„Gyermekeinket csak belsőleg, lelkileg edzhetjük meg a küzdelemre…”

Írta: Glässer Norbert - Rovat: Hagyomány, Történelem

Részlet Glässer Norbert Találkozás a Szent Igazzal. A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944 című könyvéből, mely a napokban jelent meg.

Szent_Igaz_borito_front

A modern tömegtársadalom másik szemléletes jelensége a szimbolikus politika/ nemzetvallás, amelynek orthodox kezelési stratégiái már a dualizmuskori sajtóban feltűntek, ahogyan azt korábban Kossuth és más nemzeti kultuszok esetében láthattuk. A korszak kultuszainak keretét az etnikai nemzetkoncepcióval összefonódva az első világháború vesztesége és formálódó közösségi emlékezete, valamint a drasztikus határváltoztatások adták. A nemzetkoncepció változására, a zsidóság gazdasági és társadalmai kiszorulásával járó antiszemita jelenségekre az orthodoxia válasza a vallásosság elmélyítése, a közösségi keretek megerősítése volt. Amíg a fővárosi orthodoxia több kortárs magyarországi és német neo-orthodox jelenség adaptálását szorgalmazta, addig a programmá tett hitbuzgalom „védőgátjai” az orthodoxia befelé fordulásának külvilágtól védelmet nyújtó határai voltak.[883]

A magyar állam költségvetésében igen tekintélyes összeg van beállitva tudósoknak, tudósjelölteknek és tehetségeknek ösztöndijakkal való ellátása céljára. (…) Nem arra gondolunk, hogy a sok száz név között még a numerus clausus arányában sem fordul elő zsidó. (…) Az állam hatalmas eszközeivel nem versenyezhetünk és igy gyermekeinket csak belsőleg, lelkileg edzhetjük meg a küzdelemre (…) A zsidó vallás erőforrásából kell meritenünk gyermekeink acélfürdőjét. És azt, amit minden orthodox tud, hogy a Tórához és a tradiciókhoz való hüség legjobban segiti át az embert az élet nehézségein, azt tudomásul kell vennie minden neológ zsidónak is…[884]

– írta az összzsidóságban gondolkodó cikk 1929-ben.

hartsteinlajos

A korszak politikai történései mellett a szimbolikus politika is csupán adaptált és a vallási keretek közé illeszthető formában jelenhetett meg a politikamentességet[885] és hitéleti reneszánszot hirdető orthodox sajtóban. Ezt fogalmazta meg az orthodox Trianon gondolata, amely a hithűséget ért óriási veszteséget hangsúlyozta.[886] Az országhatárok változása a dualizmus idején kiépített orthodox intézményrendszert szabdalta széjjel. A jelentős orthodox és chászid közösségek, valamint a fontos Talmud-iskolák az utódállamokhoz kerültek.[887] A határok egy-egy nagyobb chászid zarándoklat idejére nyíltak meg,[888] a sajtó pedig külön rovatokban foglalkozott a határon túli orthodox hitközségek életével.[889] A határokhoz való orthodox viszonyulást jól tükrözte a sajtó 1927-es sátoraljaújhelyi chászid zarándoklatról szóló híre: „Az évfordulóra több ezren zarándokoltak Ujhelybe ugy Magyarországból mint a megszállott területről.”[890] „A trianoni határok nem voltak képesek a régi szeretetet és kegyeletet megszüntetni. Ezren és ezren jöttek épugy mint a régi Nagy-Magyarország idején.”[891]

Az országos orthodox képviselőség 1929. júniusában tartott ülésén – Hartstein Lajos ügyvezető alelnök kezdeményezésére – kimondta a magyarországi orthodox zsidóság csatlakozási szándékát a revíziós ligához. A sajtó a hazafiasság jeleként értelmezett határozat szövegét is közreadta:

A magyarországi autonom orthodox izraelita hitfelekezet országos képviselősége, mint a magyar orthodox zsidóság törvényes képviselete: 1929. junius hó 26-iki ülésében örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy ünnepélyesen kinyilatkoztassa a magyar reviziós gondolat mielőbbi győzedelmében való rendithetetlen hitét. Az ideig-óráig elnyomott igazság fényessége immár szemlátomást megvilágositja az elméket és szánandóan megcsonkitott hazánk sorsa iránt lassan-lassan visszahóditja az idegen szivek rokonszenvét és jóakaratát is. A Mindenható különös kegyelméből: már nekünk megadatott látni, hogy utban van [az] igazság. Az ennek győzelme érdekében való hathatós közremüködést: minden orthodox magyar zsidó legszentebb kötelességének és legboldogabb feladatának tekinti. Az Országos Képviselőség megbizza az Orthodox Izraelita Központi Iroda Elnökségét, hogy a Magyar Reviziós Ligához való egyidejü csatlakozásával: a magyar orthodoxiának ezt az ünnepélyes manifesztációját a Liga nagyérdemü Vezetőségének hozza tudomására.[892]

