Újlipótváros-ahol még a fideszes is zsidó

Írta: Szegő Péter - Rovat: Archívum

Újlipótváros: ahol még a fideszes is zsidó

MERKER DÁVID

23 éves, egyetemi hallgató, az SZDSZ ifjúsági szervezete, az Új Generáció alelnöke (SZDSZ, 5. választókerület)

Bevállalja?

Persze. Zsidó vagyok ugyanúgy, mint ahogy magyar, új lipótvárosi és bu­dapesti. A zsidóság az identitásom része.

Szól-e a zsidó választókhoz?

Igen. Télen és tavasszal Hóm Gábor kampányfőnöke voltam, ekkor „hanukarácsonyra” ment ki szórólapunk. Föl kell vállalni zsidó választóinkat. Ha a válasz­tóink jelentős része zsidó – márpedig az -, akkor szólunk hozzájuk is. Arról be­szélünk, hogy Ujlipótvárosnak részön­kormányzatot szeretnénk, gyerekbarát kerület kialakítását tervezzük, zöldsávot akarunk kialakítani a Duna mellett, és meg kell oldani a parkolási gondokat. Mindennek a zsidósághoz semmi köze, de Újlipótváros egy sajátos területe Bu­dapestnek. Ez azonban nem kampányté­ma, mert nem ezért szavaznak rám.

Nem azért, mert zsidó, hanem mert zsidó értékeket, zsidó progra­mot vállal föl.

Én abszolút fölvállalom a zsidó értékeket. Hogy ez mennyiben befo­lyásolja a választókat, nem tudom.

Honlapján található Eörsi Má­tyás kifejezetten Izrael-barát nyi­latkozata a Hezbollah elleni hábo­rúval kapcsolatban. Azonosul a nyi­latkozattal?

– Teljesen.

– Az Izraellel rendre kritikus Eu­rópai Unióval való barátság hogy fér meg Eörsi nyilatkozatával?

– Az SZDSZ mindig kiállt az európai integráció mellett. Magyarország EU-tagként tudja befolyásolni a közös külpolitikát. Jelen esetben – belülről – fel tud lépni azért, hogy az EU hagy­jon föl a Hezbollahhal szembeni struccpolitikával.

Aláírta-e a zsidó nemzetiségi kezdeményezést?

Nem. A zsidóság nem nemzeti ki­sebbség. Nem érzem nemzetiségi ki­sebbséghez tartozónak magam, bár val­lásos sem vagyok. Megjegyzem, hogy az aláírásgyűjtés számos céljával egye­tértettem. Nem szerencsés, hogy a Mazsihisz képviseli a százezres zsidóság egészét, hiszen csak 12 871-en vallják magukat a zsidó valláshoz tartozónak.

A magyarországi zsidó struktú­rával tehát nincs megelégedve?

Mivel nem vagyok sem vallásos, sem hitközségi tag, nem hiszem, hogy a Mazsihisz engem képviselhet. Nem szerencsés, hogy nincs egy olyan zsidó ernyőszervezet, amely átfogná az összes zsidó szervezetet, de a nemzeti­ségi kezdeményezés nem megoldás erre a problémára. Nagyon pozitívnak tartom viszont a Zsidó Közösségi Fó­rumnak mint ernyőszervezetnek a színrelépését. A Mazsihiszre visszatér­ve: nem szerencsés, ha egy egyház Kádár-korszakbéli struktúrája működik tovább. Ugyanakkor hitközségen kívü­liként nem nekem kell eldöntenem, hogy Zoltai Gusztáv menjen-e vagy se.

A Hegedűs Gyula utcai zsinagóga előtt az azt meglátogatni szándéko­zó Tarlós Istvánt megpróbálta meg­akadályozni abban, hogy belépjen a zsinagógába, mert – mint mondta – Tarlós annak a Jobbiknak élvezi a tá­mogatását, amely örökösei az ön nagymamáját gettóba záró politikai erőknek. Ez üzenet volt a választói­nak, vagy esetleg marketingfogás?

