Izrael része az eljövendő világban – Misna magyarul, Szanhedrin 10

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Minden Izrael részese a túlvilágnak, mivel Ésaiás próféta a következőket mondta:  ‘a te néped mind igaz ember, és országot örököl, minden időben az én dicsőségemre, plántálásaim gyümölcsét, a kezem munkáját’.”

Michelangelo: Ézsaias próféta a Sixtusi kápolna freskóján

Szanhedrin 10

 

Szanhedrin 10/1

Minden Izrael [1] részese a túlvilágnak, mivel Ésaiás próféta (a következőket mondta): (60, 21) „a te néped mind igaz ember, és országot örököl, minden időben az én dicsőségemre, plántálásaim gyümölcsét, a kezem munkáját.” És ki az, aki nem részesül a túlvilágban? Aki azt mondja: „A feltámadás nem a Tórából következik”, és azt, hogy „a Tóra nem az egekből való” és az epikorosz.[2] Rabbi Ákiva a következőket mondja: „vagy az, aki az apokrif könyvekből olvas”, és aki ráolvas a sebekre és közben azt mondja: „ha engedelmeskedsz parancsainak, és követed minden utasítását, akkor nem sújtalak semmiféle betegséggel, amelyekkel az egyiptomiakat sújtottam. Én, az Úr vagyok a te orvosod.” (Kiv 15, 26). Ábá Sául azt mondja: „az is, aki az Ő nevét betű szerint kimondja”.

 

Szanhedrin 10/2

A következő három király és négy (köz)ember is kimarad az eljövendő világból: a három király: Jerávám, Áháb és és Menásé.[3] Rabbi Jehuda azt mondta: Menásé részesül az eljövendő világból,  „És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába, Jeruzsálembe. Így tudta meg Menásé, hogy az ÚR az Isten.” (Krónikák könyve 2, 33, 13). (A Bölcsek) azt válaszolták: „az országába visszakerült, de az eljövendő világba nem”. A négy (köz)ember, Bilám, Doég, Ahitofel és Geházi.

 

Szanhedrin

10/3

Az özönvíz nemzedékének sincs része az eljövendő világban, és nem is kerülnek megmérettetésre az utolsó ítéletkor: „Lelkem soha többé nem ítélkezik az ember felett” (Ter 6, 3). Az elkülönülés[4] nemzedéke sem részesül az eljövendő világból: „Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését” (Ter 11, 8). Az „egész földön”, erre a világra vonatkozik, és az „onnét az egész földön” (Ter 11, 9)[5] az eljövendő világra. Szodoma lakosainak sincs helyük az eljövendő világban: „A szodomai emberek azonban nagyon rosszak voltak és vétkeztek Isten ellen.” (Ter 13,13). „Rosszak” ebben a világban és „vétkeztek”, az eljövendő világ terhére, de még az utolsó ítélet vár rájuk. Rabbi Nehemija szerint se az özönvíz nemzedéke, se Szodoma lakó nem lesznek elítélve5 , „mivel nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében” (Zsolt 1, 5). A „bűnösök az ítélet idején” az özönvíz emberei, a „vétkesek az igazak közösségében” pedig Szodoma lakói. A Bölcsek azt felelték neki: „nem az igazak közösségében álltak, hanem a gonoszok közösségében.” A kémeknek[6] sincs részük az eljövendő világban: „és azok az emberek járványban meghaltak az Úr előtt, akik az ország rossz hírét keltették”. „Meghaltak”: ez azt a világot jelenti, a „járványban”: az eljövendő világot. A „sivatag nemzedéke” számára sincs eljövendő világ, és ítélet elé sem fognak kerülni, mivel a sivatagban fognak elmúlni és ott lelik halálukat. Ezek Rabbi Ákiva szavai. Rabbi Eliezer szerint róluk mondták: „Gyűjtsétek körém enyéimet, akik az áldozatban velem szövetségre léptek” (Zsolt 50, 5). Korah gyülekezete sem érdemes a túlvilágra, mivel a föld elnyelte őket (ez a világ) és elvesztek Izrael gyülekezete számára (eljövendő világ). Rabbi Eliezer azt mondja: Róluk szól: „az Úr megöl és életre kelt” (héb. morid seola vejáál). 2Sámuel 2, 6. Az (elveszett)  tíz törzs nem fog visszatérni, mert így írták: (MTörv 29, 27) „s ezért tépte ki fellángolt haragjában, indulatában és méltatlankodásában földjükből, s vetette más országba őket, ahogy az mind a mai napig van.” Ahogy a nap véget ér, és nem tér vissza, ők se jönnek vissza. Ezek Rabbi Ákiva szavai. Rabbi Eliezer azonban „azt mondja: „ahogy a nap után megvilágosodik, a tíz törzs, akik számára sötétség lett, számukra újra megvilágosodik.”

