„Nemcsak díszes trónus”

Írta: Szarka Zsuzsa - Rovat: Politika

Február 28-án a Rumbach utcai zsinagógában rabbivá avatták dr. Kurucz Ákost (akivel interjút is készítettünk). Nem mellesleg külföldi vendégek is érkeztek a ceremóniára, hogy az avatást követően aláírjanak egy fontos együttműködési megállapodást.

Rabbiavatás: dr. Kuruc Ákos, Verő Tamás, Radnóti Zoltán és Darvas István (Fotók: Gadó János)

Négynyelvű ima a békéért

Az ünnepélyes esemény moderátoraként Toronyi Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Múzeum Levéltár vezetője és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem docense köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy amitől tartottak, valóra vált: szomszédunkban háború dúl; és a segítségnyújtás mellett egyházi közösségként négynyelvű békeimára hívott fel. Radnóti Zoltán főrabbi, a BZSH rabbiságának igazgatója héberül, Vajda Károly az OR-ZSE rektora magyarul imádkozott a háborús térségért. Dr. Manja Schüler, Brandenburg tartomány tudományért, kutatásért és kultúráért felelős minisztere németül, Teszter Nelli zongoraművész, az avatandó Dr. Kurucz Ákos felesége ukránul mondta el a békeima szövegét.

Békeima: Teszter Nelli, Manja Schüler, Vajda Károly és Radnóti Zoltán

 

Az askenáz zsidóság ősforrása

Vajda Károly professzor, az OR-ZSE rektora hangsúlyozta: „A mai alkalomhoz fogható jeles esemény intézményünk 145 éves fennállása alatt egyszer történt, ez a rabbiképző 1877-es megnyitója volt. Ahogy a jelenlegi kormány képviseletében jelen van a helyettes államtitkár, úgy volt ott a rabbiképző 1877-es megnyitóján Tisza Kálmán miniszterelnök és Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter és államtitkára, Tanárky Gedeon is, megerősítve, hogy a magyar művelődés egésze szempontjából mennyire fontos neológ zsidó felsőoktatás. A két ünnepi alkalom, az 1877-es megnyitó és a mostani esemény összehasonlítása nemcsak a hasonló emelkedettség miatt csábító. Az együttműködés és az együtt ünneplés örömét azok a kataklizmák tudatosítják leginkább, amelyek a két esemény között az elmúlt másfél évszázadban rengették meg közös európai identitásunk talapzatát, formálták át politikai közgondolkodásunk alapját, etikai dimenzióit.”

A rektor kiemelte, hogy „német, magyar és a szívének különösen kedves brandenburgi és az európai lobogó előtt, annak védelmező egyvelegében határokon túl, nemzeti önazonosságokon és önérdekeken túl közös értékek képviselőiként a másik, a másság feltétlen elfogadását, szeretetben és békességben látják a legfontosabbnak.” Köszönet mondott a potsdami egyetemnek, hogy két régi intézményt, a berlini és a breslaui rabbi-szemináriumot is befogadta a falai közé. Különösen Walter Homolka szervező munkáját méltatta, hogy felekezeti határokon átívelve indította újra a rabbiképzést. „Mi, magyarországi zsidók ezer szállal kötődünk a németországi zsidó közösséghez. Mi, askenázi zsidók legyünk bárhol a világon, Izraelben vagy a tengerentúlon, magunkban hordozzuk annak a Rajna menti földnek, annak a középkori német zsidó országnak minden adottságát, amelyről őseinket a vallási türelmetlenség elüldözte. Mi, askenázi zsidók nyelvünkben, gondolkodásunkban, humorérzékünkben kötődünk a Rajna parti Jeruzsálemhez. A Rabbiképző Intézet megnyitó beszéde se véletlenül hangzott el német nyelven. Intézményünk falai között az első két évtizedben németül folyt hivatalosan az oktatás, hiszen a királyság félreeső területeiről származók esetében a magyar nyelv ismerete nem volt elvárható. De azért is, mert a zsidóság tudományának anyanyelve a német volt. Mi ezen a nyelven váltunk felvilágosult európai polgárokká, szellemükben szabad zsidókká.”

