Bízom abban, hogy megfelelő tájékoztatást fogok kapni

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

„Bízom abban, hogy megfelelő tájékoztatást fogok kapni”

Gyorsinterjú Streit Sándorral, a Budapesti Zsidó Hitközség újonnan megválasztott elnökével

  • Újonnan megválasztott elnökként mik lesznek az első lépései?

  • Szeretném megismerni a BZSH felépítését: az apparátust, a működé­si rendszert, mert hiába voltam körze­ti elnök és BZSH-elöljáró sok-sok éven át, ezeket a belső dolgokat nem iga­zán ismerem.

  • Mintegy négy évvel ezelőtt ön már betöltötte a Mazsihisz elnökhelyettesi tisztét. Akkor egy közgyűlésen fölállt és azt mondta: lemond, mert elnökhe­lyettes létére semmilyen rálátása nincs az információkra, nem tart at­tól, hogy ez most megismétlődik?

  • Így volt. Akkor az volt a kifogá­som, hogy Feldmájer Péter elnök nem tájékoztatott engem a tevékeny­ségéről megfelelően, illetve nem kér­te ki a véleményemet. Én nem így szeretném végezni a feladatomat: szeret­nék az elöljáróságra és a körzeti elnö­kökre is támaszkodni a munkámban. A budapesti körzetek elnökeit mind ismerem.

A Szombat áprilisi számának „In­gatag ingatlanügyek” című riportja arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a hitközség választott vezetőielnö­kök, elöljárók, számvizsgáló bizottsá­gi tagok, stb. – semmilyen rálátással nem rendelkeznek a gazdálkodás ügyeire, amelyeken kizárólagosan az apparátus tart kézben, nem tart attól, hogy ön is hasonló helyzetbe kerül?

  • Mivel a cikket még nem olvastam, ehhez nem tudok hozzászólni. Meg kell ismerni a BZSH gazdasági hátte­rét. Ebbe beletartoznak az ingatlanok, a pénzügyek, és minden más. Az ügy­vezető igazgatónak az a feladata, hogy az apparátust beszámoltassa a mun­kájáról. Ezért nem hiszem, hogy az ap­parátussal nekem kéne foglalkoznom.

  • Az apparátusba természetesen az ügyvezető igazgatót is beleértem.

Azt hiszem, meg kell ismernem a munkájukat, hogy arról bármiféle vé­leményt meg tudjak fogalmazni. Az el­nök feladata az, hogy bizonyos straté­giai célokat fogalmazzon meg – ter­mészetesen az apparátus előkészíté­se alapján. Az elöljáróságnak van el­lenőrzési funkciója a különböző bi­zottságokkal együtt. Én bízom abban, hogy ezekről a dolgokról is megfelelő tájékoztatást fogok kapni, és olyan kép bontakozik ki előttem, amiből megfelelő következtetéseket lehet majd levonni.

  • Nyilván tudja, hogy a hitközségen most átfogó leltár folyik. Volt már módja ennek eredményét megismerni?

  • Természetesen tudok róla, hiszen az elöljáróságban ülök, másrészt a Nagyfuvaros utcai körzet elnökeként magam is teljes körű leltárt készítet­tem, amit már be is adtunk a Síp utcá­ba. Azt nem tudom, hogy a leltár töb­bi része elkészült-e már. De úgy gon­dolom, egy BZSH-elnöknek tudnia kell arról, milyen vagyon van a BZSH tulaj­donában. Ha tehát befejeződik a lel­tár, nyilván megfelelő tájékoztatást fo­kok kapni. Amennyiben nem, akkor ezt kérni fogom.

Nyilván tudja, miért távozott az ön elődje. Karácsonyfát állított a lakásá­ban, amit egyik riválisa – saját elmon­dása szerint – lefényképezett, ekképp szorítva őt lemondásra. Mi erről a vé­leménye?

– Nem tudom, hogy lefényképezte-e vagy sem. Én ezt nem láttam. Én azt tu­dom, hogy Lancz elnök úr több ízben távolmaradt a BZSH elöljárósági ülése­iről. Nyilván ennek ez lehetett a hátte­rében. Azt sem tudom, hogy az illető mint rivális készítette-e a felvételt. Semmi mást nem tudok az ügyről.

Címkék:2001-05

[popup][/popup]