Chanuka

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hagyomány

Kiszlév hónap 25-én ünnepeljük a Hasmóneus család által vezetett szabadságharc győzelmének emlékére a Chanukát. A szabadság ünnepét, a csoda ünnepét, a fény ünnepét. A dátum, 25-e, könnyen megjegyezhető. Ha a héber szót Chanuka szótagolva olvassuk, a következő jelentést kapjuk: chanuka, megnyugodtak 25-én1 azaz, kiszlév 25-én véget értek a harcok. Ebből a szójátékból magyarázhatjuk azt a szokást, hogy addig, amíg a chanukagyertyák égnek, nem dolgozunk. A nyugalom ekkor a család nyugalmát jelenti.

A chanuka szó gyökbetűinek2 két fő igei jelentése van: Az első: felújítani, felavatni. A második: tanítani, nevelni. Ez a kettősség az alapja annak a szokásnak, hogy Chanukakor a szülők pénzt adnak gyermekeiknek, hogy serkentsék őket a tanulásra és a parancsolatok betartására. Ez az úgynevezett chanuka pénz. Régen szokás volt, hogy a rabbik az ünnep idején elhagyták közösségeiket, és kis településekbe, falvakba mentek, hogy ott tanítsák azokat a zsidókat, akiknek egyébként nemigen volt lehetőségük a Tórával foglalkozni.

Az ünnep nyolc napján gyertyát gyújtunk. Az első nap egyet, és minden nap eggyel többet. A gyertyákat mindig jobbról balra helyezzük be a gyertyatartóba, és balról jobbra gyújtjuk meg. Tehát úgy, hogy mindig az új nap fénye gyűljön ki először. A gyertyagyújtás előtt az első nap három, a többi napokon két áldást mondunk. Az első a gyertyagyújtásra, a második chanuka csodájára3 vonatkozik. A harmadik áldás az, amelyet az új dolgokra, eseményekre szokás mondani. Ezért ezt csak az első napon mondjuk. A gyertyagyújtásra vonatkozó áldás magyarul így hangzik: „Áldassál Te Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszentelt parancsaival és megparancsolta nekünk, hogy meggyújtsuk a Chanuka gyertyát.” Felmerül a kérdés, vajon miért mondjuk az áldásban az ,,aki megszentelt parancsaival és megparancsolta nekünk…” szavakat. Hiszen a chanukai gyertyagyújtás parancsa nem lelhető fel a Tórában, későbbi, rabbinikus rendelet. A válasz a következő: Mózes ötödik könyvében áll: ״a tan szerint, amelyre téged tanítanak, és az ítélet szerint, amelyet kimondanak neked, cselekedjél; ne térj el a szótól, amelyet neked mondanak…” Ebből a paszukból5 tanulja a hagyomány, hogy a bölcsek rendeletéi is parancsok. Hiszen megparancsoltatott, hogy hallgatni kell rájuk.

A Chanuka ünnepe nem szerepel a Tórában felsorolt ünnepek között. Azonban a bibliamagyarázók több helyen is utalást találtak a szövegben, a jóval későbbi történelmi eseményre. A RaMBaN6 például tórakommentárjában arról számol be, hogy egy korábban élt mesternél Rabbénu Niszimnél a következő történetre bukkant: Mikor a pusztai szentély elkészült, Izrael tizenkét törzsének fejedelmei áldozatokat mutattak be, kivéve Lévi törzsét. ״Így szólt a Szent Áldott Ő8 Mózeshez: Beszélj Áronnal és mondd meg neki, van egy másik felavatási ünnep, amelyen gyertyát gyújtanak. Azon az ünnepen a te fiaid által teszek csodát, és hozok segítséget Izraelnek. Az a felavatási ünnep az ő nevüket viseli: a Hasmóneus fiák Chanukája.” Ez az oka annak, hogy a pusztai szentély felavatásáról szóló beszámoló után a következő hetiszakasz elején ezt olvashatjuk9: „És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj Áronhoz és mondd meg neki: Midőn felteszed a mécseket, a lámpás előrésze felé világítson a hét mécses.” Azaz Lévi fiai is részesei a felavatási ünnepnek unokáik a Hasmóneusok által, akik évszázadokkal később, a mécsek fényeivel avatják újra a Szentélyt.

A Chanuka nyolc napja alatt a szolgagyertyát, a sameszt nem számítva, összesen harminchat gyertya ég el. Ez a harminchat gyertya utal arra a harminchat órára, amelyben még a teremtés első napján teremtett fény világított az embernek. Erről a fényről a midrás így beszél:

,,Rabbi Elázár azt mondta: Abban a fényben amelyet a Szent Áldott Ő teremtett az első napon az ember a világ egyik végétől a másikig ellátott. Amikor a Szent Áldott Ő a vízözön nemzedékére és a Bábel tornyának nemzedékére tekintett és látta, hogy átkozott dolgokat művelnek, elrejtette előlük ezt a fényt. És kinek rejtette el? Az igaz embereknek, a messiás idejére. Mint egy király, akinek volt egy szép ajándéka, és félretette azt a fiának. És hol rejtette el? Az Éden kertjében.10 Ez is a chanukai fény üzenete.

Jegyzetek

1Az utolsó szótag héber betűinek számértéke kaf, hé huszonöt.

2A legtöbb héber szó három gyökbetűre vezethető vissza. Esetünkben ez: ehet, nun, kaf.

3A chanuka csodája az, hogy az egy napra elegendő olaj nyolc napig égett.

4Mózes V. 17. 11.

5Paszuk = bibliai vers.

5Rabbénu Móse ben Nachman, Nachmanidész. Középkori kommentátor.

7A bibliai beszámolót lásd: Mózes IV. 7. fejezet.

8Ti. az Örökkévaló.

9Mózes ív. 8. 1-2.

10Bialik-Ravnincki: Széfer haAggada 8.23.

Források

Bialik-Ravnicki: Széfer haAggada

Elihu Ki Tov: Széfer haTodaa

Széfer Taamé haMinhagim

A Bibliából a Hertz-féle fordítás, az imakönyvből Pollák Miksa fordítása alapján idéztem.

 

Címkék:1993-12

[popup][/popup]