Dr. Vajda Károly rektor

Köszönet és felajánlás

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár köszöntő beszédében gratulált a frissen avatott rabbinak: „Megbecsüléssel tartozunk azoknak, akik mindezt nemcsak kötelezettségüknek, hanem hivatásuknak is tekintik. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarország sosem szenvedett hiányt tenni akaró emberekben, ahogy büszkék lehetünk a több száz éves oktatási intézményekre is, köztük az OR-ZSE-re, amely 1877 óta gazdagítja hazánkat, nemkülönben az ott végzettekre.” Utalt az ukrajnai háborús helyzetre: „Európa szívében Magyarország gyakran kerül marakodó nagyhatalmak és veszélyes eszmék kereszttüzébe. A mostani háborús helyzet a szomszédos országban megmutatja, hogy milyen törékeny a kis világunk. A magyar kormány minden tőle telhetőt megtesz a háborús menekültekért és köszönettel tartozunk a Mazsihisznek, amely komoly szerepet vállalt a menekültek megsegítésében.” Felajánlotta, hogy a MAZSÖK tulajdonában lévő badacsonytomaji üdülőt megnyitják a háború elől menekülőknek.

 

„Mint roskadozó íróasztal”

Ezután kezdetét vette a rabbivá avatási ceremónia. Három főrabbi: Verő Tamás, Radnóti Zoltán és Darvas István álltak a Tóraszekrény előtt, hogy a hagyományos ünnepi viseletben megjelent Kurucz Ákost – aki civilben törvényszéki bíró és már évek óta a nyíregyházi közösség lelki vezetője – hivatalosan is rabbivá avassák.

Radnóti Zoltán szimbólumokkal átszőtt avató beszédében szólt kötelességekről, amelyeket hangsúlyozni kell emberként, európaiként, magyarként és zsidóként. „Kolléga úr, a rabbi vezető, s egy vezető minden szavának, tettének, gesztusának univerzális jellege van. Felemelhet, alávethet. Manapság egy hiperszenzitív világban élünk, ahol épp ezért a lelkészek jelentősége megemelkedik. Nemcsak egy diplomát kapsz, hanem ősrégi szóval, egy jármot, nemcsak díszes trónust kapsz, hanem roskadozó íróasztalt, ahol írni, olvasni, beszélgetni kell. A rabbi a Szentírás szavával Isten szolgája, sőt, szó szerint Isten rabszolgája, hiszen nem díjazásért, hanem kötődésből dolgozik.”

Radnóti Zoltán rámutatott, hogy a babiloni fogságban a nép az elfelejtett héber nyelv helyett az arameust beszélte, amelyben a Tóra megjelölésére a „Fény” szót használták. A Tóra olyan, mint a gyertya lángja, melynek fényében tanulmányozható az Írás vagy akár a zsidó misztika. „Vidd magaddal a Tóra fényét és soha ne feledd az áldásmondás, imádkozás örökségét.” bíztatta a frissen avatott rabbit.

A hagyományos áldás szavait ezek után Darvas István mondta el, Verő Tamás pedig a rabbidiplomát adta át a frissen felavatott kollégának.

Dr. Kurucz Ákos, mint felavatott megköszönte a régi és a mostani rektornak, Schőner Alfréd és Vajda Károly professzoroknak a támogatást, ahogy a rabbiképző összes rabbijának és oktató tanárának is, különösen kiemelve Darvas István főrabbit és Balázs Gábor professzort, aki konzulensként segítette. Végezetül meleg hangon és kedves gesztussal fejezte ki háláját a feleségének, Teszter Nellinek, aki lehetővé tette számára, hogy az elmúlt 6 évben civil pályáján és rabbihallgatóként is megállja a helyét.

Az avatás végén Fekete László főkántor előadásában hallhattuk a 100. zsoltárt, majd kántorhallgatók a Szim Salom imát adták elő zenei kísérettel.

Darvas István az áldás szavait mondja

Nemzetek közötti híd

Az avatás után Dr. Manja Schüle, Brandenburg tartomány tudományért, kutatásért és kultúráért felelős minisztere tartott hosszabb beszédet. Ezután az OR-ZSE részéről Vajda Károly rektor egy együttműködési megállapodást írt alá a Potsdami Egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesével, Florian J. Schweigert professzorral. Majd az OR-ZSE díszdoktori címet adományozott Walter Homolka (Potsdami Egyetem) és Stefan Schreiner (Tübingeni Egyetem) professzoroknak. A laudációt Bíró Tamás rektorhelyettes tartotta, aki ismertette a két tudós pályáját.