A szélsőséges irredentizmusról azonban az antiszemitizmussal azonos jelenségként írtak.[893] Ezzel a vallásosságnak trianoni határok fölött is győzedelmeskedő példáit állították szembe.[894] A támogatott szimbolikus politika – már az 1929-es határozatot megelőzően is – a revizionizmus volt.[895] Az iroda stratégiája tükröződött az orthodox vallási autoritások szimbolikus politikához kötődő gesztusairól adott hírekben is. A jeruzsálemi magyar kolel állam iránti lojalitását és az új zsidó nemzeteszme különböző formáitól való vallási elhatárolódását szimbolizálta a magyar államiság ünnepe. A Szent István kultusz és az augusztus 20-i ünnepségek, valamint a Kárpát-medence történeti-gazdasági egységként való megjelenítése és oktatása egyaránt a revizionizmus integritáson alapuló felfogását jelenítették meg Magyarországon.[896] Az orthodox sajtó mindkettőhöz a hagyomány láncolatának keretében kapcsolódott, alakította ki a vallásilag legitim viszonyulást.

(Glässer Norbert Találkozás a Szent Igazzal : A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 40. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport  vallási kultúrakutatás könyvei 8. Redigit: Barna Gábor. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék – Gabbiano Print Kft, Szeged, 2014.)


[883] Zsidó Újság 1928. okt. 19. /2-3. Klein Márkusz, a budapesti orth. hitközség tanügyi elöljárója és a Saszchevra elnöke, Ne döntsük le a Nagyjaink emelte gátakat!

[884] Zsidó Újság 1929. júl. 12./ 1. Ösztöndijak hullása idején.

[885] Zsidó Újság 1925. okt. 23./ 10. Hirek – Machziké-Hadasz Budapesten., Zsidó Újság 1926. jan. 8./ 7. A Machziké Hádász közgyülése után., Zsidó Újság 1926. júl. 30./ 1. Löffler Henrik, a budapesti orthodox hitközség főtitkára, Politikamentes hitközségek., Zsidó Újság 1926. aug. 6./ 3. Politikamentes hitközségek., Zsidó Újság 1926. nov. 19./ 1. Dr. Székely Albert Zemplénvármegye tb. főügyésze, Sátoraljaújhely, Politikamentes hitközség és önérzetes zsidóság., Orthodox Zsidó Újság 1940. szept. 1./ 5. Dinó d’malchüszó dinó, Orthodox Zsidó Újság 1940. nov. 22./ 3. Nem politizálunk!…

[886] Zsidó Ujság 1925. okt. 16./ 5. Tomché Jesivosz [Írta:] Blasz Herman. A szimbolikus politika szóhasználatát a területi változások okozta irányzati arányok eltolódásának érzékeltetésére is használták a neológiával folytatott unifikációs vitákban. Zsidó Újság 1927. aug. 5./ 5. Magyar és orthodox Trianon – Illetékes köreink különös figyelmébe. [Írta:] Schik Mór (Wien)

[887] Zsidó Újság 1927. aug. 5./ 5. Magyar és orthodox Trianon – Illetékes köreink különös figyelmébe. [Írta:] Schik Mór (Wien)

[888] Zsidó Újság 1926. ápr. 16./ 8. Bodrogkeresztúr: Hirek – Jahrzeit Bodrogkereszturon., Liszka: Zsidó Újság 1926. aug. 20./ 6. Csendőrök a Jahrzeiton, Újhely: Zsidó Újság 1927. júl. 22./ 10. Hirek – Ujhelyi Jahrzeit és a cseh határ, Zsidó Újság 1928. jún. 13., 10. Hirek – Az újhelyi Jahrzeit, Zsidó Újság 1929. aug. 2./ 11. Hirek – Reb Jajlis slita és az újhelyi Jahrzeit, Szatmárnémeti: Zsidó Újság 1934. márc. 1./ 3. Teitelbaum nagykárolyi főrabbi február 27-én ünnepélyesen elfoglalta a szatmári rabbiszéket

[889] A vizsgált időszakban a sajtó külön rovatokban közölte a „szlovenszkói”, „erdélyi” és „jugoszláviai” zsidóság híreit, amelyhez fontosabb hitközségi események idején egy-egy település hírösszeállítása társult.

[890] Zsidó Újság 1927. aug. 12./ 9. Hirek – Jahrzeit-ok

[891] Zsidó Újság 1926. júl. 16./ 5-6. Ébredők és Choszidok – Saját tudósitónktól – Ha-Lévy

[892] Zsidó Újság 1929. jún. 28./ 4. Az országos képviselőség ülése, Csatlakozás a Reviziós Ligához

[893] Zsidó Újság 1926. jún. 11./ 1. Trianon és Budaörs

[894] Zsidó Újság 1927. aug. 26./ 12. Hirek – Az irredentizmus két esete.; Zsidó Újság 1928. nov. 2./ 1. A miniszter mikrofonjának szava.

[895] Zsidó Újság 1927. máj. 27./ 4. Bokor Ernő, Zászlószentelés és felekezetközi béke, Zsidó Újság 1927. ápr. 8./ 5. Masmia Jesuo, Rabbiválasztás a filmkirály hitközségében

[896] Vö. Zeidler 2009: 220., Romsics 2005: 180-182.

[popup][/popup]