A pilisvörösvári zsidó temető

Írta: Kormos Szilvia - Rovat: Hagyomány, Kultúra-Művészetek

Zsidó temetőkkel, sírfeliratokkal kapcsolatos sorozatunkban, ezúttal a pilisvörösvári zsidó temető néhány érdekes sírfeliratát adjuk közre.

A pilisvörösvári zsidó temető (Forrás: acenter.hu/Zsido-temeto-pilisvorosvar-9063/

A hitközség kiemelkedő tagjainak sírfeliratai

Az alábbi közleményben a temető azon sírfeliratait gyűjtöttük össze, ahol az elhunyt azonosíthatóan a zsidó közösség választott vezetője, tisztségviselője, illetve alkalmazottja volt. Rabbik, sameszek, hitközség elnök, a különböző egyletek vezetői szerepelnek köztük. A névsor messze nem hiánytalan: hiányoznak például azok a rabbik, akik később más közösséghez kerültek, és így nem Pilisvörösváron nyugszanak. Az összeállítás, amit a személyek elhalálozásának sorrendjében adunk közre, mégis bepillantást ad a közösség és intézményei történetébe.

109.

109

פט

Itt van elrejtve

ה”ה הרב המהורר

aki tanítónk és mesterünk

מאזוז בן הרב

Majzuz úr, tanítónk és mesterünk

מהורר יהודא ליב

Jehuda Leib fia, szent emléke legyen áldott.

ז’צ’ל’ אשר היה פה

Aki itt volt a

ק”ק ווערישוואהר מ”ב

vörösvári szent községben 42 évig

שנים: ונפטר

Meghalt és eltemették

ונקבר ביום ג’

kedden

ט”ז מרחשון

marhesván 16-án

שנת ת’ק’פ’א’ לפק

581-ben, a kis időszámítás szerint [1820].

תנצבה

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

A zsidó közösség első ismert rabbija Mose / Majzuz Engel (Balassagyarmat, 1739– Pilisvörösvár, 1820) volt, aki 1779-től haláláig, 42 éven át működött rabbiként Pilisvörösváron. Apja, Jehuda Leib Engel balassagyarmati rabbi volt 1730 körültől. Mose Engel jesivát is vezetett, és egy alkalmi költemény is fennmaradt tőle. A költeményt egyik utódja, Kopfstein Simon (rabbi 1861 és 1874 között) jelentette meg héber betűs német fordítással–kommentárral, 1872-ben Pesten. A kis füzet a Sirat Adon címet kapta. A sorok, illetve versszakok kezdőbetűiből a héber ábécé, a szerző neve, valamint a Vörösvári Hevra Kadisa (Szent Egylet) szavak olvashatók össze, ugyanis a hevra kadisa éves ünnepi lakomájára készült a költemény.

111.

111

פנ

Itt van elrejtve

הרב המאור הגדול

A nagy fényű rabbi,

המפורסם חסיד אשר מרנא והבנא

a neves jámbor, aki tanítónk és mesterünk

אפרים פישל

Efrájim Fisl

בן הר הגאון זצוקל מהו יוסף זל

A nagy tudású, szent és igaz emléke legyen áldott, tanítónk rabbink Joszéf úr fia, emléke legyen áldott

שהיה אדונינו מורינו ורבינו

Aki tanítónk és mesterünk volt,

עטרת לראשינו

fejünk ékessége,

אבד דקהלתינו ךד שנים

Községünk rabbija 24 évig.

ויגוע ויאסף אל עמיו ביום ער”ח

Megfáradva népéhez tért adár

אדר ונקבר באבל גדול לידידים

hónap első napjának előestéjén, eltemették nagy gyászban barátai társaságában

ביום ר”ח אדר בשנת תר”ד לפק

a hónap első napján 604-ben, a kis időszámítás szerint [1844].

תנצבה

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

A második rabbi, Efrájim Fisl 1820-1844 között, vagyis 24 éven át töltötte be ezt a tisztséget. Tőle nem messze, a 108. sírban nyugszik felesége, Gitl asszony, aki 1837-ben halt meg.

