Lapozgatás az Interneten

Írta: Feldmájer Sándor - Rovat: Archívum, Hírek - lapszemle

Feldmájer Sándor rovata

Az internetes kalandozásban járatos szerzőnk ezentúl minden hónapban bemutat egy zsidó témájú ottlapot.

http//:bible.ort.orq

Biztos, hogy nagyon sokan szeret­nék megismerni minden zsidó leg­fontosabb könyvét a Bibliát, annak használatát, a heti szakaszok beosz­tását, dallamát. Ehhez nyújt nagy se­gítséget ez az ottlap. Az alábbiakban a főoldalon látható menü tételei sze­rint mutatjuk be az ottlap tartalmát.

PENTATEUCH :

Itt Mózes öt könyvének teljes angol nyelvű szövegét olvashatjuk kom­mentárokkal.

TORA PORTIONS

Ha továbbhaladunk, eljutunk arra az oldalra, mely a hetiszakaszok hé­ber neveit mutatja, könyvenként, la­tin betűvel írva. Ha ebből kiválasz­tunk egy fejezetet, a választott heti­szakaszhoz érünk. Itt – a Tórához fel- hívandók szerint felosztva – találjuk meg a verseket

héber nyelven latin betűs átírással

alatta soronként az angol fordítással

majd

pontozott héberrel és

pontozatlan héberrel, ahogy a Tó­rában áll.

Megnyomjuk a szövegek előtti kis hangszóró jelet, hogy meghallgassuk az adott részt énekelve is.

HAFTAROT:

Minden hetiszakaszhoz mellékel­ték a hozzá kapcsolódó haftarát (pró­fétai szakaszt) is – a fentihez hasonló elrendezésben.

CALENDAR

Itt naptári időrend szerint jutha­tunk el az aktuális hetiszakaszhoz és haftarához.

ATLAS

Ebben a fejezetben a bibliakutatás­sal kapcsolatos történelmi, nyelvtu­dományi, régészeti, természettudo­mányos, vallástörténeti információk tömkelegét olvashatjuk.

GLOSSARY

Bibliai szereplők, helyek, tárgyak és események lexikona.

PERFORMANCE

Tóraolvasást tanító program törté­neti háttérrel.

BLESSINGS

Az összes áldások szövege, magya­rázattal.

BAR/BAT MITZVAH

Bár és Bát micvákkal kapcsolatos min­den tudnivaló megtalálható e cím alatt.

Címkék:1997-11

[popup][/popup]