Hírvilág

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

SEVARNADZE ÉLES VÁ­LASZA A Grúzia fővárosában, Tbilisziben megjelenő Noah című független lap harsány antiszemita cikket közölt, melynek szerzője (maga a kiadó) a zsidókat teszi fe­lelőssé a magas munkanélkülisé­gért és más gazdasági bajokért A szerző a zsidókat „vámpíroknak” nevezi, akik „pénzt, aranyat, ide­geket és tudást” pumpálnak ki Grúziából. A Noah nem tartozik az ország mértékadó orgánumai közé, ennek ellenére Sevarnadze elnök éles hangon bírálta a cikket, mint merő „fasizmust és bigottságot”. „Ha a szabad sajtó továbbra is ilyenfajta cikkeket fog publikálni, felül kell majd vizsgál­nunk ezzel kapcsolatos magatar­tásunkat” az ilyen jellegű publiká­ciókkal kapcsolatban – mondotta.

MEGSZŰNT A PÁRIZSI UNZER WORT Az utóbbi években csak három-négyezer olvasója volt, ezért beszüntette megjele­nését Nyugat-Európa utolsó jiddis nyelvű lapja. 1929-ben a szociál­demokrata irányzatú zsidó párt, a Bund vilnai emigránsai alapítot­ták, és az elmúlt évtizedekben hol hetilapként, hol folyóiratként magja volt a Bibliothek Medeux kulturális központnak. Az újság megszűnése meglepetés, ugyanis a kultúrcentrum virágzik, rendszeresen tartanak benne nagy ér­deklődés közepette zsidó és jid­dis irodalmi, zenei és dalesteket. A jiddis anyanyelvű idősek ugyan elhunytak, de a ’70-es évek óta a nyelv tanulása népszerű a fiatalok között. Sok az olvasója a huszo­nötezer kötetes jiddis nyelvű könyvtárnak, amely manapság is bővül a világon e nyelven megje­lenő művekkel és hasonló tartal­mú hagyatékokkal.

GOLDHAGEN – BESTSELLER NÉMETOR­SZÁGBAN Igen nagy példányszámban fogyott el Németországban Daniel Jonah Goldhagen sok vihart kavart könyve, a Hitler’s Willing Executioners (Hitler önkéntes gyilkosai). A fiatal harvardi történész könyvé­nek alaptétele, hogy a holocaust csak a németekbe hosszú időn át és mélyen beivódott zsidógyűlölet révén vált lehetségessé. A könyvet egyoldalú szemlélete miatt Amerikában és Németországban is erős kritika fogadta. Hibájául felrótták, hogy nem veszi figyelembe a mo­dem társadalomtudományoknak a totalitárius rendsze­rekről kialakított megállapításait, azt, hogy e rendsze­rek mily végletes mértékben képesek az alájuk rendelt egyéneket parancs végrehajtó gépekké tenni. A kritikák ellenére Goldhagen könyvének első kiadása – 40 ezer példány – kevesebb, mint egy hét alatt elfogyott, a szeptember elején németországi előadói körútra érke­ző történész előadásaira pedig több ezer fős hallgató­ság igyekezett bejutni.

A berlini zsidó közösségi házban rendezett vitán, ame­lyet 600 főnyi hallgatóság kísért figyelemmel, Jürgen Kocka neves társadalomtudós elismeréssel szólt arról, milyen figyelemreméltó hitelességgel mutatja be a szer­ző a gyilkosok mindennapjait, ugyanakkor a dolgok le­egyszerűsítését vetette Goldhagen szemére. Wolfgang Wippermann történész a nácizmus sok millió nem zsidó áldozatának említését hiányolta. Egy másik, a televízió által is közvetített vitában Erich Mende, egykori Wehrmacht-katona, később magas rangú politikus a Szövetsé­gi Köztársaságban tapsok közepette jelentette ki, hogy ő és „12 millió wehrmachtbeli nem vett részt a holo­caustban, mert teljesen lefoglalta őket a túlélés.” Arnulf Baring történész a következőket mondta Goldhagennek: „Megértem az ön felháborodását, hiszen olyan családból származik, amely mindezt elszenvedte, így va­lószínűleg ezért nem képes alkalmazni a tudományok­ban olyannyira szükséges objektivitást.” Ralph Giordano vitavezető zárószavai: „De hát mégsem a svédek követ­ték el a Goldhagen által leírt bűnöket, hanem németek, átlagos német emberek.” (Jewish Telegraphic Agency)

EGY HÁZI ZSIDÓ – AUSZTRIÁBAN Jörg Haider, Ausztria szélsőséges, idegenellenességéről ismert Szabadságpártjának vezetője, a párthierarchia második emberévé nevezte ki Peter Sichrowski ismert zsidó közéleti személyiséget, írót, publicistát, aki a hetvenes években nagy figyelmet felkeltő riportkötetet adott ki az Ausztriában és Németországban élő zsidókról. Az ausztriai zsidó közösség ez év szeptemberében élénk nemtetszésének adott hangot, mikor Sichrowskit egy angliai zsidó fesztiválra előadónak hívták meg. Válaszá­ban az érintett a tiltakozókat „beteg agyú, önjelölt anti­fasisztáknak” nevezte.

Címkék:1996-11

[popup][/popup]