A Rabbiképző is átáll a távoktatásra

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) rektora, Vajda Károly az egyetem honlapján tájékoztatta a tanárokat, a hallgatókat és az egyetem többi munkatársát, hogy a mai naptól, csütörtöktől megszűnik a hagyományos oktatás és az intézmény távoktatásra tér át.

“Az OR-ZSE-n 2020. március 12-től, csütörtöktől kezdődően szünetel a megszokott, az oktatók és a hall­ga­tók szemé­lyes, egy lég­tér­ben meg­va­ló­su­ló kap­cso­la­tán ala­pu­ló taní­tás, az Egye­tem át­tér a digi­tá­lis táv­ok­ta­tás mód­sze­ré­re. Az át­té­rés folya­ma­tos, egyút­tal foko­za­tos. A hall­ga­tó­kat az oktatók technikai és mód­szer­ta­ni fölkészítését követően a Tanulmányi Hivatal tájékoztatja majd. Az ezzel kapcsolatos tech­ni­kai jel­le­gű infor­má­ció­kat But­tás Leven­te rendszer­gaz­da, oktatás­tech­ni­kus kül­di meg.

Az idősebb munkatársak védelme érdekében az Egyetem mint munkahely mentesíteni igyekszik a leg­ve­szé­lyez­te­tet­tebb kor­osz­tály­hoz tar­to­zó munka­tár­sait, ezért a könyv­tár­ban, illet­ve az Egye­tem tovább­ra is folya­ma­to­san mű­kö­dő hivata­lai­ban szol­gá­la­tot el­lá­tó, 50 év felet­ti, illet­ve a veszé­lyez­te­tett kor­cso­port­tal egy ház­tar­tás­ban élő munka­tár­sak ott­ho­ni táv­mun­ká­ban vég­zik fela­da­tai­kat. Az Egye­tem hiva­ta­lai­nak ilyen körül­mé­nyek közöt­ti mű­köd­te­té­se, az épü­let­ben ügye­le­tet tar­tók napi be­osz­tá­sa fő­tit­ká­ri fela­dat.”

 

[popup][/popup]