A Magyar Zsidó Levéltár rendezésének újabb szakasza

Írta: Dr. Kiss Márton - Rovat: Archívum, Hazai dolgaink

A jelentésünk tárgyát képező iratanyag-rendezés szerves folytatása a Magyar Zsidó Levéltárban 1992 nyarán megindult rendezési munkálatoknak (erről Id. „Jelentés a Magyar Zsidó Levéltár rendezési munkálatairól”, Szombat, 1992, 5. sz. 8. o.). Az említett időpontban megalakult munkacsoport végezte a mostani munkát is, egy kivétellel. A rendezésben most a következők vettek részt: Borsodi Csaba, Kiss József Mihály, Kiss Márton, Újvári Gábor, Zsidi Vilmos.

A rendezés második szakaszában azt vállaltuk, hogy a nyári iskolai szünet (június 15. augusztus 20.) alatt elvégezzük az előrendezését annak a kb. 50 folyóméternyi iratanyagnak, amelyet egy-másfél éve az Anna Frank Gimnázium pincéjében őriztek. Az iratanyag korábbi sorsáról annyit tudunk, hogy ezt megelőzőén a Dohány utcai templom épületében (tornyában) volt elfalazva. Innen ömlesztve, teherautón szállították Landeszman György főrabbi figyelmességéből a biztos pusztulás (bezúzás) elől megmentve, a gimnázium pincéjébe. Az elfalazás, illetve a pincei őrzés, továbbá a többszöri szállítás, mozgatás komoly nyomokat hagyott az anyagon. Az iratok teljesen összekeveredtek, egy részüket nylonzsákokba gyömöszölték, más részük erősen szennyezett, szakadt állapotban volt. A rendezés során kiderült, hogy az egész iratanyag (amelynek időhatárai 1900-1949) egyetlen fondot alkot, a Pesti Izraelita Hitközség irattárát. Ezen belül természetesen különböző’állagok és sorozatok különíthetők el. A legnagyobb anyagot a hitközség iktatott iratai képezik (kb. 370 doboz = 37 folyóméter). Az ezután következő nagyobb egységek: gazdasági iratok (26 doboz), gazdasági nyilvántartások (24 doboz), vegyes iratok (12 doboz), a Pesti Izraelita Nőegylet iratai (8 doboz), kórházi építkezés iratai (4 doboz), pénztári utalványok (4 doboz), reálgimnáziumi építkezés iratai (3 doboz); 1-1 doboznyit tesz ki: a Joint, a fiúgimnázium, az Ahavasz Reim Egyesület, a Hegedűs Ármin műépítész elleni per, az iskolai bizonyítványok, a leánygimnázium, a Zsidó Központi Szervek, a leány- és fiúiskolai jegyzőkönyvek, a vegyes nyomtatványok, a gimnáziumi osztálynaplók, illetve a külön kezelt iratok (pl. Közgyűlési jegyzőkönyvek) anyaga. Az említetteken kívül szakadt, hiányos iratok (4 doboz), fertőzött iratokat (6 doboz), iktatott töredékiratok; (4 doboz), valamint 21 doboznyi könyvtári anyagot is elkülönítettünk.

Mivel meglehetősen rövid idő állt a rendelkezésünkre, ezé az előrendezésen a felsorolt állagok és sorozatok szétválás; tásán és szakszerű dobozba helyezésén kívül egyébre nem vállalkozhattunk. Egy állaggal tettünk csak kivételt, a legnagyobbal. Az iktatott iratok esetében nem elégedtünk meg a többi állagtól való elkülönítéssel, hanem évrendet is kialakítottunk.

A leírtakból kiderül, hogy az anyag jelenlegi állapotába még nem kutatható. Ahhoz, hogy használni lehessen, további rendezésre van szükség. Az iktatott iratok esetében ez az iktatószámok szerinti, eredeti irattári rend helyreállítását jelent Ezt a munkafolyamatot nehezíti, hogy nem találtunk iktatószám mutatókönyveket. Ugyancsak problémát jelent, hogy a hitközség nem egyszerű sorszámos, hanem alapszámos iktatást alkalmazott, es sajnos az ügyiratok is összekeveredtek. A nem iktatott iratok esetében évrend kialakítása látszik célszerűnél Mivel nem volt módunk az iratok tüzetes tanulmányozásáré a finomrendezés során a fentebb említett állagok és sorozatok változhatnak, némelyikük összeolvadhat, illetve esetleg elkülönül a többitől.

Mint ismeretes, a Magyar Zsidó Levéltár már előzőleg rendezett anyagát új helyiségekben, a Síp utcai hitközségi épülettömbben helyezték el. A közeljövő feladatának tekintjük a főrabbi úr felkérésére a sérült dobozok kicserélését, illetve a raktári rend kialakítását. Ebben az új raktári rendben kell helyet kapnia a most rendezett anyagnak is, hiszen a pesti hitközségi anyag szervesen kapcsolódik a vidéki hitközség anyagokat is magába foglaló korábban rendezett irategyütteshez. Mivel az anyag eléggé szennyezett, fertőzött, színtér sürgető feladat az iratok fertőtlenítése. Ezt a levéltárakban szokásos módon, mindenképpen szakemberek közreműködésével kell elvégezni.

Távolabbi célként csak megismételni tudjuk a korábbi jelenfésűnkben leírtakat. Továbbra is fontosnak tartjuk a magyarországi zsidóság történetére vonatkozó, más zsidó intézményekben őrzött iratanyagok feltárását, begyűjtését és rendezését, és erről egy, a kutatást segítő segédlet elkészítését és kiadását.

Munkánkat az MTA Judaisztikai Kutatócsoport kezdeményezte és szervezte és ugyancsak a Kutatócsoport fedezte, főként a Soros Alapítvány támogatása révén, a költségeket és kiadásokat. Mindvégig segítséget kaptunk Landeszman György főrabbi úrtól, a Magyar Zsidó Levéltár vezetőjétől is. Jelentősen hozzájárult munkánk sikeréhez az Országos Rabbiképző Intézet vezetése is azzal, hogy lehetővé tette számunkra, hogy akár késő estig is az épületben dolgozhassunk. S végül ugyancsak köszönettel tartozunk Berend Rózsának, az Anna Frank Gimnázium igazgatójának, aki a rendezéshez szükséges két tantermet a nyári tanítási szünetben rendelkezésünkre bocsáttatta.

1992. szeptember

Dr. Kiss Márton

Címkék:1992-12

[popup][/popup]