A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökségének közleménye

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökségének közleménye

A Mazsike alapszabályának megfe­lelően, június 14-én délelőtt 10 óra­kor a Garay utcában tartja meg évi rendes közgyűlését. Erről az elnök­ség az alábbi közleményt adta ki:

A közgyűlésen a napirend első pontjaként Korányi László elnök be­számol az 1997-es közgyűlés óta el­telt időszak egyesületi eseményeiről, valamint a magyarországi zsidóságot érintő néhány aktualitásról, mint pél­dául a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséről; dr. Raj­ki András elnökhelyettes az egyesü­let gazdasági helyzetéről ad részletes információkat, s ezt teszi a számvevő bizottság elnöke, Hajósné dr. Vértes Antónia is.

Legalább egy évre programot kívá­nunk adni, néhány eleme pedig már a jövőre is utal majd. Az eddigi népsze­rű rendezvényeket, mint például a szombat esti társaskör, megtartva, sőt azokat nívósabbá, érdekesebbé téve, új formáit keressük az együttlétnek: a tagság egymás közötti és a Mazsikével való kapcsolatának.

Mivel az elkövetkező időben sajnos a szélsőjobboldali jelenségek felerő­södésére lehet számítani, fontossá válik az antiszemita jelenségek elleni fellépés, a Mazsike társadalmi szere­pének növelése, a zsidóságon belül azok hathatósabb képviselete is, akik nem tagjai valamelyik hitközségnek. Mivel a magyarországi zsidóságnak legfeljebb tíz százaléka tartozik vala­melyik templomkörzethez, a többiek – elvben – elsősorban a Mazsikén ke­resztül biztosíthatnák a maguk szá­mára a beleszólást saját ügyeikbe.

Feldolgoztuk a Hírlevélben két év­vel ezelőtt megjelent közvélemény-­kutatásra kapott 110 választ, s elkép­zeléseink a jövővel kapcsolatban azokra is épülnek. Elindul a zsidó ha­gyományokkal, a történelemmel, a kulturális örökséggel foglalkozó isme­retterjesztés. Az ezeket irányító sze­mélyek elnökségbe való kooptálását is kérjük majd a közgyűléstől.

Feladatunknak tartjuk a zsidó köz­élet tisztaságának elősegítését. Mivel ezt mindenekelőtt magunkra nézve tartjuk kötelezőnek, elmondjuk, hogy milyen módszerekkel tettük és tesszük a jövőben pénzügyeinket át­láthatóvá. Ennek egyik formája, hogy minden fillér bevételről és kiadásról bizonylat van. Az egyesület ingatag gazdasági helyzete a tagdíjbefizetések­kel, a különféle támogatásokkal meg­szilárdult, rendelkezésünkre áll a havi 300 000 forint az alapvető rezsire, s még az idén a Mazsök jelentős támo­gatására számítunk. Jellemző az is, bár nem nagy összegről van szó, hogy amíg tavaly a Hírlevélben megjelent hirdetésekből havi átlag 10 ezer forint került a kasszánkba, addig ez idén már havi 50 ezer forintra növekedett.

A Hírlevél májusi számában közöl­tük, hogy 116 aláíró az alapszabály 9. §-ának 4. pontjára hivatkozva (amely száz tag kérésére rendkívüli közgyűlés összehívását írja elő), új elnökséget választó rendkívüli közgyűlés összehí­vását kérte. Ellenőriztük az aláíráso­kat. Közülük kettő olvashatatlan, 30 aláíró egyetlen nyilvántartásban sem szerepel, több Mazsike-tag mellett alá­írta az ívet annak nem tag házastársa is. A listán szereplők további 70 száza­léka nemcsak az idei tagdíj befizetésé­vel maradt el, hanem közülük jó néhányan többéves elmaradásban vannak. Alapvetően mégsem a formai hiányos­ságok miatt nem tartottunk rendkívüli közgyűlést, hanem mert úgy ítéltük meg, hogy rövid időn belül két közgyű­lést összehívni nem lehet, de nem is érdemes. A mostani közgyűlésen a kooptálásokkal biztosítjuk a vezetés kie­gészítését, működőképességét.

Nem akarjuk sem a közgyűlésen, sem azon kívül az egyesületen belüli ellentétek szítását. Ha személyi ügyek nem zavarták volna a munkát az el­múlt években, már sokkal előbbre tartanánk.

Ha sokan jönnek el a közgyűlésre javaslataikkal, a jövőt építeni, akkor ez a június mérföldkő lehet a Mazsike életében, s talán jelentős nap a ma­gyarországi zsidóság életében is. A ta­nácskozásra várunk mindenkit, azo­kat is, akiknek sokéves tagdíjelmara­dásuk van, ám az 1998-as befizetés­sel ismét egyenjogú taggá válnak. Ké­rünk mindenkit, hozza el legalább egy hozzátartozóját, barátját, ha töb­ben leszünk, megerősödünk!

Címkék:1998-06

[popup][/popup]