Efrájim Fisl halála utána fia, Joszéf Mose vette át a feladatot. Róla az utolsó adatunk, hogy felesége (132. sír) halálakor, 1846 végén még a község aktív rabbija volt. Eltemetve azonban nem Pilisvörösváron van.

86.

86

פנ

Itt van elrejtve

איש תם וישר וירא אלהים

A jámbor, egyenes és Istenfélő férfi,

פעל אורין תליתאי נשא ונתן

aki a hármas Tórával foglalatoskodott

באמונה והחזיק בניו לתלמוד

becsületesen kereskedett, gyermekeit

תורה כש”ת כ”ה

Tóra-tanulásra nevelte.

Tiszteltre méltó ékes neve, a megbecsült úr

יעקב בן כלב ז”ל

Jákov, Kalev fia, emléke legyen áldott!

נפטר ונקבר בשם טוב ביום עש”ק

Meghalt és eltemették jó hírnévben péntek este

יא סיון תרט לפק ואבל גדולה

sziván 11-én 609-ben, a kis időszámítás szerint. [1849]. Nagy gyász

ליהודים

a zsidóságnak.

ירבו כמוהו ע[..] קהל

Sokan legyenek olyanok, mint ő […]

קדשו ורעהו ב[..] לחומרה

Megszenteli vezeti őt […]

במה יזכה נער את ארחו כמוהו

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú?1 Mint ő

תמיד לעשות להיות שחרית

tegyen mindig, legyen reggel

וערבית בתוך ראשונים בבית הכנסת

és este az elsők között a zsinagógában.

תנצבה

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

Hátoldal

עדה המצבה ועד הגל הזה על מקום

Tanúja ez az oszlop és tanúja ez a kőrakás a helynek,

התורני הירא ה’ מרבים הרר

ahol a Tórában jártas és Istenfélő férfi (nyugszik), aki

יעקב בן רכלב זל

Jákov, Kálev úr fia, emléke legyen áldott

Jákov úrról csak a sírfelirata alapján van információnk, anyakönyvi adatokkal ebből az időszakból még nem rendelkezünk. A feliratból nem egyértelmű, hogy töltött-e be valamilyen tisztséget, de az bizonyos, hogy a közösség megbecsült tagja volt a „Tórában jártas és Istenfélő férfi”.

94.

94

תחת הגל הזה נקבר

Ezen a kőrakás alatt van eltemetve

ה”ה איש תם וישר כ”ה

az egyenes és jámbor férfi, a tisztelt

יאקב בער

Jákov Ber

אשר משמש פה ארבעים

aki 40 évig folyamatosan

שנה רצופים בכל אמצי כחו

szolgált itt, minden erejével

ויגוע ונאסף ביום ש”ק ונקבר

Meghalt szombaton, eltemették

ביום א’ ב’ אייר תריא לפק

vasárnap ijjár 2-án 611-ben, a kis időszámítás szerint [1851].

ת נ צ ב ה שם אמו קראסל

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

Anyja neve Kraszl

Jákov Bert is csak a sírfeliratból ismerjük, anyakönyvi adatokkal ebből az időszakból még nem rendelkezünk. A samesz, azaz a templomszolgai / templomgondnoki tisztséget töltötte be. Feladata volt az épület gondnokaként a berendezési tárgyak rendben tartása, emellett szervezési feladatok is hárultak rá: az imaidőpontok jelzése, harang helyett kopogtatással hívogatva a közösség tagjait; a szombati Tóra-felolvasáshoz felhívandók megszervezése.

49.

49

זאת מצבת קבורת איש

Ez a sírköve

תם וישר זקן וישיש בן פד

a jámbor és egyenes férfinek, aki magas életkort élt meg, 84 éves volt [halálakor],

שנים אכל מגיע כפיו כל ימיו

keze munkájából élt egész életében.

והיה אובד[!] גבאי דחברה בקור

Az itteni Bikkur Holim Egylet gondnokaként dolgozott

חולים דפה לערך כ’ שנים

mintegy 20 évig,

ולא נמצא שום עולה בו הה

és feddhetetlen volt. Ő

החבר ר’

a tanult

שלמה

Slomo úr,

בן החבר ר’ יהושם הוססערל

a tanult Jehosua(?) Huszerl úr fia

נפטר יום יט אב

Meghalt áv 19-én

תרלד לפק

634-ben, a kis időszámítás szerint [1874].

