Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hírek - lapszemle, Izrael

AZ IZRAELI TITKOSSZOLGÁLAT ÚJ MŰ­KÖDÉSI TERÜLETE A Rabin-gyilkosság óriási csa­pást mért a mindeddig legendás hírnévnek örvendő szer­vezet reputációjára: az arab terroristák ellen oly eredmé­nyesen tevékenykedő Sin Bét a „hazai” szélsőségesek el­len tehetetlennek bizonyult. Ez persze nem csak a szolgá­lat hibája: a politikai légkör sem kedvezett a zsidó extremizmus elleni harcnak. Az ellenzéki Likud bizalmatlanul figyelte a szélsőségek elleni lépéseket, hiszen ez potenciá­lis szavazói ellen irányult, de a néhai miniszterelnök is el­utasította a felajánlott fokozottabb védelmet, a „miniszter- elnök nem fél a néptől” elv alapján. A szervezet most radi­kálisabb lépésekre szánta el magát sorra hallgatja ki a szélsőséges nézeteket hirdető csoportok tagjait, különös tekintettel a Hebron mellett fekvő Kirjat Arba településre, amely köztudottan a szélsőségesek fellegvára.

NAGYSZABÁSÚ TOLERANCIAPROGRA­MOK A vallásos Bar Ilan egyetemen indították el, mi­után kiderült, hogy Rabin miniszterelnök gyilkosa, Jigal Amir és elvbarátai is itt folytatták tanulmányaikat. A nagy befolyású amerikai Anti Defamation League a „Különbö­zőek világa” címmel indít programot, az egyetem vezető­sége pedig saját kezdeményezésére megalapította a Ra­bin – Testvériség, Tolerancia és Demokrácia Szupercent­rumot, amely a különböző, toleranciával kapcsolatos programokat koordinálja. Mindez saját kezdeményezésre történt – közölte az egyetem vezérkara -, nem azért, mert a sajtó és az adakozók részéről egyaránt erős bírálatok hangzottak el az egyetem légkörével kapcsolatban, ahol ilyen szélsőségek megteremhettek.

NŐI VADÁSZPILÓTA Ha sikeres vizsgát tesz, az izraeli légierőknél szolgál majd Alice Miller, aki ezelőtt fél évvel fellebbezett az izraeli legfelsőbb bíróságon, mi­után a légierő – tekintettel női mivoltára – nem kívánta foglalkoztatni.

ZSIDÓK VÁLASZÚTON Január 22-25. között Jeruzsálemben tartotta teljes ülését a Zsidó Világkong­resszus. A téma: Válaszúton a világ zsidósága – asszimi­láció, identitás és népiség. A résztvevők találkoztak Izrael vezető politikusaival, a téma tudósaival és más szakemberekkel. Műhold segítségével bekapcsolódott a tanács­kozásba Clinton, az USA elnöke, egy delegáció pedig Ammanban a jordán trónörökössel, Hasszánnal találkozott az iszlám-zsidó párbeszéd további javítása érdekében.

49 ÁLDOZAT A belbiztonsági szolgálat knesszetnek adott jelentése szerint a terroristák az országban 1995-ben 49 embert gyilkoltak meg és 311 volt a sérültek szá­ma. A jelentés feltételezése szerint az elkövetők között egyetlen tagja sem volt a Fatahnak, Arafat szervezetének.

KÖLTSÉGVETÉS, 1996 A világgazdaság ritmusához alkal­mazkodva az izraeli költségvetés is a Gergely-naptárt követi. Ezért 1995 utolsó napjaiban 80 órás vita folyt a knesszetben az idei állami bevételekről és kiadásokról. Végül 52 igennel 36 nem ellenében elfo­gadták a 172,8 milliárd sékel (54,5 milliárd dollár) kiadást, amiből 27,8 milliárd sékelt (16,1%) védelmi célokra fordítanak. A felmérések sze­rint 1996-ban a gazdaság 5,2 száza­lékos növekedéssel számolhat.

OPTIMISTA ORSZÁG A leg­ismertebb közvélemény-kutató inté­zet, a Gallup 1995 végén a világ kü­lönböző országaiban ötvenezer em­bert kérdezett meg, hogy milyen­nek várja 1996-ot. A válaszok alap­ján az Arab Emirátusok és Észak-Írország után Izrael a legbizakodóbb.

Címkék:1996-02

[popup][/popup]