Emelkedik

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Gazdaság

a nemzeti össztermék

a fogyasztás

a külföldiek beruházása

a részvények értéke

A gazdaság, az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is erőtel­jesen növekszik. A bruttó társadalmi termék 7 száza­lékos gyarapodását várja a világgazda­ság tendenciáit jelző nemzetközi hírű francia Société Générale Tel-Avivba ki­helyezett irodája. Vele szemben az izraeli pénzügyminisztérium 6 százalé­kos emelkedésre számít – mindkét szám magasabb a legtöbb fejlett or­szág 1996-os prognózisánál. A pénz­ügyminiszter, Avraham Sochat a tava­lyinál magasabb, 8-10 százalékos inf­lációval számol. „Ellenfele”, Jacob Frenkel, az Izraeli Jegybank kormány­zója, a restriktív pénzkibocsátás szük­ségességét hirdeti, mert ebben látja a bár lassúbb, de álladó növekedés fel­tételét, az árak viszonylagos stabilizá­ciójának lehetőségét.

Az általános fogyasztás az elmúlt hat évben 27 százalékkal nőtt – egyesek valóságos konzumorgiáról beszélnek -, és ez meglátszik az utcaképen: új bevá­sárlóközpontok, új kiskereskedelmi há­lózatok épültek ki.

A gazdasági emelkedés egyik motor­ja az építkezés. Nagy ütemben folyta­tódik a lakásépítés – mert változatla­nul tart a népes bevándorlás az inf­rastruktúra bővítése: utak, tengervíz- sólepárlók, utak, repülőterek építése.

Az építkezésekbe és általában a gaz­daságba mind többet ruháznak be kül­földi cégek. A Rabin-gyilkosság után so­kan ugyan az idegen tőke megtorpaná­sától tartottak, azonban azok, látva az ország változatlan stabilitását, az addigi külpolitika folytatását, megnyugodtak. A befektetés emelkedése nemcsak az izraeli fogyasztásra épít, hanem a kör­nyező arab országok fejlődésére is, re­mélve, hogy azok ellátásának is Izrael lesz a központja. Az idén kezdi el a Ma­gyarországon is ismert Motorola egymilliárd dolláros beruházását, egy félve­zetőgyár építését, a Volkswagen pedig összeszerelő üzemet létesít. A kalifor­niai Shamrock cég megvásárolta az iz­raeli Koor holding értékpapírjainak 22,5 százalékát, 252 millió dollárért. A Koor – az egyik legnagyobb izraeli cég, amely néhány éve még a csőd szé­lén állt – e pénzből bizonyos tartozásait fizeti ki, megerősíti eddigi monopóliu­mát a cementiparban, az étolajgyártás­ban, nagy összegeket fektet az agrárké­miai gyártásba, a távközlésbe és az ide­genforgalomba.

A gazdasági élet biztonságát és fejlő­dését legjobban a tőzsde jelzi az érték­papírok árának és osztalékának emel­kedésével. Az elmúlt 12 hónapban a legnagyobb cégek részvényei 145 pont­ról 200-ra emelkedtek.

A munkanélküliség azonban tovább­ra sem csökken, a munkaképes népes­ség hat-hét százalékát érinti, jelenleg 106 ezer izraeli állampolgárt. E szám azért sem csökken, mert a zsidók egyes kvalifikálatlan munkákat nem vállalnak el, azokat vendégmunkásokkal végeztetik. Az Izraelben dolgozó palesztinok száma 1973 óta a felére, 40 ezerre csökkent, a merényletek miatt belépé­süket erősen megszigorították, helyükre távol-keletiek és kelet-európaiak léptek.

Címkék:1996-04

[popup][/popup]