kultúra ismeretét. Izraelben széles körben elterjedt, és azt hiszem, a magyaror­szági zsidó értelmiség körében sem ismeretlen a fél­műveltségnek az a különleges formája, amelyben a nyugati kultúrában való magas szintű járatosság zsi­dó kulturális analfabetizmussal párosul. Szeminári­umainkon éppen ezért azokhoz fordulunk, akiket nemcsak a távo­li, más kultúra vonz, hanem szeretnék műveltségüket a zsidó ha­gyomány ismeretével is kibővíteni.

 • Mi történik az Árákhim szemináriumain?

 • Néhány napos, intenzív ismerkedés a zsidósággal. Mint a ma­gyarországi szemináriumon is kiderült, egyfelől olyan, az élet kü­lönböző területeihez kapcsolódó előadástémákat igyekszünk vá­lasztani, amelyek aktuálisak lehetnek a modern, nem vallásos em­berek számára is. Másfelől szeretnénk, ha az érdeklődők a puszta információk megszerzésén túl lehetőséget kapnának arra is, hogy betekintést nyerjenek a zsidó vallás gyakorlatába, például meg- érezhessék egy, a hagyomány szellemében eltöltött szombat hangulatát.

 • Néhány napos szemináriumokkal mit lehet elérni?

 • Sokat. Vannak, akik számára ez az első találkozás a zsidóság értékeivel. Nem akarok nagy szavakat használni, de szemináriu­mainkon nem kevesen szinte a reveláció erejével ismerték fel, hogy valójában fogalmuk sincs, vagy nagyon is téves fogalmuk van a saját népük és vallásuk hagyományáról. Ezenkívül fontos hangsúlyozni, a szemináriumokkal nem ér véget az Árákhim munkája, az érdeklődők, a mélyebb ismereteket szerezni vágyók számára tanköröket szervezünk a szemináriumok előtt és után, több országban állandó kiadványokat juttatunk el az arra igényt tartókhoz.

 • Általában kik az előadók a szemináriumokon?

Minden témához olyan előadót választunk, aki a terület sza­kértője. Amikor a vallás és a tudomány viszonyáról van szó, ha csak tehetjük, olyan vallásos zsidókat hívunk meg, akik egyben nemzetközi hírű természettudósok is. Előadóink között vannak magas rangú volt katonatisztek, történészek, pszichológusok, tár­sadalomtudósok, és persze rabbik.

 • Milyen a szervezet viszonya az úgynevezett európai kultú­rához?

 • Mint a kultúrák nagy többségében, az európai kultúrában is vannak mind pozitív értékek, mind pedig negatívumok. A nyi­tottság az európai kultúrára számunkra nem értékeinek automati­kus elfogadását jelenti, de persze ami nem áll ellentétben a zsidó­ság világával, az hasznos lehet. Példának okáért számos olyan, magyarországi viszonylatban ultraortodoxnak számító zsidót is­merek, akik egyben komoly szakértői a klasszikus zenének. Sem­miképpen sem gondolom, hogy vallásos zsidóság és általános műveltség között vagy-vagy viszonynak kéne fennállnia.

 • Az Árákhim politikailag elkötelezett szervezet?

 • Éppen ellenkezőleg, teljességgel apolitikus, nem tartozik sem politikai párthoz, sem intézményesített vallási irányzatokhoz.

 • Van a szervezetnek állásfoglalása Izrael Államát illetőleg?

 • Az Árákhim ebben is apolitikus, nem foglalko­zunk Izrael Állam megítélésével.

 • Milyen a viszonyuk a nem vallásos zsidókhoz?

 • A hagyománytól való elszakadásnak nagyon sokszor egyszerűen a megfelelő ismeretek hiánya az oka. Igyekszünk ismeretszerzési lehetőséget terem­teni a nem vallásos zsidók számára, miközben min­den ember meggyőződését tiszteletben tartjuk.

 • Hogyan kezdődött a szervezet magyarországi aktivitása?

 • Mivel Magyarországon több tízezer olyan zsidó él, akiknek különböző okokból nem adatott meg a zsidó tárgyú tanulmányok folytatásának lehetősége, magától értetődik az Árákhim érdeklődése a térség iránt. Ezenkívül persze a személyes kötődés is szerepet játszik, a szervezet ügyvezetője magyarországi származású szülők gyermeke, hogy jómagámról ne is beszéljek.

 • Melyek a szervezet magyarországi céljai?

 • Mivel az évek során az Árákhim-szemináriumok valamennyi földrészre eljutottak, igyekszünk mindenhol a helyi igényeknek megfelelően alakítani programjainkat. Szeretnénk, ha Magyaror­szágon is hozzájárulhatnánk egy európai kultúrára nyitott, de a hagyománytól sem elidegenedett zsidóság kialakulásához. Első­sorban itt is szemináriumokon keresztül szeretnénk a helyi zsidó­ság számára megadni a tudásanyag bővítésének lehetőségét, de reméljük, hogy később állandó jelleggel működő tankörök létre­hozására is lesz lehetőség.

 • Mennyire szerepel céljaik között a vallásos életforma ter­jesztése?

 • Nem a hallgatók életformájával foglalkozunk, felnőtt emberek egyedül is tudnak erről dönteni. Mi olyan tudásanyagot szeret­nénk terjeszteni, melynek megszerzésére eddig nem volt lehető­ség. Ugyanakkor persze vallásos zsidóként nyilván senki nem fogja közülünk kudarcnak érezni, ha azt hallja: a szeminárium résztvevői között vannak, akik a zsidó hagyományok továbbvitele mellett döntenek.

*

November 26-28-ig az Árákhim szervezet Zsidó tudomány és vallás címmel szemináriumot rendez Balatonfüreden, a Manuela Szállóban. A szemináriumon autentikus forrásból hallhattok többek között a zsidó vallás és a modern tudományok viszonyáról, a mo­dern kor és a hagyomány problémáiról, a zsidó vallás törvényeinek betarthatóságáról napjainkban. Jelentkezni lehet Haraszti Sándor­nál, 06-309-324-298. Részvételi díj: 20 USD, diákoknak 10 USD

x

Címkék:1999-11

[popup][/popup]