A Szombat válaszol

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Egyéb

P.Z. Budapest. Rövid lélegzetű írásába mindent, amit lehetett, igyekezett begyömöszölni. Zwack csalódását, Antall miniszterelnök izraeli látogatását, stb. Ez nem megy. Abban viszont egyetértünk Önnel, hogy megfe­lelő elismerésben, netán kormánykitüntetésben kellene részesíteni azon keveseket, akik a holocaust idején zsi­dókat bujtattak vagy mentettek.

Sz.Z. Budapest: Az évforduló kapcsán nemrégen fog­lalkoztunk a kamenyec-podolszki tragédiával. Alkalom- adtán visszatérünk rá. Addig se tétlenkedjen, felhívása egy példányát küldje el az illetékeseknek.

Kormos Szilvia, Dunakeszi. Hasznosítsa héber nyelv­tudását, például fordítson. Lapunk is publikálná mun­káit. Idegenforgalmi irodákhoz is fordulhat, egyre több ivrit tudású tolmácsra lesz szükség.

Gábor Éva, Budapest. Megkaptuk a „Zsidónak lenni” pályázatra beküldött írását. Igazi, hányattatott zsidó család sorsa bontakozik ki önvallomásából. Mi továb­bítjuk visszaemlékezését (az Ön beleegyezésével), mi­vel a tervezett kötet kiadása nem a mi asztalunk.

Balogh Gábor, Sopron. A hiányzó Szombatot meg­küldjük. Ha az 1992-es évre előfizetett számokat nem kapná kézhez, kérjük, jelezze.

Fülöp Mihályné, Budapest. Mély együttérzéssel olvas­tuk levelét, ám abból nem világlik ki, milyen segítséget vár tőlünk.

Dr. Domonkos János, Budapest. A XVIII. századi héber imádságos könyvvel lapunk korábban foglalkozott. Szép, csiszolt írás az Öné, kár, hogy nem jutott el hoz­zánk korábban. A Széchenyi-évforduló méltatása lezaj­lott, cikkét nem tudjuk a közeljövőben publikálni.

Polgár Gyula, Budapest. Csak meg nem jelent írásokat közlünk.

Dr. Frigyesi György, Budapest. Egyetértünk Önnel. A csendőrség, a kormányzattal egyetértésben már 1941-ben hóhérszerepet vállalt azzal, hogy zsidók tízezreit el­hurcolták otthonaikból, átadták az ukrán polizeinek, valamint az SS parancsnokságnak, Kamenyec-Podolszkban lemészárolták őket. Igaza van: ez valójában deportálás volt. és senkinek sincs erkölcsi joga tisztára mosni Horthyékat. Ezen nem változtat az sem, hogy a Horthyék kormányzata befogadott néhány ezer lengyel menekültet.

Tarbay Ede, Budapest. Szerkesztőségünk nem kapta meg az említett verseket. Legyen szíves, küldje el őket újból.

Síró Béla, Debrecen. Bár nemrég foglalkoztunk a deb­receni zsidóság közösségi életével, szívesen vennénk, ha időközönként tájékoztatna eseményeiről.

Többeknek. Kérjük, hogy közlésre szánt írásaikat ol­dalanként 26 sorban, soronként 60 „n” szélességben, dupla sorközzel gépelve küldjék.

Számos olvasónk érdeklődött, hogy az 1992-es évre a Szombat előfizetési díja miért „ugrott meg”. Vála­szunk: a nyomdaköltség s a papír árának sajnálatos megemelkedése kényszerített bennünket arra, hogy a lap egy-egy számát 58, s egyéves előfizetési díját 580 fo­rintra emeljük.

*

Ne csak olvassák, írják is a lapot! Várjuk további le­veleiket, hozzászólásaikat közös ügyeinkhez. A Szombat szabad, s nyitott az Olvasók előtt.

Címkék:1992-01

[popup][/popup]