Az MTA Judaisztikai Kutatócsoportjának programja

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

Előző számunkban beszélgetést közöltünk Komoróczy Géza professzorral, az MTA Judaisztikai Kutatócsoportjának vezetőjével. Az alábbiakban rövi­den ismertetjük a kutatócsoport programját:

A Magyar Tudományos Akadémia Judaisztikai Kutatócsoportja (Cen­ter of Jewish Studies) tudományos kutatási és oktatási intézmény. Fel­adata, hogy kutatásokat végezzen, illetve szervezzen, a hebraisztika és judaisztika, valamint a magyaror­szági zsidóság története körében, ki­építve a hebraisztika és judaisztika egyetemi oktatását is.

A kutatócsoport a hebraisztikát és judaisztikát mint az ún. akadémikus vagy egyetemi tudományszakok egyikét, a magyarországi zsidóság történetét és művelődését pedig mint a magyarországi (magyar nem­zeti) kulturális örökség szerves ré­szét tekinti. Tevékenységének középpontjában azok a munkálatok állnak, mind a kutatásban, mind pedig az oktatás terén, amelyek a héber (és arámi) nyelv és a héber nyelvű forrásanyag tanulmányozá­sára irányulnak. Szervező munkáját más – hasonló célokat követő – intézményekkel együttműködésben végzi, nem a munkák központosítá­sára törekedve, hanem lehetőleg új kezdeményezésekkel, mások hasonló törekvéseit lehetőségeihez képest tá­mogatva. Tevékenysége jelképesen is jelezni kívánja, hogy a hebraisz­tika és judaisztika mint tudomány és mint szellemi örökség a mai ma­gyarországi szellemi élet szerves ré­sze. Ugyanakkor a kutatócsoport tö­rekedni fog arra, hogy a maga esz­közeivel és lehetőségei között segítsen a magyarországi zsidó közösség­nek helyreállítani és kiépíteni szel­lemi élete akadémikus – tudomá­nyos – dimenzióját, fenntartani, mégpedig a tanulás által, a zsidó identitást; törekedni fog arra, hogy segítsen kiépíteni a termékeny együttműködést a hebraisztika és judaisztika művelésében bármi mó­don érdekelt intézmények és társa­dalmi sportok között.

E feladatokból következően, a Ku­tatócsoport programja három főbb területre terjed ki; ezek: tanítás, tu­dományos kutatás, közhasznú tudo­mányos és kulturális tevékenység.

A kutatócsoport szeretné, ha tevé­kenységében számíthatna mindazok segítségére, akik ma itthon és kül­földön, a tudományos életben és a társadalomban szívükön viselik a hebraisztika és judaisztika – a zsi­dó tudományok – sorsát Magyaror­szágon, akiknek fontos a magyaror­szági zsidóság történeti és művelő­dési hagyománya – akár tudomá­nyos érdeklődésből vagy egyszerű vonzalomból, akár mert valami mó­don elkötelezettjei ennek a hagyo­mánynak.

Címkék:1990-12

[popup][/popup]