Jákov Hadas-Handelsman, Izrael budapesti nagykövete beszédében méltatta az intézmények közti nemzetközi megállapodást, gratulált a díszdoktoroknak – miután emlékeztetett mindenkit az aggasztó a háborús helyzetre.

A kórus a Szim Salom imát énekli

„Mi, magyarok, maradunk”

Heisler András a Mazsihisz elnöke záró beszédében rávilágított, hogy „ünnepelni jöttünk, hiszen egy neológ rabbi avatásáról, egyetemünk nemzetközi kapcsolatainak fejlődéséről, a neológia megmaradásának, a magyarországi zsidóság továbbélésének alappilléréről, az OR-ZSE-ról beszélünk. A neológia olyan zsidó közösség, amely történelmi hagyományokkal rendelkezik, erősen integrálódott a társadalomba, ám az elmúlt évszázadban kétszer is megtört – utalt a holokauszt 600 ezer áldozatára és a vallásellenes kommunista rendszer 40 évére. Célunk a fennmaradás, reményünk a fejlődés.”

Rámutatott, hogy az itt élő 100 ezres sokszínű zsidóság Kelet-Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége, még ha csak ennek tizede kapcsolódik a valláshoz, és akkor is, ha sokan elmentek más országokba, mert bizonytalanul érezték itt magukat. „Ha ugyanis valakinek az identitását kérdéssé teszik, az előbb-utóbb elmegy. Így mentek el a háborút követően a lengyel zsidók, így üresedtek ki a Szovjetunió zsinagógái, így váltak eladható árucikké a román zsidó közösség tagjai, az elmúlt néhány nap tragikus eseményei nyomán, alapvetően így indulnak neki a semmibe ukrán zsidó testvéreink, mert a létük vált kérdésessé. Mi, magyarok, maradunk, és ha maradásunkat más, a társadalom nem zsidó többsége értéknek tekinti, akkor maradni is fogunk, ami persze még nem elég a közösség túléléséhez, hisz az asszimiláció a közösséget gyorsabban rombolja, mint az emberi elmúlás törvényei. Megmaradásunkhoz szükség van arra, hogy a judaizmus és a Tóra és általában is a jiddiskeit, a közösségen belül a helyükre kerüljenek. E cél elérésének legfőbb intézménye a majd másfél évszázada működő hajdani Rabbiszeminárium, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem. Kicsi közösség vagyunk, sokak számára alig hihető, hogy a népességnek csupán 1%-a tartozik közénk. Mi a gyengébb fél pozíciójából is ragaszkodunk a függetlenség szabadságához, mert értékeinkre büszke zsidóságot akarunk építeni. Fontos, hogy a sokszor mellőzött egyetemünk a jövőben megkapjon minden támogatást. Elsősorban tőlünk, az egyetem fenntartójától, továbbá egy felelősen gondolkodó kormánytól és a világban hozzánk hű barátainktól.”

Majd közvetlen szavakkal kívánt szerető családot és őt tisztelő közösséget Dr. Kurucz Ákos felavatott rabbinak, kiemelve, hogy ő az első, aki a rendszerváltást követően polgári diplomával a zsebében végezte el a Rabbiképzőt. „Valaha ez volt a norma, a rabbinikus tudás a világi műveltséget koronázta. Kurucz Ákos előtt lebegjen azon rabbijaink példája, akik vérzivataros időkben is helyt álltak, a holokauszt poklában, ’56 ágyúdörgése mellett, vagy az egyházügyi hivatal nyomása alatt.”

Végül a Mazsihisz elnöke megköszönte, hogy Manja Schüle képviselte a brandenburgi kormányt az eseményen, és hogy Szalay-Bobrovniczky Vince jelen volt a magyar kormány részéről, méltatta a Potsdami Egyetemmel aláírt megállapodás jelentőségét és gratulált a díszdoktori címmel kitüntetett, két világhírű tudósnak.

[popup][/popup]