Könyvmoly

Írta: Hahn Fanni - Rovat: Archívum

Könyvmoly

Újabb zsidó tárgyú kiadványokra kí­vánjuk felhívni a Szombat olvasóinak figyelmét.

MAKOR címmel indult el 1997-ben a Magyar Zsidó Levéltári Füzetek sorozat. A szerkesztőknek az a célja, hogy olyan tanulmányokat, forráskiadványokat publikáljanak, melyek egy-egy zsidó in­tézmény történetét dolgozza fel. A so­rozat újszerűségét az eddig nagyrészt ismeretlen források közzététele jelenti.

A sorozat első kötete Horváth Rita: A Magyarországi Zsidók Deportáltakat Gondozó Országos Bizottsága (DEGOB) története. A kiadvány a DEGOB létrejöt­tét, tevékenységi körét mutatja be, jegyzőkönyvekkel, képekkel, statiszti­kákkal illusztrálva.

A sorozat második darabjának címe: Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sá­muel történetírói munkásságához. A kötet tartalmazza Büchler Sándor: A zsidók története Magyarországon. A munkácsi vésztől a szabadságharcig cí­mű munkáját és Kohn Sámuel: A budai zsidó község a török világban című írá­sát.

A Makkabi Kiadó rendkívül széles vá­lasztékot kínál olvasóinak.

Minden zsidó család könyvespolcán ott kell, hogy legyen a Biblia. A Magyar­-héber teljes Biblia két kötetben, szép sötétkék kötésben, vésett arany nyo­másban jelent meg. A könyv tartalmazza az eredeti héber szöveget, amelyet párhuzamosan, zsidó felfogás szerint készült magyar fordítás kísér.

Nyelvtanulóknak hasznos lehet Radácsy László: Héber-magyar nagyszó­tára, mely nyelvi bevezetőt is tartal­maz. A magyar-héber rész egy éven be­lül elkészül. A nyelvtanulást segítheti még a Videokazetta a héber nyelvokta­tásról. Abból megismerhetők a modern Izrael nyelvének alapjai, az írás-olva­sás, az átírás szabályai.

Már régebben megjelent, de mindig aktuális Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások című műve. A kötet összefoglalja a zsidó vallás szokásait, népszokásait, mindezt szép képekkel gazdagon illusztrálva.

Az egykori országos főrabbi, Benoschofsky Imre: Zsidóságunk tanításai című könyve a zsidó vallás és bölcses­ség rövid foglalatát nyújtja.

Könnyedebb témájú Don Péter-Raj Tamás: Magyar zsidó históriák című gyűjteménye. Az anekdota lexikon sze­replői a magyar zsidó múlt számos sze­mélyisége életrajzi lexikona. A könyvet karikatúrák egészítik ki.

A zsidó folklórral foglalkozik Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet cí­mű kötete, mely feldolgozza a Biblia, a magyar és a zsidó kultúra találkozásait.

Ezzel a témával rokon Heller Bernát: A héber mese című könyve. A kö­tet a zsidó népmese történetét kíséri végig a Bibliától a Talmudon és a midrásirodalmon át a nagy középkori mesegyűjteményekig.

Ma is „aktuális” HerzI Tivadar: Ősújország című regénye, mely utópisztikus képet fest Izrael országáról. A könyv Borsányi Ferenc utószavával jelent meg.

Izrael Állam alapításának 50. évfor­dulójával kapcsolatos a GLM Unió Bt. most megjelent összeállítása, melynek címe Izrael és a magyar sajtó. A Zsidó Állam 50 éve politikai napilapok tükrében. A könyv 1948-tól napjainkig sze­mezget a magyar sajtó Izraellel kapcso­latos cikkeiből. Olvashatunk cikkeket az Esti Budapest, Esti Hírlap, Népsza­badság, Népszava, Új Magyarország stb. írásaiból. A könyvet szerkesztette és a bevezetőt írta Lózsy Tamás.

Szintén a GLM Unió Bt.-nél jelent meg Venetianer Lajos: Zsidó erkölcs című munkája. Ez a könyv az Olcsó Zsi­dó Könyvtár 4. darabja. A kötet a zsidó gondolkodás, etika világát hozza a nagyközönség számára is elérhető, ért­hető közelségbe, törvényekre, példáza­tokra alapozva.

Az Interpress kiadónál jelent meg né­hány hete Lea Rabin: Férjem, életünk című könyve. Ebben Jichak Rabin, Izra­el meggyilkolt miniszterelnökének fele­sége vall Rabinról, közös életükről, a gyilkosság körülményeiről.

Hahn Fanni

Címkék:1998-06

[popup][/popup]