Kulturális hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Kultúra-Művészetek

Kertész Ákos író a zsidó-ma­gyar identitásról beszélgetett áp­rilis 8-án a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületben. A házigaz­da tisztét Sipos András filmren­dező látta el.

*

Resánszky Mária festőművész­nő kiállítása április 14-én nyílt meg az MZSKE Garay utcai ter­mében, a Chagall Galériában.

*

Jehuda Weinstock, az Izraeli Tudományos Akadémia nemzetközi igazgatója „Vallás és állam Izraelben” címmel tartott előadást ápri­lis 11-én az MTA Politikai Tudo­mányok Intézetében.

*

Meir Weiss, a jeruzsálemi Hé­ber Egyetem tanára, az 1990. évi Izrael Díj kitüntetettje április 16. és május 5. között „A bibliai el­beszélés technikája” címmel előadá­sokat tartott az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Hebraisztikai Tanszék, illetve az MTA Judaisztikai Kutatócsoportja szervezésé­ben. Prof Weiss egyébként azo­nos Weisz Pál volt debreceni főrabbival.

*

A Legfőbb Ügyészség lapunk mb. főszerkesztőjének megkeresé­se alapján tényfeltáró vizsgálatot indított Bary József „A per” cí­mű, a zsidóság ellen gyűlöletet szító könyvének a Hunnia által tervezett kiadásával kapcsolatban.

*

A Téka Könyvértékesítő Vál­lalat elutasította Kunszabó Ferenc­nek, a Hunnia című jobboldali folyóirat szerkesztőjének azt a kérését, hogy a vállalat Illyés Gyula könyvesboltja bizományi árusításra vegye át ezt a kiad­ványt. Amint Drucker Tibor igaz­gató az író-szerkesztőnek küldött válaszlevelében közölte, a ma­gyar törvények tiltják a faji, nem­zetiségi és vallási uszítást, már­pedig a folyóirat arculata és a Hunnia Kiadó által gondozott egyes könyvek eszmeisége e tilalmat sér­ti.

Címkék:1991-05

[popup][/popup]