Misna magyarul – Szotá 5.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

„Ahogy az átokhozó víz próbára teszi az asszonyt, ugyanúgy próbára teszi a férfit”

Misna, magyarul Ismétlés (héberül  ‏‏שְׁנָהמִ misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Násim (Asszonyok) nevű rend következő része a szotá (שוטה) nevezetű traktátus. A traktátus tárgya a tisztességes útról letérő nő, akit házasságtöréssel gyanúsítanak. A puszta gyanú (ill. féltékenység) mellett felmerül a házasságtörés esete és említést nyer annak félelmetes vizsgálata. A traktátus kilenc részből áll.

Szotá traktátus 5

Szotá 5/1

Ahogy az (átokhozó) víz próbára teszi az asszonyt, ugyanúgy próbára teszi a férfit, mert írva van: „jöjjetek, …., jöjjetek” [1] (Szám 5, 24,….27). Miként az asszony tiltott lesz a férjének, tiltott lesz a szeretőjének is, ahogy Rabbi Ákiva mondta, (kétszer) is említve van: „tisztátalanná lesz”. Rabbi Jehosua azt mondta: Zechariá, Kázáv fia hasonló véleményen van. Rabbi (Rabbi Jehuda háNászi) azt mondta: a (Szotá-esetében) kétszer is említett tisztátalan lett, … tisztátalan lett a paráználkodó nőre, és a vele közösülő férfire vonatkozik.

 

Szotá 5/2

Ugyanazon a napon Rabbi Ákivá magyarázatot adott egy különböző tételre (Lev. 11, 33): „És minden cserépedény, amelybe azokból valami beléje esik – minden, ami benne van, tisztátalan legyen, azt pedig törjétek el.” Nem azt mondjuk, hogy tisztátalan, hanem tisztátalanná tesz valami másik dolgot. Ez pedig arra is vonatkozik, ahogy a második cipó tisztátalanná teszi a harmadikat. Rabbi Jehosua azt kérdi: „ki világosítja meg a szemedet?” Rabban Johánán ben Zákáj szerint a jövő nemzedék megtisztítja a cipót a tisztátalanság harmadik fokozatától, hiszen a Tórában nem találunk erre vonatkozó szabályt, hogy tisztátalan lenne. De Ákiva, az ő tanítványa, mégis talál erre bizonyítékot a Tórából, ahol azt írták, hogy „ami benne van, tisztátalan legyen”.

 

Szotá 5/3

Ugyanazon a napon Rabbi Ákivá hozott egy másik szabályt a (Szám 35, 5) tétellel kapcsolatban: „és mérjétek le a városon kívül a keleti oldalt kétezer könyöknyire, stb.” Ugyanott, egy másik mondat is szerepel: (Szám 35, 4) „a városok közlegelői, amelyeket a lévitáknak adtok, a város falától kifelé ezer könyökre körös-körül.” Nem mondhatunk ezer könyököt, mert a kétezer könyök már elhangzott, és ugyanígy nem mondhatunk kétezer könyököt, mert az ezer könyök is elhangzott. Akkor hogyan magyarázzuk? Az ezer könyök a legelőre vonatkozik, a kétezer könyök pedig a szombat tartomány kiterjedésére. Rabbi Eliezer, a galileai Rabbi Josze fia pedig azt mondta: ezer könyök legelő, kétezer könyök pedig szőlő és mezőség.

 

Szotá 5/4

Ugyanazon a napon hozott Rabbi Ákivá egy másik magyarázatot a (Kiv 15, 1) szövegével kapcsolatban: „Akkor énekelte Mózes meg Izráel fiai ezt az éneket az Örökkévalónak és szóltak, mondván”. Nincs itt a „mondván” szóra szükség, de akkor mégis, mit jelent? Azt jelenti, hogy az Izraeliták Mózes után mondtak minden egyes szót azon a módon, ahogy a hálel-t szokás mondani,[2] ezt jelenti a „mondván”. Rabbi Nehemiá másképp magyarázta: „azon a módon, ahogy a SMÁ-t és nem a hálel-t mondják”.[3]

 

Szotá 5/5

Ugyanazon a napon Rabbi Jehosua ben Hirkánosz Jóbról magyarázott, aki (szerinte) szeretetből szolgálta az Örökkévalót, mint írva van: „lám megöl engem, (én mégis) várakozom őrá, csak útjaimat védeném arca előtt”. Vajon ezt úgy is olvashatjuk, hogy várni fogok rá, vagy már nem birok várni rá? Az Írás erre azt mondja: „nem vétetem el magamtól gáncstalanságomat” (Jób 27, 5) – ez arra mutat, hogy szeretetből tette, amit tett. Rabbi Jósua ben Hánánja azt mondta: aki eltakarítja a port a szemeidből, az Rábán Johánán ben Zákáj, mivel te (egész életedben) azt mondtad, hogy Jób csak félelemből szolgálta az Örökkévalót, mint írták: „mert nincs olyan, mint ő a földön, aki gáncstalan és egyenes, istenfélő és rossztól távozó” (Jób 1, 8). Hát nem azt mondta Jehosua, a tanítványod tanítványa, hogy amit tett, azt szeretetből tette?

 

[1] Jöjjetek —átokhozó vizek

[2] Hálel: dicsérő himnusz, háladal

[3] SMÁ – smá jiszráel imádsága

Címkék:Misna, Szotá

[popup][/popup]