“Valóságos diadalmenet” – Az Országos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetem akkreditációja

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Az Országos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetem akkreditációja

Ez év februárjában befe­jezte háromnapos vizs­gálódását a Zsidó Egye­temen az akkreditációs bizott­ság, melynek föladata volt föl­mérni, vajon az intézmény jo­gosult-e az egyetem elnevezés­re. A bizottság három tagja ke­resztény hittudományi egyete­mek tanára, két izraeli tagját a jeruzsálemi Héber Egyetem rek­tora delegálta, két tagja pedig világi magyar egyetemeken ta­nít. Schőner Alfréd rektor sze­rint az akkreditációs bizottság háromnapos vizitációja „valósá­gos diadalmenet volt”. Sem ő, sem Kocsis Péter főtitkár nem kételkedik abban, hogy az in­tézmény megkapja az akkreditációt. Ennek feltétele, hogy két karon és ezen belül több sza­kon folyjék az oktatás. Követel­mény az is, hogy a tanszékek mindegyikén legalább egy „minősített” (tudományos fokozattal rendelkező) fő­állású oktató tevékenykedjék.

Az Országos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetem egyelőre a minimálprogramot célozta meg: a Rabbinikus Tudo­mányok Kara egy szakát, a Főiskolai Kar két szakát kívánják akkreditáltatni. Előbbin a rabbiképző szak, utóbbin a judaisztika tanári szak valamint a zsidó közösségi szociális munkás szak kapja meg föltehetőleg az állami elismerést.

Az egyetemi végzettséget adó Rabbini­kus Tudományok Karán három további szak pályázik majd az állami elismerés­re – miután az első diplomásokat útjuk­ra bocsátotta. Ez utóbbi ugyanis az akkreditáció feltétele.

A tanszékek főállású, tudományos fo­kozattal rendelkező oktatói a „régi gár­da” tagjai közül kerülnek ki: így például a Zsidó Művelődéstörténeti Tanszéken Lichtmann Tamás és Borsányi Ferenc (aki egyben a könyvtár vezetője) rendel­kezik PhD fokozattal, a Szentírás és Talmudtudományi Tanszéken pedig maga Schőner Alfréd, az intézmény rektora, aki egyben e tanszék vezetője is. Több jeles tudós külső munkatársként szere­pel az oktatók névsorában – többek közt Heller Ágnes, Szabolcsi Miklós, Voigt Vilmos. (Az oktatókról szóló ada­tok az 1998-99-es tanévre vonatkoz­nak.) Érdekes, hogy az ELTE közismer­ten magas színvonalú Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszékén végzettek kö­zül senki nem tanít a Zsidó Egyetemen, még óraadóként sem.

A PhD-képzés, amely szintén feltétele az akkreditációnak, a következő tanév­ben fog elindulni – tájékoztatott Kocsis Péter.

Címkék:2000-04

[popup][/popup]