תנצבה

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

ושם אמו מינדל

Anyja neve Mindl

A Husserl család a 19. századi pilisvörösvári zsidó közösség egyik tekintélyes családja volt, több generációt lehetett nyomon követni az anyakönyvet lapozgatva. A sok információ lehetőséget adott családfájának összeállítására is, amely az anyakönyvi fejezet végén található.

A Bikkur Holim Egylet elnevezése ‘beteglátogatást’ jelent, de az ilyen egyletek tevékenysége ennél átfogóbb volt: támogatták a rászorulók orvosi kezelését, nagyobb helyeken ispotályt tartottak fenn, a munkából kieső családfők családját segítették a betegség idején stb. Husserl Salamon / Slomo az egylet gondnokaként az önálló támogatási-segélyezési pénzalap kezelője volt.

43

43

אבן בוכים

Sírók köve

זאת

Ez

מצבת קבורת האיש הזקן

a sírköve annak az idős férfinak,

בן שנים ושמנים שנה

aki 82 éves volt [halálakor],

הלך בדרך הישר כל ימיו

az egyenes úton járt egész életében,

ובקהלתינו היה תמיד אחד

és a hitközségben mindig egyike volt

מהחשובים ה

a fontos embereknek.

מאיר יהודה זל

Méir Jehuda úr, emléke legyen áldott

ממשפחת פירשט

a Fürst családból

מת ביום כ”ט מנחם אב ש

Meghalt menahem áv 29-én

תרלז

637-ben, a kis időszámítás szerint [1877].

Fürst Márkus / Meir Jehuda adatai után kutatva megbizonyosodhattam arról, hogy egy kiterjedt család rokoni viszonyainak kibogozása nem egyszerű feladat. A család néhány tagja egymás mellett fekszik a temetőben (42-45. sírok) mégsem világos, hogy egyes családtagok között milyen viszony állt fenn. Samuel Fürst (45.) és Pepi Ballog (44.) férj és feleség voltak, de hogy ők milyen rokonsági kapcsolatban álltak Fürst Márkussal (43.), azt hosszas keresés sem fedte fel. Mivel Márkus 1877-ben halt meg magas kort megérve, az anyakönyvek nem sok információval segítették munkámat: a születési és házassági anyakönyvei a korai dátumok miatt teljesen hiányoznak. Egyetlen kiegészítő adat bukkant elő, a felesége neve: Pepi Fürst. Azonban nők esetében a férj családnevének használata nagyon megnehezíti a visszakeresést, beazonosítást. Ebben az esetben is ez történt: sem az anyakönyvekben, sem a feliratokon nem sikerült őt megtalálni.

Fürst Márkus tisztsége, hogy egyike volt a „fontos embereknek” azt jelenti, hogy a közösség választott vezetőségének, elöljáróságának egyik tagja volt.

26.

26

האיש היקר כה

A drága, tiszteletre méltó férfi

שלמה בן אידל

Slomo, Eidl fia

מת עשק ט שבט תרן

Meghalt péntek este sevát hónap 9-én 650-ben, a kis időszámítás szerint [1890].

תנצבה

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

Salamon Hartmann

Salamon Hartmann

alt 60 Jahr

meghalt 60 évesen

gest am 4 Feber 1890

1890. február 4-én.

Betrauert v. seinen Kindern

Gyászolják gyermekei

und Schwiegersöhne

és vejei

Hartmann Salamon sírfelirata nem árulja el, hogy milyen szerepet töltött be a közösségben. A halotti anyakönyv említi meg a foglalkozás rovatban: templomszolga (samesz) volt. A család tagjait az anyakönyvben jól lehet követni, felesége, gyermekei egyaránt megtalálhatók a bejegyzésekben. Felesége, Regina Kreitschik az 59. sírkő alatt nyugszik. Hartmann Salamon szüleinek neve a házassági anyakönyvben olvasható: Hartmann Dávid és Lina.

106.

