„Miniszterelnök úr… ítélje el az újjászülető Horthy-kultuszt”

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Amerikai zsidó vezetők és Martonyi János levélváltása


Amerikai zsidó szervezetek tiltakoztak Orbán Viktor miniszterelnöknek írott levelükben a Horthy-kultusz felélesztése miatt. A miniszterelnök nevében Martonyi János külügyminiszter válaszolt, de a három szervezet képviselője viszontválaszt fogalmazott, melyben intézkedéseket sürgetnek. Az alábbiakban közöljük a levélváltást.

Őexcellenciája,
Orbán Viktor
Magyarország miniszterelnöke
Kossuth Lajos tér 1-3.
1055 Budapest
Magyarország

2012. június 22.

Miniszterelnök Úr,

Megdöbbenéssel és elképedéssel figyeljük, hogy Horthy Miklós tiszteletére nyilvános emlékműveket terveznek állítani, vagy már állítottak is az elmúlt hónapokban. Ezek közé tartozik a kereki emlékmű, a Csókakőn felállított bronz mellszobor, a debreceni emléktábla és a Gyömrő főterén tervezett park.

HarrisDavid Harris

Horthy Miklós és kormányzata volt a felelős a zsidók legyilkolásáért a Kárpáton túli területeken 1941-ben és Újvidéken 1942-ben. 1944-ben az általa kinevezett kormány miniszterei, valamint a magyar csendőrség és rendőrség teljes erővel részt vett többszázezer zsidó letartóztatásában, gettóba zárásában és német haláltáborokba történő deportálásában Magyarország területén, valamint azokon a területeken, amit Magyarország Adolf Hitler Németországával való szövetsége nyomán szerzett meg a szomszéd államoktól. Aki ennek az embernek emlékművet állít, az a civilizált világ demokratikus értékeivel helyezkedik szembe, és nem lehetne helye a jelenkori Magyarországon.

A Fidesz vezetőségének egyes prominens tagjai azonban nem hogy tűrik ezeket a sajnálatos fejleményeket, de – úgy tűnik – még bátorítják is azokat.

Miniszterelnök úr, nyomatékkal kérjük Önt, tegyen meg minden szükséges lépést, hogy ezeket az emlékműveket azonnal eltávolítsák és további megemlékezéseket ne tervezzenek. Amennyiben ehhez új törvényre van szükség, reméljük, Ön határozott lépéseket tesz annak megszövegezése és elfogadása érdekében. Kérjük Önt arra is, hogy velünk együtt egyértelműen ítélje el az újjászülető Horthy-kultuszt és minden más, arra irányuló erőfeszítést, hogy felmentsenek vagy ünnepeljenek olyan személyeket, akik részt vettek az európai zsidóság legyilkolásában. Várjuk szíves válaszát.

Tisztelettel

David Harris               Daniel S. Mariaschin                           Paul A. Shapiro
American Jewish        B’nai B’rith International                 Egyesült Államok
Committee,                alelnök                                                  Holokauszt Múzeum
igazgató                                                                                 igazgató

*  

David Harris,
Igazgató
American Jewish Committee

Budapest, 2012. július 18.

Tisztelt Harris úr,

Köszönöm Orbán miniszterelnökhöz írt levelét, melyben elítéli a Horthy Miklós tiszteletére rendezett emlékmű-állításokat. Kérem, engedje meg, hogy a miniszterelnök nevében válaszoljak.

Biztosíthatom Önt, hogy a közelmúlt egyes politikai fejleményei miatt én is mélyen szégyellem magam: ilyenek a szélsőjobboldali képviselők vérvádas kirohanásai a parlamentben, az Izrael-bírálatnak álcázott antiszemita tirádák, a cigánybűnözésre való utalások és az LGBT* közösséghez tartozókra tett sértő megjegyzések.

MartonyiMartonyi János
A magyarok általában feltétlenül elkötelezettek a kisebbségek védelmében. A gyűlöletkeltés ellen hozott törvényeink a világon a legszigorúbbak közé tartoznak, és a Velencei Bizottság nemrég megállapította, hogy a magyar kisebbségjogi törvény a lehető legnagyobb védelmet biztosítja, ami a nemzetközi szerződésekben elképzelhető. Eme elkötelezettségünket erősíti az a tény, hogy több mint kétmillió magyar él a szomszéd országokban. Ez a magyar kisebbség a 20. század legnagyobb részében alapvető jogaitól is meg volt fosztva.

A fentieken túl szeretném hangsúlyozni, hogy a Holokauszt leckéjéből okulva, Magyarországon minden demokratikus erőnek immár elemi kötelessége a kisebbségek mindenkori védelme. Az elnyomás ellen küzdő, szabadságszerető népek világszerte számíthatnak a magyarok támogatására. A szovjetek elleni 1956-os forradalom lehet példa azoknak, aki emberi jogaikért a reménytelen túlerővel szemben küzdenek.

Ami a néhai Horthy kormányzónak emelt emlékműveket illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy politikai megítéléséről nem vélekednek egységesen. Ez nem lehet meglepő, hiszen a 20. századi magyar történelemről csak az 1990-es demokratikus változások után kezdődhettek a komoly kutatások és a nyilvános vita. Az sem lehet meglepő, hogy történelmi szereplőkről még mindig zajlanak a viták. Magyarország 2. világháborús részvétele összetett kérdés, amit jól mutatnak be a legutóbbi tudományos írások. Ezek egyike Deborah S. Cornelius műve, melynek sokat mondó címe ez: „Aki bent ragadt az üstben – Magyarország a II. világháborúban”. Hadd ajánljam figyelmébe Sir Bryan Cartledge könyvét is, melynek címe: „A túlélés akarása”.

