Viták nélkül – December 2-án tartotta tisztújító közgy_lését a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Viták nélkül

December 2-án tartotta tisztújító közgyűlését a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

Az Egyesület mintegy négyszáz tagjából harmincnyolc fő tartotta fontosnak a részvételt. Elnöki beszámolójában Feldmájer Péter méltatta az Egyesület gazdag kulturális tevékenységét. Elsőként a program gerincét adó szom­bat esti társasági kört említette meleg szavakkal, majd az Egyesület kiadásá­ban megjelenő Szombat folyóiratot méltatta, kiemelvén annak magas szín­vonalát, valamint azt, hogy a lap szer­kesztői nemcsak a zsidó, hanem az országos sajtóban is rendszeresen publi­kálnak. Áttekintve a további eredmé­nyeket, a következőket emelete ki: im­máron harmadik alkalommal adják át az Egyesület által alapított Zsidó Kultú­ráért és Várhegyi György díjakat. (Előbbit 2001 decemberében Szabó István filmrendezőnek adták át, utób­bit – mely a zsidó oktatás terén nyújtott kiemelkedő teljesítményt díjazza – Kardos Ágnes, a Lauder iskola fiatal judaisztikai tanára kapta.) David Krausz elhunyta alkalmából emlékestet rendeztek a korábbi izraeli nagykövet tiszteletére, melyen a magyar politikai és kulturális élet számos képviselője vett részt. Az Egyesület megrendezte a Zsidó Kultúra Napját, melynek legki­emelkedőbb eseménye a drámaíró ver­seny volt. Színesíti az Egyesület életét a kezdetektől működő vasárnapi termé­szetjáró kör, valamint a nemrég újra in­dított képzőművészeti kör. Az Egyesü­let képviselője jelen van a kárpótlási ügyekkel foglalkozó Magyarországi Zsi­dó Örökség Közalapítvány kuratóriumá­ban, valamint abban az (egyelőre infor­mális) testületben, amely a honi zsidó szervezetek antiszemitizmus elleni fel­lépését próbálja koordinálni. A szemé­lyi jövedelemadó társadalmi szerveze­tek számára felajánlható egy százaléka­iból közel egymillió forintot kapott az Egyesület. Megjelent a „Zsidó sorsok magyar filmen” címmel tartott konfe­rencia előadásait tartalmazó kötet, me­lyet a Szombat folyóirat állított össze. Végezetül: az Egyesület felvételt nyert az Európai Zsidó Közösségek Szövetsé­gébe. Végül az elnök köszönetét mon­dott mindazoknak, akik az Egyesületet munkájában segítették: a MAZSIHISZ-nek, a MAZSÖK-nek, az Ortodox Hitköz­ségnek, az egyesület adminisztrációját vezető Deák Andreának, továbbá azok­nak, akik az Egyesület javára ajánlották fel adójuk egy százalékát.

Rajki András elnökségi tag rövid pénzügyi beszámolójában közölte, hogy a bevételek és a kiadások 2001-ben egyaránt hatmillió forintra rúgtak, így a pénzügyi helyzet stabilnak mond­ ható. Ebből az összegből a Zsidó Kultú­ra Napja 1.4 millióval részesedik. A tag­díjakból származó bevétel 2001. októ­ber 31-ig 430 ezer forint volt.

Székely Gábor, aki egy ciklussal ko­rábban köszönt le az elnöki tisztségről, ezúttal a jelölő bizottság nevében lé­pett a dobogóra, és ismertette az új el­nökség összetételére vonatkozó javas­latot. Mivel további személyeket a je­lenlévők nem javasoltak, kiosztották a szavazócédulákat. (Az új elnökség összetételét lásd külön.) Ezeket min­den tag kitöltötte, majd – míg a szava­zatszámlálás folyt – Janklovics Tibor elnökségi tag beszélt az általa szerve­zett képzőművészeti happeningről, melynek keretében harminckét élvo­nalbeli művész készített egy-egy alko­tást a „Brit – a szövetség címmel. Ez­után különböző javaslatokat tett: egye­bek közt egy antirasszista, antiszemitiz­mus ellen küzdő szervezet létrehozásá­ra, valamint egy új folyóirat indítására, mivel szerinte a Szombat nem foglalko­zik közéleti témákkal.

Olti Ferenc elnökségi tag a zsidó szervezetek együttműködését pártolta. Mivel ő az erre tett – fent említett – kí­sérletet reménytelennek tartotta, azt ja­vasolta, hogy a Mazsike álljon egy ilyen kezdeményezés élére.

Ezután érdekes vita bontakozott ki az Egyesület közéletben elfoglalt he­lyéről. Többen közgyűlési határozat­ként kötelezően előírták volna az el­nökségnek a taglétszám növelését. Az Egyesület régi dicsőségére visszatekint­ve méltatlannak találták a négyszáz fős tagságot és a heti egy-két programot. Sellei Iván azonban emlékeztetett, hogy az idők megváltoztak. Elmúltak a rendszerváltás lázas hónapjai, mikor a Mazsike csúcskorszakát élte. A mai, munkától túlterhelt középnemzedék­nek nincs annyi ideje a kultúrprogramokra és politizálásra. A számtalan zsi­dó szervezet között négyszáz tag jut az Egyesületnek, ami nem olyan nagyon rossz – vélte.

A hozzászólások végén az elnök összegezte és egyenként megszavaztat­ta a javaslatokat. A közgyűlés ezek kö­zül az alábbiakat fogadta el:

  • fölemelik a tagdíjat 3.000 forintra (nyugdíjasoknak 1500 Ft);

  • az Egyesület kapcsolatokat épít ki külföldi zsidó szervezetekkel;

  • az Egyesület törekedjen a hazai zsi­dó szervezetek közötti koordinációra;

  • az elnökség kövessen el mindent a taglétszám növelése érdekében;

  • az elnökség tegyen erőfeszítéseket, hogy a Garay utcából méltóbb helyre kerüljön az egyesület;

  • vegyék föl a kapcsolatot a vidéki zsidósággal;

  • a Szombat foglalkozzon többet az Egyesület életével;

  • az elnökség feladatának tekinti, hogy az időközben elhunyt Bollmann Györgyinek, az Egyesület alapító tagjá­nak emlékét ápolja.

jég

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület új elnöksége

Feldmájer Péter elnök

Bonta Miklós

Deák Gábor

Garai Péter

Hoffmann Iván

Janklovics Tibor

Kirschner Péter

Korányi László

Olti Ferenc

Rajki András

Címkék:2002-01

[popup][/popup]