106

פנ

Itt nyugszik

אשת חיל מנאשים באהל תברך

a derék asszony, legáldottabb a sátorlakó asszonyok közt2

אהוב למעלה ונחמד למטה

Szeretett az égieknek, és kedvelt a földieknek

הרבנת הצדיקת מרת שינדל בוים

az igaz rabbifeleség, Sindel Baum asszony

מתה ביום ש”ק כ”ח ניסן שנת

Meghalt szent szombaton, niszán hó 2s8-án

ת’ר’נ’ז לפק פה ווערעשוואר י’ע’א’

657-ben a kis időszámítás szerint [1897], itt Vörösváron, az Örökkévaló legyen városunk építője.

תנצבה

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

שם אמה שיבה

Anyja neve Seva.

Sindel asszony, polgári nevén Stern Zsófia, Baum Jakab rabbi felesége 1897-ben, 45 évesen halt meg. Felesége halála után a rabbi nem nősült újra, 44 éven át élt özvegyen.

Baum Jakab, héber nevén Hajjim, a közösség leghosszabban működő rabbija volt, 66 éven keresztül szolgált: 1875-től haláláig, 1941-ig. Utána már betöltetlen maradt a tisztség. Baum kiterjedt levelezésben állt a korszak más orthodox rabbijaival, és nyomtatásban is jelentette meg írásait: Der “Talmud” im ungarischen Abgeordnetenhause (Vörösvár, 1882) a tiszaeszlári vérvád eseményeivel foglalkozik. Az 1919-es pogrom után már Budapesten élt.

21.

21

פנ

Itt van elrejtve

יעקב איש תם וישר ונדיב לב

Jákov, a jámbor, egyenes, nagylelkű férfi,

הקצין והנגיד ירא וחרד על דבר ה’

előkelő vezető, aki tisztelte és ragaszkodott az Örökkévaló igéjéhez.

אהוב למעלה ונחמד למטה

Szerették az égiek és kedves volt a földieknek is.

ראש וראשון בקהילתינו

Hitközségünk feje és vezetője,

כהר ר יעקב פאללאק

tiszteletre méltó úr Jákov Pollák

מת בחצי ימיו ביום כ’ לחודש שבט

Meghalt élete teljében sevát hónap 20-án

תרנט לפק תנצבה

659-ben, a kis időszámítás szerint [1899]. Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

ושם אמו רבקה

Anyja neve Rivka

Hátoldal

Hier ruhen die Sterblichen Reste

Itt nyugszanak földi maradványai

des allgemein beliebten hochverehrten

a közkedvelt és tisztelt

Herrn

Jakob Pollak

Jakob Pollak úrnak,

der zum Schmerze seiner Gattin

aki hitvestársa, gyermekei

Kinder und Freunde

és barátai fájdalmára

am 31 Jännär des Jahres 5659

5659 január 31-én

selig entschlafen ist

elhunyt.

Ruhe seiner Asche!

Nyugodjék békében!

Pollák Jakabot több anyakönyvben (születési, halotti) is sikerült beazonosítani, családfáját mégsem lehetett összeállítani. A tőle elinduló szálak többsége nagyon hamar megszakadt és igen bizonytalannak tűnt. Néhány adalék az életéhez: az adatok egyértelműen állítják, hogy bár Vörösváron született, lakhelye Pilisszentiván volt. Önálló vegyeskereskedőként dolgozott. Felesége Rozner Fanni volt, akiről egyik gyermekük születési anyakönyvi bejegyzésében kiderül, hogy Lovasberényben született. Pollák Jakab 65 évesen halt meg.

A hitközség feje (rasekol), modern kifejezéssel a hitközségi elnök a közösség világi vezetője, egy választott funkció. Elnöknek mindig a közösség egy megbecsült és általában vagyonos tagját választják. Pollákon kívül Szikla József (1928) és Krausz Sámuel (1944) neveit ismerjük ebben a funkcióban.

324.

324

פט

Itt van elrejtve

הרבני המופלג בתורה וביראה מורא […]

A Tóra kiváló ismerője, és Isten félelemben […] .

