Spirál: Kovács Johanna kiállítása a Bálint Házban

Írta: Takács Ferenc - Rovat: Politika

Johanna művészetének alapmotívuma, grafikáinak és festményeinek hőse régóta
az emberi test. Ám az ő felfogásában és ábrázolásában a test mindig
valami más – ahogy régebben írtam ezekről az egyszerre szürreális,
egyszerre expresszív alakokról, a testek itt levedlik magukról a köznapi
hasonlóság bőrét, hol középkori lovagokra, csillagközi szörny-utazókra,
ősvilági rémlényekre emlékeztetnek bennünket

 

Az alkotóművész pályafutása voltaképpen igen paradox mozgás. Egyrészt folytonos egyenes vonalú haladás, a régitől az újig, a megcsinálttól a megcsinálandóig, a megoldottól a megoldandóig, s így, egyre tovább. Másrészt viszont folytonos helyben járás, vissza-visszalépés az újból a régibe, pontosabban fogalmazva: az újban a régihez, a megcsinált újra megcsinálása, visszapillantás az éppen megoldandóból a már megoldottra. Azaz folytonos továbblépés és folytonos visszalépés: a művész, mondhatnánk, körbe-körbe jár, mindig ugyanoda jut vissza, de mégis egyre magasabbra emelkedik közben.

Kovács_Johanna_bel1.jpg

 

Mindez többnyire öntudatlanul történik, a művész figyelme nem összpontosít állandóan erre a folyamatra. De vannak pillanatok a pályán, amelyek valamiféle számvetés alkalmaival szolgálnak, s ilyenkor maguk a művek is mintha érzékelnék, pontosabban érzékeltetnék, azaz magukon viselnék ennek a tudatosításnak a nyomait: előtérbe helyezik, kidomborítják, hogy ezúttal maguk is visszarévednek a korábbi pályaszakaszok munkáira, s ebből a visszarévedésből gyűjtenek erőt ahhoz a lépéshez, amelyet most éppen megtesznek.

S tulajdonképpen evvel magyarázhatnánk – mint ahogy Kovács Johanna is valahogy így magyarázza – a kiállítás első hallásra talányos címét. A „spirál” szó és a „spirál” fogalma ugyanis éppen ennek a különös mozgásnak, a folytonos előrehaladásnak és a minduntalan visszatérésnek a metaforája. Egyben jelzi azt is, hogy ennek a folyamatnak fontos pillanatához érkeztünk, hogy a kiállítás, amelynek a Spirál a címe, maga is szemügyre igyekszik venni azt a mozgást, amelynek állomása, s amelynek létét köszönheti. Azaz – manapság gyakori szóhasználattal – az itt kiállított műveknek külön-külön is, de együttesen is igen erős az önreflexív jellege: miközben azok, amik, egyszersmind kérdéseket is tesznek fel arról, hogy mik is, milyenek is, és miért azok, amik.

kj_korszakok_bel_kisebb.jpg

Ezt persze könnyebben veszi észre az olyan néző, aki már korábban is látta működésben ezt a spirált. Szerencsémre én ezek közé tartozom: Johannának több korábbi kiállítását nyithattam meg, közülük egyet, a Sókolonc címűt éppen itt, a Bálint-házban, 1998 októberében, kicsivel több, mint tizenkét évvel ezelőtt. Ezért számomra különösen érdekes és tanulságos látni a hat nagyobb méretű festményt, s látni bennük, hogyan ér Johanna művészete vissza oda, ahol már járt egyszer, s hogyan haladja meg, éppen a magasabb szintről való visszatekintés gesztusában a régebbi minőségét, anélkül, hogy a régit elhagyná vagy elveszítené. Mint ahogy azt is rendkívül izgalmas megfigyelni, hogyan köröz ennek a spirálnak a mentén önmaga eszközei és eljárásai körül is, hogyan veszi szemügyre a maga művészetének a csakis őrá jellemző kifejezési formáit és jellegzetességeit.

Elemi technikai szinten is megfigyelhető mindez. Johanna grafikusként indult, s ennek a műfajnak a fegyvertára lett hamarosan a birtoka. Innen váltott új csapásra a festői színek és formák meghódítására, miközben sokféle módon igyekezett megőrizni és a festészet közegében is hatni engedni a vonalat-körvonalat, a grafika alapgesztusát. Az itt látható képek is erről tanúskodnak: minduntalan visszatérnek a grafikai megoldásokhoz, miközben igen termékeny módon el is húzódnak ezektől a megoldásoktól. Néhány kisebb kép társaságában hat végleges, és egyébként Johannánál szokatlanul nagyméretű festményen tanulmányozhatjuk ezt a dinamizmust, grafika és táblakép, rajz és festés izgalmas párviadalát, feszülten termékeny összjátékát. Mégpedig – a korábbi kisebb és intimebb munkák után – szinte már-már monumentális arányokban.

kj és Takács Ferenc_kicsi.jpg

A legizgalmasabb mégis az, hogy mi történik ezeken a képeken avval a témával, amely Johannát évtizedek óta foglalkoztatja. Az ő művészetének alapmotívuma, grafikáinak és festményeinek hőse régóta az emberi test. Ám az ő felfogásában és ábrázolásában a test mindig valami más – ahogy régebben írtam ezekről az egyszerre szürreális, egyszerre expresszív alakokról, a testek itt levedlik magukról a köznapi hasonlóság bőrét, hol középkori lovagokra, csillagközi szörny-utazókra, ősvilági rémlényekre emlékeztetnek bennünket, hol pedig valami szörnyű előtörténet nyomait viselik magukon, csonkaságukkal, sebzettségükkel és torzó-jellegükkel. Így van ez most is: alakjai hol különös torzók, hol bizarr bőrszínű groteszk figurák; akad közöttük jónéhány fejetlen alak, s még olyan is, amelynek állatfeje van; közös végtagú szörnyszülöttel is találkozunk, mint ahogy a szerves emberi léttel végképp szakító marionettfigurákkal is. Elroncsolódásuk mintha a könyörtelenül múló idő ügyében tett, egyszerre fájdalmas, egyszerre rezignált tanúságtétel lenne. Ha nem egyenesen kesernyésen ironikus tanúságtétel, mint például a Három grácia címet viselő festmény, rajta a Rubens-kép élettől áradó, a hús himnuszát zengő nőalakjainak megvénült és összeaszott másaival.

Fájdalmas, mégis higgadt, együttérző, ám kérlelhetetlenül őszinte festészet Kovács Johannáé, a magát nem kímélő, a maga legbenső szorongásaiból és balsejtelmeiből dolgozó művész művészete, mely diadalmasan fogja az alkotói intellektus hámjába ezeket a szorongásokat és balsejtelmeket, miközben semmit sem tompít zsigeri hatásukon. Kérem, fogadják ezeket a képeket avval az együttérzéssel, s adják át magukat ezeknek a képeknek avval az őszinteséggel, amellyel alkotójuk megalkotta őket.

Kovács_Johanna_v_k.jpg


Elhangzott 2011. április 6-án, a Bálint Házban, Kovács Johanna kiállításának megnyitójaként.

 

[popup][/popup]