Főhajtás

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Emlékezetközösség, Hazai dolgaink

Összeállításunk elkészülte után, 1994 decem­berében jelent meg a következő nyilatkozat:

A holocaust a század legnagyobb szégyene

Közös katolikus és ökumenikus nyilatkozat

A magyar katolikus egyház püspökei és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak püspökei és vezető lelkipásztorai az általuk képviselt közösségek nevében kegyelettel emlékeznek arra, hogy ötven eszten­dővel ezelőtt történt a magyarországi zsidók elhurcolása és kegyetlen legyilkolása a koncentrációs táborokban. A XX. század legnagyobb szégyenének tartjuk százezrek életének kioltását, pusztán származásuk miatt – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös nyilat­kozatában, amely így folytatódik:

A fájdalmas események évfordulóján tisztelettel adózunk az áldozatok emlékének. A holocaustot – a Szent­írás tanítása alapján – mindnyájan égbekiáltó bűnnek tartjuk. Olyan bűnnek, ami megterheli történelmünket és közösségeinket, és a megemlékezésen túl az engesztelés kötelezettségét sürgeti.

Az évforduló alkalmával meg kell állapítanunk, hogy ebben a tragédiában nemcsak az esztelen gonoszság képviselőit terhelte felelősség, hanem azokat is, akik bár egyházaink tagjainak vallották magukat, mégis félelem­ből, gyávaságból vagy megalkuvásból nem emelték fel szavukat zsidó embertársaik tömeges megalázása, elhur­colása és meggyilkolása ellen. Az ötven évvel ezelőtt vég­bement katasztrófa idején elkövetett ezen mulasztásokért Isten színe előtt bocsánatot kérünk.

Tisztelettel és hálával tekintünk azokra, akik életük veszélyeztetésével vagy feláldozásával embermentők vol­tak ezekben az embertelenné vált időkben, és a felekezeti szempontokon felülemelkedve egyetemes és általános érvénnyel is tiltakoztak a sátáni tervek ellen.

Mindnyájunk számára lelkiismereti feladat, hogy közösségeink életében a kiengesztelődés szolgálatát erősítsük, mert csak így valósulhat meg minden ember egyenlő megbecsülése a kölcsönös megértésben és szeretetben. Az evangélium szellemében való igazi ember­iesség kialakítására kell törekednünk, hogy egyszer s min­denkorra megszűnjék az antiszemitizmus, mindenfajta diszkrimináció és soha többé ne ismétlődhessenek meg a múlt bűnei.

* * *

Főhajtás a főhajtóknak. A katolikus egyház által ki­bocsátott fenti dokumentumban megfogalmazódó álláspont a történelmi megbékélés fontos stációjául szol­gálhat. Bízunk benne, hogy az egyházi hierarchia csú­csán deklarált nézetek a jövőben a magyar katolicizmus mindennapjait is áthatják.

Címkék:1995-02

[popup][/popup]