Nyitás előtt az egyesületi iskola

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

Napjainkban polgári demokratikus fej­lődés indult meg Magyarországon, s ez kedvező lehetőséget kínál a zsidó öntu­dat és identitás feléledéséhez, a zsidó kulturális értékek feltámasztásához. Ezt a szükségletet ismerte fel a Magyar Zsi­dó Kulturális Egyesület, amikor létre­hozta a Magyar Zsidó Közösségi Iskola Alapítványt, egy 12 évfolyamos zsidó is­kola és a hozzá kapcsolódó óvoda léte­sítése céljából. Teller Ede, a híres ame­rikai fizikus elvállalta az Alapítvány tiszteletbeli elnöki funkcióját.

Ronald S. Lauder nagykövet úr az Alapítvány elnöki tisztét vállalta, s ko­moly anyagi segítséget kíván nyújtani iskolánknak.

Az iskola tananyagát a magyarországi tantervekre alapozzák a szervezők, de kiemelt szerepet szánnak a természettu­dományos nevelésnek, a matematikának, a számítástechnikának. Az elemi iskolá­ban jelentős óraszámban tanítanak majd angol és modern héber nyelvet, és a kö­zépiskolában angolul (és héberül) oktat­nak néhány tantárgyat.

1990 szeptemberében két elemi iskolai első osztály, két középiskolai első osz­tály indul, összesen 180 gyerekkel. A magyar államtól kapott Lendvay u. 17-19. sz. alatti kis épület csak ideiglene­sen képes befogadni a középiskolai osz­tályokat.

A Zsidó Közösségi Iskola megvaló­sításához és működéséhez jelentős pénz­alapok kellenek. A szervezők kérnek min­denkit, hogy tehetségükhöz mérten tá­mogassák az Alapítványt. A támogatók az 1989. évi XLV. törvény 34. bek. 4) pontja szerint adóalapjukat az Alapít­ványnak nyújtott pénzösszeggel csök­kenthetik. Számlaszám: MNB 218-98299 Köröndi Körzeti Fiók OTP, 46430-9. De­vizában: CITYBANK New York-36011107 Hungarian Jewish Community School Fund – 1815016.

Címkék:1990-06

[popup][/popup]