Válasz Keszler Gábor közleményére

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány, Politika

Az alábbi szöveget a Somré Hadasz (A Hit őrei) nevű közösség hozta nyilvánosságra saját honlapján. A Somré Hadasz infomális szerveződés, amely a MAOIH “régi” tagságának zömét (amely magát a “legitim” tagságnak tekinti) és orthodox szimpatizánsait képviseli. 

A Kazinczy utcai ortodox zsinagóga belső tere

בס”ד

Válasz

a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) elnöki tisztjét bitorló személy 2023. május 12-i közleményére

Az alábbi sorok olvasói tudják: a Chabad/EMIH most épp a magyar orthodox zsidóságot iparkodik megmenteni, miután már megmentette a magyar sajtót, a Holokauszt-emlékezetet, a színházi életet, a csirkefeldolgozást és sok minden egyebet. A magyar ortodoxiával párhuzamosan a felsőoktatást, az alumíniumipart, és most a vallási turizmust is munkába vették. Nyilván lesznek még ötleteik. Csoda, hogy fáradozásaik közepette még arra is időt szakítottak, hogy ha polemikus hangvétellel is, de megszólítsák szerény hitközségünket, az „igazi” MAOIH-ot, a MAOIH legitim tagságát. Ezt az entitást a Chabad/EMIH persze nem ismeri el, ezt a csoportot ők nem tudják „megszólítani” – ez az egyik oka annak, hogy a Keszler Gábor új „elnök” jegyezte közlemény (a továbbiakban: Közlemény), amely a törvénytelen új MAOIH vezetés által megszállt és azonnal megcenzúrázott MAOIH-honlapon (maoih.hu) 2023. május 12‑én jelent meg, a MAOIH törvényes elnökét, Deutsch Róbertet veszi célba. Az igazi címzettek persze mi, a MAOIH legitim tagsága vagyunk, akik szembeszállunk a Chabad/EMIH-konspirációval.

A Chabad néven ismert lubavicsi haszid irányzat az egyik az orthodox zsidóság több tucat jelentős csoportja, vallási irányzata között – még a haszid irányzatok között sem a legnagyobb és valószínű nem is a legjelentősebb, de bizonyosan a legextrovertáltabb és a legexpanzívabb. Agresszív terjeszkedésének ma már minden más orthodox és nem orthodox zsidó irányzat és szervezet az útjában áll. Így lesz a világ egyre több országában-városában az outreach-ból inreach, illetve a zsidó belmisszióból egyre inkább vallásos belharc. A nehéz helyzetben lévő, szerény magyarországi orthodox zsidó közösség ingatlanvagyonának és még mindig használható márkanevének lenyúlása is within reach, elérhető közelségbe került. Minden magyarországi zsidó csoportnak van tanulnivalója a Chabad-tól, még a magyarországi, furcsa hibrid Chabad/EMIH lerakattól is – bár nem éppen a terjeszkedési politikájukat, és főleg nem a Kelet-Európában alkalmazott módszereiket illetően. Mi, az „igazi MAOIH”, mindent el fogunk követni, hogy megvédjük magunkat a küldetéstudatos arroganciájuktól.

Szűkebb házunk, intézményeink háza táján a Chabad/EMIH alkalmazottak és strómanok mosolyoffenzívája zajlik egyelőre, bár ebbe egyre több fogcsikorgatás vegyül. A Közlemény is kétszólamú: üres vádaskodások és üres ígérgetések elegye. Az alábbiakban sorra vesszük a Közlemény felvetéseit (az 1. pont kivételével annak fejezet-címeit követve), a súlyuknak megfelelő terjedelemben.

 

  1. A Deutsch Róbert elnöki tisztségére vonatkozó vallási bírósági döntések illetve hatósági eljárások

A Közlemény következetlenséggel vádolja Deutsch Róbertet, a MAOIH törvényes elnökét, éspedig két összefüggésben: a rabbinikus bírósági döntések, illetve az elnökségét kikezdő közgyűlési határozatokkal kapcsolatos két hatósági eljárás dolgában. Valóban: az első vallási bírósági döntések után, valamint a két törvénytelenül megtartott hitközségi közgyűlés (2022. október 27, 2023. február 22) között Deutsch Róbert nézetei alaposan megváltoztak. Nem csak joga volt erre, de jó oka is. 2023. februárjának első felében szembesült az EMIH nyílt hitközség-foglaló szándékaival – azzal tehát, hogy az EMIH-hez való hozzáállása és a velük kapcsolatos döntései hamis feltételezésekre épültek. E felismerése nyomán csatlakozott a legitim tagságnak a tagfelvételekkel kapcsolatos, az idevágó rabbinikus döntésekkel egybevágó – már hónapokkal korábban is hangoztatott – állláspontjához. Megjegyzendő, hogy amint visszaáll a törvényes állapot, a MAOIH Rav Smuel Eliezer Stern shlit”a vezette rabbinikus bíróságának természetesen újra foglalkoznia kell a hitközség vezető szerveiben beállt kusza helyzettel is.

