Hírvilág

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hírek - lapszemle, Külföld

ZÜRICH: TÉGY A GYŰLÖ­LET ELLEN! A Rasszizmus- és Antiszemitizmus-ellenes Alapítvány 1994 végén munkacsoportot hozott létre Svájc német nyelvű iskolái hittankönyveinek vizsgálatára. Az Israelitisches Wochenblatt című zürichi lapban megjelent a bizottság meg­állapítása: mind a katolikus, mind a protestáns kiadású hittankönyvek­ből eltűnt a teológiai antiszemitiz­mus. Ugyanakkor szükségesnek tart­ják, hogy mind a hittantanárok, mind az osztályfőnökök elsősorban az alsóbb osztályokban beszélges­senek a gyerekekkel, késztessék azokat megnyilvánulásra a faji elő­ítéletek antihumanizmusáról.

LONDON: „LELÁNCOLT ASSZONYOK” Tömeges tilta­kozások és panaszok hatására Nagy-Britannia legtekintélyesebb ortodox rabbinátusa kedvező határozatot hozott az úgynevezett „leláncolt asszonyok” számára. Olyan nőkről van szó, akiknek férjeik – bár érdemtelenné váltak a házasságra – vallási tilalomra hivatkozva megta­gadják a megjelenést a polgári bíró­ság előtt, ha válásra kerül sor. A rab­bitanács megengedi a házasság előtt egy olyan írásos egyezmény megkötését, amely felsorolja, mi­lyen esetekben lehetséges a válás.

BÁZEL: PARLAMENTI VI­TA AZ ISZLÁMRÓL A máso­dik legnagyobb svájci kanton parla­mentje elé került az elmúlt évtize­dekben betelepült arabok kérése: vallási egyesületük elismerése és annak más felekezetekhez hasonló­an állami támogatása. A parlament az arabok által lakott környék lakó­inak fenntartásai és a közösség mű­ködési szabályainak hiánya miatt a döntést elhalasztotta. Ezt az állás­pontot támogatta a három zsidó képviselő, köztük a Szabad Demok­rata Párt frakcióvezetője, Dennis Rhein. Az arabok szóvivője bejelen­tette, hogy a bázeli zsidó hitközség­hez fordulnak segítségért, ugyanis annak alapszabályát akarják mintaként használni a maguk működési szabályzatához.

VATIKÁNVÁROS: A PÁPA IZRAELBE KÉSZÜL II. János Pál fogadta Simon Sitrit, Izrael vallás­ügyi miniszterét, s megállapodtak abban, hogy a katolikus egyházfő legkésőbb 1997-ben, de lehetsé­ges, hogy már az idén a Szentföldre látogat. A találkozón a miniszter a pápa segítségét kérte egy 60 kilo­grammos arany menóra felkutatásá­hoz, amelyet a Második Szentélyből Flavius Titus, későbbi császár pa­rancsára vittek Rómába. Izraeli tör­ténészek és más szakemberek, köz­tük a miniszter, aki maga is neves tudós, lehetségesnek tartják, hogy a becses kegytárgy a Vatikán kata­kombáinak kincsei között rejtőzik.

KIJEV: FELFEDEZETT ZE­NEI ANYAG A jeruzsálemi Hebrew University zenei kutatóközpont­jának munkatársai az ukrán fővá­rosban, a tudományos akadémia egyik raktárában több ezer zsidó népdalt, klezmer melódiát, haszid nótákat, szombatköszöntőket fedeztek fel. Egyesek hengeren hall­hatók, a többség szövegét és dalla­mát kézzel jegyezték fel. Az 1949 óta rejtőző anyagban megtalálható a Hava Nagila egyik korai variánsa, oroszországi, ukrajnai zsidó színé­szek szavalatai, Solem Alechem pe­dig egyik novelláját olvassa fel. A Héber Egyetem segítséget nyújt a kijevieknek a gyűjtemény katalogi­zálására, restaurálására, méltó el­helyezésére. Cserébe másolatot ké­szíthetnek minden darabról.

Címkék:1996-03

[popup][/popup]