„Az EU politikusai palesztin-párti semlegesek” – Beszélgetés Tommy Lapid izraeli miniszterelnök-helyettessel

Írta: Gadó János - Rovat: Archívum

Mit válaszolnak az európai politikusok, ha felemlítik ne­kik, hogy a palesztin tanköny­vekben az Izrael-ellenes uszí­tás európai pénzen folyik?

Európa nem egységes. Amikor én a magyar minisz­terelnökkel és a külügymi­niszterrel tárgyaltam, megál­lapítottuk ezt. Legnagyobb problémánk, hogy a franciák egyértel­műen palesztinpártiak: minden lényeges kérdésben az ő álláspontjukat támogat­ják. Ezzel szemben az angol, a német és az olasz kormány – utóbbi Berlusconi óta – sokkal elfogadhatóbb nézeteket vall. Ezért mi óvatosan fogalmazunk, nem be­szélünk „Európáról”. Nagyon reméljük, hogy azok a kelet-közép-európai államok, amelyek most az Európai Unióhoz csatla­koznak, és közelebb állnak az izraeli, mint a palesztin ál­lásponthoz, kiegyensúlyozó szerepet töltenek majd be. Ez elsősorban Magyarország­ra vonatkozik, de Cseh- és Lengyelországra is. Ebből a szempontból mi örömmel fo­gadtuk, hogy Magyarország csatlakozik az unióhoz.

Kik azok az európai politikusok, akikkel a legjobban meg tudja értetni magát?

– Furcsa módon egy olyan ember, aki­vel nem akartam találkozni. Tony Blair ugyan követeli az amerikaiaktól, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre, ám az angol kormány mindemellett racionáli­san viselkedik. A német kormány is. Joschka Fischerrel ugyan nem találkoz­tam, mert nem volt hajlandó eljönni kelet-jeruzsálemi irodámba, de általában értelmesen, józanul viszonyul a problé­mákhoz. Viszont súlyos nézeteltéréseink voltak belga politikusokkal: ismeretes, hogy egy belga bíróság vádat akart emel­ni Ariel Saron ellen. Ezzel szemben a holland politikusok hagyományosan ba­rátságosabbak irántunk. Nem lehet tehát egységes Európáról beszélni.

És az Európai Unió képviselőivel tár­gyalva milyenek a tapasztalataik?

Az unió hivatalos képviselői semlege­sek. De mi már megtanultuk, hogy létezik palesztinpárti és Izrael-párti semlegesség. Ők az előbbi kategóriába tartoznak. Nem akarok senkit vádolni, nem akarom para­noiás módon azt állítani, hogy Európa ül­döz bennünket, hiszen szoros kapcsola­taink vannak Európával, amely Izraelt kü­lönleges gazdasági kedvezményekben ré­szesíti. Tudományos téren együttműkö­dünk, Európa a legnagyobb gazdasági partnerünk. Nem vagyunk Európa-ellenesek, csak azt szeretnénk, ha Európa a Közel-Kelet ügyében kiegyensúlyozottabb álláspontot foglalna el.

– Számos európai országban baloldali mozgalmak bojkottot hirdettek izraeli termékek ellen. Európai egyetemek boj­kottra szólítottak fel izraeli társintézmé­nyek ellen. Komoly veszély ez Izraelre?

Nem. Ebből nem lett semmi. Ez a kezdeményezés nem ment át a gyakor­latba.

Volt olyan próbálkozás is, hogy a te­rületekről származó árukat bojkottálják Európában.

Ennek kezdeményezője az izraeli szél­sőbal volt. Időnként a vámnál valóban föl­tették a kérdést, hogy az adott áru honnan származik, de ezt nemigen lehet ellenőriz­ni, így ebből sem lett semmi. Az izraeli ex­portot ez nem befolyásolta. Sokkal na­gyobb csapás volt számunkra a high tech piac összeomlása, mivel ennek aranya az exportban nálunk a legmagasabb a világon. A hatalmas izraeli gazdasági fellendü­lés teljesen a fejlett technika piacára ala­pult. Izrael volt az első a hagyományos iparágakból az új technikákba való átme­netben: a foglalkoztatottak között is ná­lunk volt a legmagasabb a fejlett techniká­ban dolgozók aranya. Amikor a Nasdaq, a high tech cégek értékpapírjaival kereske­dő New York-i tőzsde összeomlott, ez ben­nünket érintett a legsúlyosabban.

Gadó János

Címkék:2003-12

[popup][/popup]