 

      2. Vallási bíróságok

A Közlemény tagadja az említett rabbinikus bíróság jelen konfliktusra vonatkozóan született döntéseinek érvényét: egyrészt ama bíróság állítólagos összeférhetetlenségére hivatkozva („nagy részben olyan rabbik ’döntöttek’, akik vagy Deutsch Róbert vagy éppen az ő ellenzékének ’alkalmazásában’ álltak”), másrészt az eljárásrendre hivatkozva: a rabbinikus vallási szabályokkal ellentétben „nem küldtek idézést az ellenérdekelt félnek, akit nem is hallgattak meg”.

Ezek képtelen állítások. Az említett rabbinikus bíróság összetételét semmiféle összeférhetetlenség nem zavarta vagy zavarja. A orthodox hitközség belső vitás ügyeinek eldöntésében a hitközség – általában fizetett – rabbija, rabbijai az illetékesek, vagy azok a vallási tekintélyek illetve rabbinikus bíróságok, amelyek iránymutatását a közösség rabbijai követik. A MAOIH-nak a korona-járvány kezdete óta sajnos nincs kinevezett helyi főrabbija; a rabbinikus teendőket azok a jelenleg Izraelben vagy másutt élő, magyar származású rabbik látják el – a legnagyobb tekintélyű közöttük Rav Stern – akik a MAOIH-ot szolgálták az elmúlt húsz évben is. (A puccsista vezetés egyik elöljárója, egy Menashe Bernat nevű úr, a 2022. október 27-i közgyűlésen egy manipulatív és hazug kijelentést tett Rav Sternnel kapcsolatban, de őt ezenközben ő is ’mara de-atra’-ként, a „helység” – Budapest/Magyarország – szuverén rabbinikus ’ura’-ként, tekintélyeként aposztrofálta.) E rabbiknak a MAOIH-hal ápolt szoros kapcsolata nemhogy valamiféle összeférhetetlenséget valósítana meg, hanem éppenséggel előfeltétele a hitközségi működés folyamatosságának és annak, hogy a hitközség vallásjogi és bírói tisztségét sikeresen elláthassák. Tekintélyük, elkötelezettségük és kompetenciájuk a hitközség ügyeiben vitathatatlan; a legitim tagság bizalmát élvezték és élvezik. Hitközségünk nem lenne és nem lehetne orthodox hitközség, ha a szavuk nem lenne döntő érvényű minden vallási és szervezeti kérdésben.

A kérdéses ügyben nem volt vádlott, nem volt felperes és alperes. Rav Stern rabbinikus bírósága nem is valamiféle választottbíróságként járt el MAOIH-tagok és EMIH-strómanok között. Ennek a bíróságnak a hitközség egy belső szervezeti ügyében kellett állást foglalnia, az Elöljáróság megkeresésére: abban, hogy a 2021. január 31. után (elsősorban 2022. első hónapjaiban) lezajlott tömeges tagfelvételek érvényesnek tekinthetők-e vagy sem. (Ezen „új tagok” legnagyobb hányadát a Chabad/EMIH-féle csengelei vágóhíd külföldi illetőségű alkalmazottai tették ki, akiknek a MAOIH életéhez és intézményeihez soha semmi közük nem volt.) A MAOIH Alapszabálya a tagfelvételeket az Elöljáróság és a Rabbiság hatáskörébe utalta. Miután a kérdéses időszakban egyik hitközségi intézmény sem létezett, ezért a rabbinikus bíróság pusztán az Alapszabály ismeretében is csak arra a következtetésre juthatott, hogy az inkriminált tagfelvételek zavaros körülmények között és Alapszabály-ellenes módon zajlottak. Ezen egyértelmű konklúzió levonásához „ellenérdekelt felek” semmiféle „meghallgatására” nem volt szükség. A rabbinikus bíróság 2022. szeptember 15-i ítéletében annyit mondott ki, hogy az „új tagok” tagsága a tagfelvételi eljárások teljeskörű revíziójának lezártáig befagyasztottnak tekintendő, azaz ama „új tagok” közgyűléseken nem vehetnek részt és nem szavazhatnak. Az elnök, a legitim tagság egy kis része és az érintett „új tagok” azonban szembeszegültek ezzel a végzéssel – ahogyan a később megismételt számos hasonló rabbinikus döntéssel is. Ahelyett, hogy megpróbálták volna a tagfelvételek jogszerűségét a rabbinikus bíróság előtt bizonyítani, 2022. október 27-én egy törvénytelenül összehívott és lebonyolított közgyűlést tartottak, amely közgyűlés a kripto-Chabad/EMIH fantom-tagság szavazataival, tisztújítás és Alapszabály-módosítások révén, fölállította a Chabad/EMIH puccs személyi és ’jogi’ kulisszáit.

Aki a saját hitközsége rabbijainak egyértelmű döntésére fittyet hány, kiiratkozik az orthodox zsidóságból, de legalábbis a saját hitközségéből.

Teljes írás

 

Címkék:MAOIH, Somré Hadasz

[popup][/popup]