 

Szanhedrin 10/4

A bálványimádók városának[7] lakói számára nincs hely az eljövendő világban: „hogy a körödből származó semmirekellő[8] emberek odamentek, s félrevezették városuk lakóit”. A város lakóit csak akkor fejezik le, ha a félrevezetők a városból valók és annak többségét képezik, és férfiak. Ha ez a feltétel nem teljesül, és a félrevezetők nők és kiskorúak, vagy nem a városból valók, egyénenként bánnak velük. Az ítélethez[9] két tanú és figyelmeztetés szükséges. Az egyedek büntetése ez esetben más, mint a csoporté, mert az egyéneket megkövezik, tulajdonukat meghagyják, a csoport esetén lefejezés a büntetés, a vagyon sorsa lerombolás.

 

Szanhedrin 10/5

„Akkor a város lakóit hányd kardélre. Töltsd be rajta s mindenen, ami az övé az átkot, aztán mindent, amit zsákmányolsz, hordj össze a piacon, s a várost mindazzal együtt, amit zsákmányoltál benne, égesd el” (Mtörv 13, 16-17). Ha szamárhajcsárok és tevekaraván halad át több városon, (megmenthetik a várost, azzal, hogy az ott élő a félrevezetést megtagadó lakosok számát időlegesen megnövelik). A fenti idézet szerint az igazak tulajdona is elpusztul, ha az a városon belül van. A gonoszok vagyona, akár a városon belül, akár kívül elpusztul.

 

Szanhedrin 10/6

„Hordj össze mindent egy nyitott téren”. Ha nincs nyitott tér, csinálnak, ha a városfalakon kívül van, be kell hordani, és „égesd el, áldozatul az Úrnak, a te Istenednek, (maradjon örökre romhalmaz, nem szabad újjáépíteni).” A város zsákmánya égő áldozat az Úrnak. A megszentelt dolgokat meg kell váltani, vagy eltemetni, pl. szent könyveket, vagy a második tizedet. A trumát hagyják elrohadni. „Teljes égőáldozat az Úrnak”, Rabbi Simon azt mondta, a Szent áldott legyen, azt mondta, ha a félrevezetett városban ítélkeztek, az olyan, mintha égő áldozatot hoznátok nekem, és azon a helyen örökös emelvény marad, ahova nem szabad építkezni. Rabbi Joszi há Glili szerint kertet és gyümölcsöst se ültethettek ott. Rabbi Ákivá szerint soha nem szabad (a várost) újjáépíteni olyannak, amilyen volt, de kertet szabad a helyére emelni. A rombolásból semmi se tapadjon a kezetekhez, (hogy ne támadjon fel az Isten haragja) mert amíg vannak gonoszok a világban, ez a harag létezik, ha eltűnnek a gonoszok, Isten haragja is alábbhagy.

 

[1]   Minden izraeli ember, az is, akit kivégeznek bármilyen elkövetett bűn miatt

[2] epikorosz: aki a Tórát megveti

[3] A három király bálványimádásra vezette a népet

[4] Elkülönülés nemzedéke  (plágá) a bábeli torony építői

[5] az ismétlés arra vonatkozik, hogy az eljövendő világból is kiszorultak

[6] a 12 kém, kiket Mózes küldött Kánaán felderítésére

[7] héb. Ir hánidáhát

[8] semmirekellő héberül : bli-jáál – vagyis feltámadás nélküli

 

[9] ítélet : megkövezés

Címkék:Misna, Szanhedrin

[popup][/popup]