Olvasóink írják

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

Ne bagatellizáljunk!

Csodálkozással olvastam Simon Iván levelét a Szom­bat januári számában, amelyet némi késedelemmel kap­tam meg.

Simon azt írja, „a primitív csahosokra oda kell figyel­ni, de ezeket a tényezőket pont a Gadó György féle rea­gálások erősítik, teszik ismertté. Ha tehát abban az or­szágban, ahol alig negyvennyolc éve 6 hét alatt, a ma­gyar közigazgatás tevékeny hozzájárulásával többszáze­zer zsidót deportáltak, gyűlöletet szító irományok jelen­hetnek meg, ha az MDF tisztségviselői burkoltan, vagy nyíltan antiszemita gerjesztésben vesznek részt, akkor Simon úr azt a Gadó Györgyöt teszi ezért felelőssé, aki konkrétan elmondta a parlamentben, miről is van szó.

Simon úrnak és a hasonló gondolkozásúaknak azt ja­vaslom, hogy okuljanak az osztrák példából.

Az osztrák parlament a minap a következő törvényt fogadta el:

Aki nyomtatott, vagy elektronikus médiában, vagy nyilvánosan nagyobb közösség előtt nacionalista népir­tást, vagy más, az emberiség ellen elkövetett nemzeti­szocialista gaztettet letagad, ártalmatlannak nyilvánít, vagy valamiképpen igazolni próbál a jövőben, az új tör­vény szerint büntetendő cselekményt követ el. A bünte­tés mértéke 1-től 10 évig terjedő börtönbüntetés. Külö­nösen veszélyesnek minősülő cselekmény esetén 20 évig terjedő elzárásra ítélhető.”

Jól emlékszem, hogy bagatellizálták az osztrák zsidók a nácizmust gyermekkoromban. Arra is emlékszem, hogy milyen nagy magyar „patrióták” voltak rokonaim Magyarországon, amikor mint menekült a háború alatt ott tartózkodtam. A struccpolitika, amit Simon úr java­sol, talán egyeseket megnyugtat, de a történelem bizo­nyítja: katasztrofális következményekkel jár. Ne feled­kezzünk meg arról, hogy az antiszemitáknak, vagy azoknak, akik talán nem is azok, de eltűrik, hogy az antiszemitizmust politikai eszközként használják, mindig kellenek az alibi-zsidók. Ilyenek Magyarországon is vannak, de azért nem kell őket dicsőíteni. Az igazi ma­gyar hazafiaknak (nem zsidóknak és zsidóknak egya­ránt) nem lehet érdeke, hogy hazájuk visszatérjen a levitézlett Horthy-korszak „értékei”-hez. Ezért tulajdonkép­pen hálát kellene kifejezni Gadó Györgynek, akinek volt bátorsága, hogy kimondja a valós tényeket. Szomorú, hogy ezt egy zsidó embernek kellett megtennie. Még szomorúbb, hogy ezért még meg is róják.

Karl Pfeiffer, a bécsi Die Gemeinde szerkesztője

Purim Nagykanizsán

Felhívásuknak eleget téve, hogy írjunk a városunk­ban zajló zsidó hitéletről, kérjük, közöljék: Nagykani­zsán a hitközségünk a Purim ünnepet 1992. márc. 22én közösen ünnepelte meg, s az ünnepen 40 fő vett részt. A gyerekek rövid műsorral kedveskedtek az ünneplőknek, és hitközségünk megvendégelte az ottlevőket.

Hittestvéri üdvözlettel:

Schein Gyula Katzenbacher Ferencné

elnök ügyvezető

Címkék:1992-05

[popup][/popup]