Tapintat

Írta: Konrád György - Rovat: Politika

KONRÁD GYÖRGY

Tapintat

Milyen euró­pai értéket tartok kiemelkedően értékes­nek? Nos, a tapintatot nevez­ném annak. Mert ezt a szere­tetnél kevésbé giccsesnek lá­tom, mert ez magában foglal­ja a megfigyelést, az ismere­tet, az empátiát, és azt az elvet, hogy ne tedd a másik­nak, amit magadnak nem kívánsz, mert a tapintat le­hetővé teszi az érdeklődést, de elhárítja a bizalmasko­dást, kiválóan összefér a segítéssel, ami esetenként na­gyon is kellhet, de az együttéléshez leginkább a tapintat kell, barátságnak, szerelemnek egyaránt meghosszabbí­tója, ingrediense, fűszere, és összefér a magánnyal is, de nemcsak az én önszeretete és önféltése nyilvánul meg benne, hanem egyszersmind olyan magatartás is, amely tekintettel van a másik emberre. A tapintat feltételezi az önuralmat, a civilizált családi hagyományt, magában foglalja a felfogó-megértő intelligenciát, az életismere­tet, a szív okosságát, és a tapasztalaton nyugvó igazsá­gosságot. Ha a szeretetnek erkölcse is volna, azt taná­csolná, hogy a tárgyát ne terheld túl magaddal. Tapinta­tosan félrevonulni, tisztelni a magányszükségletét, és in­kább csak akkor jelen lenni, ha neki van szüksége rád. Lehet megérezni, hogy mi van a másik emberrel, hogy mi baja van, sejteni, hogy mi esne rosszul neki, és mi az, ami legalábbis nem bántja, sőt esetleg megörvendezteti. A tapintat részben etikett, némely illemszabályok isme­rete és fesztelen alkalmazása, részben azonban több ennél, és inkább a művészettel áll rokonságban. Viselkedésművészet, amelynek, mivelhogy minden ember és minden élethelyzet más, igencsak egyszerinek kell len­nie. Tökéletesen tapintatos ember nincsen, így vagy úgy valamikor mindannyian ormótlanok vagyunk, feljajdul- hatunk is, észrevéve saját faragatlanságunkat, de aztán továbblépünk, hogy a következő perc kihívásaira vála­szolhassunk. Az öreg azért görnyed, mert földre nyomja ballépéseinek és mulasztásainak súlya. Átlógnál, papa, a teher alól a túlvilágra? Át bizony, fiam, ha elhinném, de mert csak az itteniben hiszek, inkább cipelem.

Címkék:2006-06

[popup][/popup]