Biztosíthatom Önt, hogy a magyar kormánynak nem áll szándékában Horthy kormányzó rehabilitálása. Ilyen szándékunk nincs, és nem is lehet rá semmi alap. A szakszerű történeti kutatás feltárja majd jó és rossz cselekedeteit, az általa elkövetett hibákat.

Azokban az országokban, amelyeket a jószerencse megkímélt attól, hogy a szovjet blokkban éljenek, a történelemről szóló viták már évtizedekkel ezelőtt elkezdődtek. Ám még ezekben az országokban is, amint láthatjuk, időről időre visszataszító események történnek, ezért mindnyájunknak ébereknek kell lennünk, hogy a kirekesztés és a rasszizmus minden formája ellen fellépjünk.

A mostani kormánynak, úgy vélem, az a történelmi küldetése, hogy megakadályozza a szélsőjobboldal felemelkedését. Tekintettel a gazdasági nehézségekre, az európai ideálok gyengülésére, és a lakosság kiábrándulására, ami az előző kormány hihetetlen hozzá nem értése és korruptsága nyomán lépett föl, ez irtózatos feladat, melynek során egyensúlyoznunk kell eszményeink és a nyers valóság között. A szélsőségesek közös ellenségeink. Bármilyen állítás, mely szerint a kormány – akár közvetett módon – támogatja szélsőjobboldali pártok akcióit, avagy ellentmondásos történelmi személyeket kívánna rehabilitálni, úgy gondolom, rosszhiszemű vagy éppen rosszindulatú.

A kereki horthy szoborA kereki Horthy-szobor – képünk illusztráció
Biztosíthatom Önt, hogy a magyar kormány, az alkotmányos és törvényes keretek között mindent megtesz, hogy megfékezze a destruktív szélsőséges eszméket, bármilyen formában is jelentkezzenek azok. Ez hosszú távú projekt, de egyes eredményei már most is érzékelhetők: a paramilitáris Magyar Gárda eltűnt az utcákról, a kisebbségeket megfélemlítő egyenruhás „járőrözés” bűncselekménynek számít. A kormány rendszeresen konzultál a kisebbségi csoportokkal. E levelemhez csatolok egy emlékeztetőt a zsidó közösséggel folytatott tárgyalásokról és a kormány ezek nyomán tett lépéseiről.
Remélem, ezt a témát a következő hónapokban személyesen is megvitathatjuk majd. Addig is bátran ossza meg velem esetleges aggályait vagy kérdéseit.

Üdvözlettel

Martonyi János
külügyminiszter

*

Őexcellenciája,
Martonyi János
Külügyminiszter
Magyarország Külügyminisztériuma
Bem Rakpart 47.
H-1027
Magyarország

2012. szeptember 13.

Tisztelt Miniszter úr,

Nagyra értékeljük, hogy nyár elején Orbán miniszterelnök úrnak küldött levelünkre Ön válaszol. Abban a levelünkben aggodalmunknak adtunk hangot számos olyan magyarországi fejlemény miatt, amelyet szervezeteink mélységesen nyugtalanítónak találtak. Úgy véljük, különösen igaz ez a magyarországi Holokauszt történetének eltorzítására tett kísérletekre és arra, hogy a fasizmus korának egyes szereplőit igyekeznek rehabilitálni. Észrevételeztük, hogy szélsőséges, idegengyűlölő, antiszemita eszmékkel rokonszenvező emberek kerültek előtérbe, és mindez nemigen váltja ki a kormány vezetőinek rosszallását. Ez rongálja a zsidó közösség védettségét és biztonságát, és immár fizikai támadásoknak is tanúi lehetünk, ami korábban szinte ismeretlen volt.

Sajnos úgy tűnik, levele nem veszi komolyan aggodalmainkat, inkább egy zavaró helyzetről próbál jó képet adni. Továbbra is különösképpen zavaró számunkra, hogy Ön Horthy Miklós háborús szerepét ambivalensen értékeli.

Az elmúlt hónapokban Washingtonba látogató magyar tisztviselőkkel tárgyalva néhány gyakorlati javaslatot tettünk, miként lehet hozzányúlni ezekhez a problémákhoz. Reméljük, van őszinte igény arra, hogy így cselekedjenek.

1.    Javasoltuk egy nemzetközi történészbizottság felállítását, amely átfogó és tudományos értékelését adná a magyarországi Holokauszt korszakának. Ilyen bizottságok már más európai országokban is hatékonyan működtek, közvetlen tapasztalatunk van alapításukról és működésükről.

2.    Hallottuk, hogy gondolkodnak egy antiszemitizmust monitorozó szakértői bizottság felállításán. Egy ilyen bizottság, amennyiben nemzetközi szakértők is helyet foglalnak benne, és a kormány felé tanácsadási joggal is rendelkezik, valóban hozzájárulhat a gondok enyhítéséhez.

Hó végén esedékes New York-i látogatására várva reméljük, lehetősége lesz javaslatainkra pozitív választ adni. Ez esetben készséggel együttműködünk Önnel.

Tisztelettel

Andrew Baker rabbi                         Daniel S. Mariaschin             Paul A. Shapiro
American Jewish                            B’nai B’rith International          Egyesült Államok
Committee,                                         alelnök                                       Holokauszt Múzeum
Nemzetközi ügyek igazgatója                                                                 igazgató

*

Külügyminisztériumi forrásból származó értesüléseink szerint rövidesen elkészül a válasz az amerikai zsidó szervezetek újabb levelére, s a hó végén Martonyi János New Yorkban találkozik a szervezetek vezetőivel.

[popup][/popup]