Zsidó zenei kutatócsoport alakult

Írta: (-i -m) - Rovat: Archívum, Zene

Jubál utódai

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ zene feltérképezése, a száj- hagyományban élő közösségi zsidó zenei anyag megörökítése régóta aktuális és nyomasztóan sürgős feladat. A század folyamán többen is foglal­koztak e tradíció tanulmányozásával. A holocaust hatása volt az is, hogy a gyűjtések komoly része megsemmisült és minimálisra csökkent e zene műve­lőinek száma. A végveszélybe jutott kulturális örökség megmentésére a háború után Szabolcsi Bence Kossuth-díjas akadémikus, a zsidó zene kutatá­sának kiemelkedő képviselője vetette fel először egy kutatócsoport létre­hozásának szükségességét. A Jubál* nevét viselő társaság ígéretesnek látszó törekvése akkor, az 1948-49-es politi­kai fordulat következtében kudarcba fulladt. Közel félszáz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a magyarországi zsidó zenei kutatócsoport – a tavalyi év végén – megalakulhasson. Izraelen kívül ez az egyetlen zsidó zenei ku­tatócsoport, az MTA Judaisztikai Ku­tatócsoportjának keretén belül működik és az Országos Rabbiképző Intézet támogatásával kelt életre.

A társaság vezetője a világszerte is­mert és becsült kutató: Frigyesi Judit, aki a magyarországi zsidó zenei hagyo­mány tudományos feldolgozásának szaktekintélye, és a legjelentősebb, nemzetközi viszonylatban is egye­dülálló magángyűjtemény tulajdonosa.

A kutatócsoport tagjai szintén a zsidó zene tapasztalt kutatói, ismerői.

Céljuk az általuk felvett zenei anyagok archiválása és hozzáférhetővé tétele mindazok számára, akik a zsidó kul­turális tradíció után érdeklődnek, beleértve a judaisztika és a zene- tudomány nemzetközi kutatóit éppúgy, mint a kántorokat és a rabbikat. A hang­szalagok az MTA Judaisztikai Kutatócsoportban lesznek archiválva, az ELTE BTK Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszékének könyvtárában lévő másolatok pedig meghallgat­hatóak, tanulmányozhatóak lesznek. Ugyanitt szándékoznak elhelyezni azoknak a felvételeknek és kottás le­jegyzéseknek a másolatait is, amelyeket különböző kutatók, kántorok eddig készítettek Magyarországon és mos­tanáig csak magángyűjteményekben voltak megtalálhatóak. Hosszú távú célnak tekintik a felvételek kottás lejegyzését, tudományos feldolgozását, valamint egy válogatás kiadását.

Miután a csoport tagjai eddig önál­lóan gyűjtöttek, már a megalakulás pil­lanatában, összességében több száz ka­zettát tesznek ki felvételeik. Így joggal remélhetjük, hogy a Soros Alapítvány által anyagilag is támogatott kutatócsoport munkája sikeres lesz.

 

*Jubál: „…Ő minden hárfásnak és fuvolásnak őse.” 1. M. 4:21

Címkék:1995-03

[popup][/popup]