מו”ה

Tanítónk, mesterünk

מרדכי ברייער

Mordekhaj Breuer

זצ”ל

szent emléke legyen áldott

אביו של הרב הגאון המפורסם

Apja a híres nagy tudású rabbinak,

מו”ה שלמה זלמן ברייער ני

tanítónk és mesterünk Slomo Zalman Breuernek, Isten éltesse,

אב”ד דק”ק פראנקפורט דמיין [י]עא

aki a Frankfurt am Main gyülekezet rabbija, az Örökkévaló legyen városunk építője

י”נ בליל ש”ק ה’ ניסן

Elfáradt és eltávozott szent szombat éjjelén niszán 5-én

ונקבר בכבוד גדול ביום

Eltemették nagy tisztelettel

ז ניסן תרסז לפק

niszán 7-én 667-ben, a kis időszámítás szerint. [1907]

תנצבה

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

A Breuer család nyomait az anyakönyvekben megtaláltam, de Mordekhaj hozzájuk kapcsolódó rokoni szálai bizonytalanok. A sírkövek között biztosan csupán egyik gyermekének, Eszter nevű lányának sírját sikerült felfedeznem: 243-as sírkő. Fia, Slomo Zalman Breuer (1850-1926) 1877-1889 között Pápán, majd Frankfurtban volt rabbi. Mordekhaj feleségének az apja pedig a lovasberényi rabbi, Simon Wiener volt.

11.

11

פנ

Itt van elrejtve

איש חמודות ורב פעלים

A kedves és dolgos férfi

תמים עם אלקים וגם אנשים

Feddhetetlen az Örökkévalóval és az emberekkel is

שמו נודע בשער בת רבים

Hírneve ismert a forgalmas kapukban

תם וישר היה בכל מעשיו

Jámbor és egyenes volt minden cselekedetében

מיגיע כפיו אכל כל ימי חייו

Keze munkájából élt egész életében

תפארת בניו ורצוי לכל אחיו

Fiai ékessége és kedvelték honfitársai

ה”ה

aki

היקר ר מתתיהו שטירהיים

A drága Matitjahu Stierheim úr

ראש החק

a Hevra kadisa elnöke

מת בזקנה טובה יום כז חשון

Meghalt szép öregségben hesván 27-én

תרע לפק

670-ben, a kis időszámítás szerint [1909].

תנצבה

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

שם אמו מאכעלע

Anyja neve Makhele

Stierheim Mátyást mind a születési, mind a házassági, mind a halotti anyakönyvekben sikerült beazonosítani. A sok információ lehetőséget adott családfájának összeállítására is, amely az anyakönyvi fejezet végén található. A család származási helyéről azonban az anyakönyvi bejegyzésekben nem szerepelt adat. Stierheim Mátyás személyes vallási elkötelezettségén túl a család társadalmi rangja is indokolta, hogy őt választották a Hevra kadisa / Szent Egylet vezetésére. A hevra kadisa az újkori zsidó közösségekben a halott őrzésétől a temetésen át a gyászolók segélyezéséig, a temető fenntartásáig sokrétű feladatot látott el, a tagok éves tagdíjából és adományokból gazdálkodva. Vagyis más egyletekhez hasonlóan ez is önálló pénzalappal gazdálkodott a közösségen belül, önálló vezetéssel, önálló tagnyilvántartással.

225.

225

פט

Itt van elrejtve

האשה הצדיקת מרת

Az igaz asszony

פיירל ווייס עה

Pejerl Weisz úrnő

בת הרב הג מה חיים ביום ני

A nagy tudású rabbi, tanítónk és mesterünk Hajjim Baum lánya, Isten éltesse

מתה כב אייר תרע”ד לפק

Meghalt ijjár 22-én 674-ben, a kis időszámítás szerint [1914].

תנצבה

Legyen lelke belekötve az élet kötelékébe!

Itt nyugszik

Weisz Gyuláné

szül Baum Paula

Baum Paula a híres rabbi, Baum Jakab (rabbi: 1875-1941 között) lánya volt. Nagyon fiatalon, 34 évesen érte a halál. Férje, Weisz Gyula 1938-ban 64 évesen halt meg. Gépügynökként kereste kenyerét. Mindketten pilisvörösvári származásúak voltak. 1897-ben házasodtak össze, hét gyermekük született.

Részlet a szerző A pilisvörösvári zsidó temető (Budapest, 2016) című könyvéből. Köszönet Bányai Viktória segítségéért.

Jegyzetek

1Zsoltárok 119, 9

2Bír 5,24.

[popup][/popup]