Olvasóink írják

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

A mi pártunk miért nem?

A Szombatot a hazai zsidó sajtó nagyon színvonalas orgánumának tartom. Rend­kívül érdekesek a számomra azok a cik­kek, amelyek a környező országok ma­radék zsidóságának életével és problé­máival foglalkoznak. Ez írások egyéb­ként a kor dokumentumainak is tekint­hetők. Szívesen olvasnék egyébként az erdélyi magyar ajkú zsidóság helyzeté­ről és az RMDSZ-szel való esetleges kap­csolatukról.

A Szombat egyes számainak a színvo­nala – véleményem szerint – eltérő, de izgalmasnak tartom az 1995/1. szám néhány cikkét. Pl. A szexualitás és a zsi­dó felfogással kapcsolatos írásokat, „A Gadó”-t és az Aczél Györggyel 1989-ben készített interjút.

Élvezettel olvastam a „Politikai antisze­mitizmus és diszkrimináció” című tanul­mányt is. Egyáltalában nem volt meglepő az egyes pártok táborának a „helyezése”. A Munkáspárt, illetve szavazótábora kö­vetkezetes antifasiszta magatartásával és mindenféle fajgyűlölet elutasításával méltán nyerte el a legkedvezőbb arányt. E cikket is olvasva egy kicsit érthetetlen, hogy – más pártok mellett – a Munkás­párt képviselői még nem szerepeltek a Mazsike Társasági Kör – egyébként rend­kívül pluralista jellegű – összejövetelein. Talán egyszer erre is sor kerül?!

További sikereket kívánok a magyar zsidóság érdekében végzett munkájuk­hoz.

Kovács Gábor Budapest Frankel Leó u. 8.

Egyetemi jiddisoktatás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem böl­csészkarán körülbelül tíz éve folyik kisebb-nagyobb rendszerességgel a jiddis nyelv oktatása, illetve a jiddis nyelvű zsi­dó kultúrával kapcsolatos irodalmi, kul­túrtörténeti és filológiai jellegű szeminá­riumok meghirdetése. (…) Úgy gondoltuk, mostanra kellően megerősödtek ezek a szemináriumok ahhoz, hogy önálló programként fogjuk össze őket, és ezentúl mint „Jiddis önálló program” szerepelje­nek az egyetem tanrendjében. Kezdemé­nyezésünket először a Soros Alapítvány karolta fel. és biztosította az első évhez szükséges dologi, illetve munkabér jelle­gű költségek fedezetét. Egyetemünk hiva­talos jóváhagyását a kari tanács 1995. május 25-i ülésén kaptuk meg.

A tervezett jiddis program felöleli és összefogott, rendszerezett képzés kere­teibe foglalja az eddig különböző tan­székeken meghirdetett kurzusokat Ha­sonlóan a többi egyetemi önálló programhoz, a jiddis program végén a prog­ramgazda jogosult arra, hogy végbizo­nyítványt adjon ki azoknak, akik a teljes programot elvégezték.

A program legfontosabb tanegységei négy félévre elosztva a következők: Be­vezetés a jiddis filológiába, héber nyelv, jiddis társalgás, jiddis irodalmi szöveg olvasása, jiddis irodalomtörténet és ha­sonló tárgyú, más tanszékek kínálatá­ban szereplő tanegységek.

A program beindításával nem csupán a jiddis nyelv és irodalom saját közegé­ből kiemelt tanulmányozása a célunk – ami egyébként is lehetetlen -, hanem őszinte szándékunk tágabb értelemben mindannak a befogadása, ami a zsidó kultúrtörténet, történelem, egyszóval a „yidishkayt” része.

Szándékaink megvalósításához még sok mindenre szükségünk van. Minde­nekelőtt jó ötletekre, de néhány dologi segítségre is. Pillanatnyilag kézikönyvtá­runk összeállításán fáradozunk, amely­ben a New York-i YIVO is segít bennün­ket Szívesen fogadunk további könyv­adományokat, amelyek szakszerű keze­lését és tárolását a Germanisztikai Inté­zet könyvtára vállalta. Szeretnénk miha­marabb olyan héber betűs számítógé­pes programokra is szert tenni, amelyek segítségével később szerényebb kiadvá­nyokat is előkészíthetünk. Kínálatunk pedig: támogatásra érdemes kiváló hall­gatók, akik színvonalas szakmai képzé­sét minden igyekezetünkkel biztosítani szeretnénk.

Nádasdy Ádám docens, ELTE, Angol Intézet, Varga Péter egy. tanársegéd, programgazda

Címkék:1995-10

[popup][/popup]