Folyik a Zsidó Egyetem könyvtárának átépítése

Írta: V.E. - Rovat: Archívum

Nem a vizes tornaterem fogadja az olvasókat…

Folyik a Zsidó Egyetem könyvtárának átépítése

Júniusban beszámoltunk az örvendetes tényről: a düssel­dorfi Hermann-Nierman Alapítvány egymillió márkát ad a Zsidó Egyetem könyvtárának építészeti felújítására. A cikkből az is kiderült, hogy munkatársai helytelenítik a könyvtár áthelyezését az épület más részébe, mert az tervezési és kivitelezési többletköltséggel jár, ráadásul az eredetileg kijelölt olvasóterem alkalmatlan e funkcióra. Új információink az alábbiakban olvashatók.

A Könyvtárosok 1997 novemberében a hitközség műszaki osztályára és 1998 februárjában Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgatóhoz írt kifogásaira nem reagáltak június 2-ig. Akkor meg­jelent náluk Köves Ágnes, a műszaki osztály és Orbán Ferenc, az oktatási osztály vezetője Diener Róbert építé­si vállalkozó társaságában, hogy kö­zöljék: a könyvek csomagolása rend­kívül sürgőssé vált, ezért a vállalkozó emberei munkához látnak, ellenben felügyeletük a könyvtár munkatársai­ra vár díjazás ellenében – mert az nem kötelességük, hanem üzlet…

Válaszként a látogatók megtudták, hogy a könyvtár nem bízható egy épí­tési vállalat hórukkembereire, csak szakemberekre.

Miután a rekonstrukcióval kapcso­latban a többi lényeges kérdés a könyvtár régi dolgozói nélkül már el­dőlt, először június 8-án ültek össze az érintettek és az illetékesek, a többi között dr. Schőner Alfréd rektor, dr. Borsányi Ferenc, a könyvtár leendő igazgatója, Zoltai Gusztáv, Deli Zsolt, az építkezést bonyolító Kreatív 2000 képviselője, dr. Remete László, a könyvtár eddigi vezetője és két mun­katárs: Lukács Ilona és Lózsy Tamás.

A megbeszélésen szópárbaj folyt, felmerült a Szombat informálásának „bűne” is. Zoltai ügyvezető a könyvtá­rosok cáfolata ellenére állította, hogy a tervezés velük egyeztetve történt, majd váratlanul bejelentette, hogy a tervet igazságügyi szakértővel fogja fe­lülvizsgáltatni. Erre ugyan nem került sor, de Borsányi Ferenc is bejelentet­te, hogy szükségesnek tartja a tervet külső szakemberrel véleményeztetni. Ez megtörtént, s utólag némileg módo­sítottak a termek kiképzésén. Az érte­kezleten az új igazgató (augusztus 15-én történt meg a kinevezése) megerő­sítette, hogy a könyveket csak specia­listák mozgathatják meg.

*

Augusztus közepe. Az épület főbe­járata belülről eltorlaszolva, a lépcső­háztól már évek óta vaskerítéssel el­választott előcsarnokban biztonság­ban a Filosz Bt. által bedobozolt könyvhegy. Lózsy Tamás, a könyvtár új helyettes vezetője mészporos ruhá­ban nyitja-zárja az ajtókat, mutatja a hol megbontott mennyezetű, hol vé­sett falú termekben, hogy mi hol lesz.

125 millió forintból a megújulás ter­mészetesen nagyszerű. A könyvállo­mány megfelelő, biztonságos környe­zetbe kerül. Még az is remélhető, hogy pályázatokból és más pénzekből elkezdődhet az évtizedek óta meg­bontatlan hagyatékok feldolgozása, katalogizálása, az állományrevízió, a könyvrestaurálás folytatódhat.

Címkék:1998-09

[popup][/popup]