Chanuka ünnepe a Bibliában

Írta: Schmelowszky Ágoston - Rovat: Archívum, Hagyomány

Áldassál Te, Örökkévaló Is­tenünk, a világ királya, aki megszentelt parancsaival és megparancsolta nekünk, hogy meg­gyújtsuk a Chanukka gyertyát.”

Így hangzik az áldás, melyet, a nyolcnapos ünnep minden egyes napján a gyertyagyújtás előtt mondunk. Az áldás első része – Áldással Te, Örök­kévaló Istenünk, a világ királya, aki megszentelt parancsaival és megpar­ancsolta nekünk…” – nem ismeretlen a zsidó hagyományban kicsit is jártas olvasó előtt. Minden parancs – micva – végrehajtása előtt mondandó áldó formula ezekkel a szavakkal kezdődik. Alihoz azonban, hogy egy parancs micva lehessen, az kell, hogy a Tóra szavaiban felleljük az illető parancsolat végrehajtására buzdító – nyílt vagy burkolt – utalást. Felmerül tehát a kérdés: Hol találunk bibliai támaszt az áldásmondat szavaira?

A legegyszerűbb megoldás egy olyan tórái parancs, melyet a Chanukkán kívül még több más, csak később meghonosodott szokás is, létjogosult­ságát igazolandó, tanúként maga mellé idéz.:

A törvény szerint cselekedjél, a melyre tanítanak téged, és az ítélet szer­int, a melyet mondanak néked; el ne hajolj attól a mondástól, a melyet tudtul adna néked, se jobbra, se balra.” (Deut. 17,11.)

Ezt a bibliai verset a bölcsek úgy értelmezik, hogy a később születendő rabbinikus ítéletek, „melyre tanítanak téged” és „melyet tudtul adnak néked”, tórái erővel rendelkeznek. Így a Chanukka megünneplése is, melyről először csak a Talmud bölcsei tesznek említést, paranccsá, bibliai paranccsá válik.

Ez azonban nem elég. A Chanukka jelentősége miatt, hiszen bátran mond­hatjuk róla, hogy a zsidó év „legfénye­sebb”, fényben leggazdagabb ünnepe, további rávonatkozó utalásokat igyekeztek találni a Bibliában,. Az első utalást rögtön a Teremtés könyvének első soraiban olvashatjuk.: „És monda Isten: legyen világosság: és lőn világosság.” (Gen. 1,3.)

A bibliai vers parancselvének – „legyen” héberül „jöhíj” – számértéke 25. (A „jod 10, a „hé” 5.) Azaz 25.-én, Kiszlév 25.-én „világosság”.

A következő utalást a Jákobról szóló történetek között találjuk. Jákob, mielőtt réglátott testvérével, Ézsauval találkozik, megharcol az Ellenféllel. Jákob a harcot „állta”.

Majd „a nap felkel vala rajta…” (Gen. 32,31.)

A „rajta” szó – héberül „ló” – számértéke 36. Pontosan annyi, amennyi gyertyát kell gyújtani a Chanukka nyolc napja alatt, ha a szolgagyertyát, a „sámmást” nem vesszük számításba. A bibliai versben szereplő ”nap” szót pedig, pontozását megváltoztatva, így is olvashatjuk, hogy „sámmás”, azaz szolgagyertya. A pászukot tehát így is érthetjük: a szolgagyertya a 36 másik gyertya számára gyullad ki. Mikor? Chanukka ünnepén.

A Chanukka hetén olvasott heti­szakaszban is találunk utalást. Ez a hetiszakasz, a „mikkéc”, 2025 héber betűből áll. A gyertya, „nér”, számértéke pedig 250. Ha ezt a számot az ünnep napjainak a számával, a nyolc­cal megszorozzuk, az eredmény 2000 lesz. Mivel pedig az ünnep Kiszlév 25.- én van, ez a 25 a kétezerhez még hoz­záadandó. Az eredmény így 2025 lesz, ugyanannyi, mint a Chanukkára eső hetiszakasz betűinek száma.

Van még egy kapcsolat, mely a „mikkéc” heti szakaszát az ünneppel összeköti. Mikor József és testvérei találkoznak, József mindegyiket mega­jándékozza, Benjámin azonban ötször annyit kap, mint a többi testvére. (Gén. 43,34.)

Az „ötször annyit” a Biblia ezen a helyen így írja: „chámés jádot”, azaz szó szerint „öt kéz”. A „Tizennyolc áldás” imában van egy betoldás, melyet Chanukka ünnepén kell mondani. Eb­ben a részben a „kéz” szó, „jád” ötször szerepel: …átadtál hősöket gyengék kezébe, számosakat kevesek kezébe, tisztátlanokat tiszták kezébe, elvetemülteket igazak kezébe, gonoszokat a Tóráddal foglalkozók kezébe. ”

Ez az „öt kéz” a hetiszakaszban előforduló „öt kézre” „rímel” megelőlegezve már a Tórában a Chanukka ünnepét.

A legfontosabb utalás pedig talán az, amit Mózes harmadik könyvének 23-ik fejezetében találunk, ahol az összes fontosabb bibliai ünnep megemlíttetik. A következő fejezet pedig ezekkel a szavakkal kezdődik:

Szóla ismét az Úr Mózesnek, mond­ván:

Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, a melyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpákat gyújthassanak. ”

Ezeket a szavakat a későbbi biblia­magyarázók úgy értelmezték mint direkt utalást arra a szent olajra, melyet később a Hasmóneusok találnak meg a tisztátalanná tett Szentélyben. Ez az utalás azért a legfontosabb, mert köz­vetlenül a bibliai ünnepek felsorolása után áll. A Chanukka ünnepe így, a bibliai ünnepekhez kapcsolva, „méltó helyére kerül”.*

“The Hanukkah Anthology” alapján:

Schmelowszky Ágoston

*

Első chanukka gyertya gyújtása: no­vember 27, vasárnap este.

*További utalások: A Teremtés könyvének 25-ik szava a ”fény”. Izrael pusztai vándorlásának 25-ik állomása, ’Hasmona’’, mely utalás a ”Hasmoneus” családra. (Mózes IV. 33,29)

Címkék:1994-11

[popup][/popup]