Egyfelől szerettük volna Tarlós­nak átadni a programunkat, de ő ezt nem fogadta el. Tarlós azért jött a XI-II. kerületbe, hogy a helyi lakosokkal konzultáljon, e lehetőséget kívántuk megragadni. Másfelől pofátlanság, hogy ő, akit a Jobbik támogat, meglá­togatta a zsinagógát. Egy antiszemita párt támogatásának elfogadásával a magyar szélsőjobboldal hagyománya­it viszi tovább: bár a szélsőjobboldali szavazók büdösek neki, de azért szá­mít a szavazatukra. Ez azonban nem olyan dolog, amivel lehetne taktikáz­ni, hanem abszolút erkölcsi kérdés.

Lát-e Újlipótvárosban valami zsidósat? Ha igen, mit? Képvi­selőként törekszik-e ennek megőrzésére?

– Szeretnénk táblákkal megjelölni a volt védett házakat. Újlipótvárosnak – ahol senkinek nem kell attól tartania, hogy bármi érheti, ha kirakja a mezüzét az ajtófélfára – van egy sajátos, megőrzendő hangulata. A létező hagyományok továbbvitelét nagyon fontosnak tartom.

SZABÓ GYÖRGY

39 éves, nyomdász, vállalkozó (Fi­desz-KDNP, 1. választókerület)

Ön egyértelműen bevállalja zsi­dóságát, hiszen pártja XIII. kerüle­ti szervezetének honlapján a kö­vetkező található önről: „Zsidóként fontosnak tartom hazám, Magyar- ország szolgálatát…” Nem érzi-e, hogy ezzel kilóg a sorból a Fideszben?

– De. Mindig kilógtam a sorból. Iz­raelben éltem kilenc évet, a feleségem izraeli, kóser háztartást viszünk, zsi­nagógába járunk, a gyerekek zsidó óvodába illetve iskolába járnak. Zsidóként élek, zsidóként fogok meghal­ni. Ezt nem szabad eltitkolni. Ideje, hogy látható legyen egy olyan új ge­neráció, amelynek a tagjai nem fél­nek. Nem felejtünk, nincs nap, amikor ne gyászolnánk a Soa áldozatait, de büszke zsidókként itt vagyunk, és ezt ki merjük mondani. Kell, hogy lássák a félelemben felnőtt vagy ab­ban megöregedett generációk tagjai: már nem kell félni. Remélem, hogy még azt a minél több évet, amennyit közöttünk élnek, kicsit mosolygósabban fogják tudni eltölteni. Jelszavam: tisztesség és tradíció. Úgy vélem, hogy – bár a magyarországi zsidók alapvetően SZDSZ- illetve MSZP- szavazók – üzenetem el fog jutni hoz­zájuk.

Miért költözött Izraelbe? Miért költözött Magyarországra?

– 1989 tavaszán mentem először Iz­raelbe. Augusztusban visszajöttem, majd 1990 januárjában ismét kiutaz­tam. 1999 júniusában kerültem vissza Magyarországra, mert a főnököm itt akart üzleti kapcsolatokat teremteni. 2000-ben megszűnt a cégemmel a kapcsolatom és nem mentem vissza Izraelbe. A Magyarországra költözést hosszú távú lépésnek szántuk, ezért felszámoltunk Izraelben mindent, így itt maradtunk.

Kérem, mutassa be saját, illet­ve pártja Izraelhez való viszonyulá­sát!

Két hazám van, Magyarország és Izrael. Mindkettőért bármikor bármire hajlandó vagyok. A pártom viszonya Izraelhez pedig aligha tér el bármely más parlamenti pártnak az Izraelhez való viszonyától. Az Izrael-Fidesz vi­szony elemzése nem az én dolgom, de ha a Fideszben ellenérzést tapasztal­tam volna Izraellel szemben, nem in­dulnék fideszes jelöltként a választá­sokon.

A Fidesz közeli Magyar Nemzet rendre erősen Izrael-ellenes cikke­ket ad közre, Orbán Viktor kedvenc hetilapjáról, a Demokratáról nem is beszélve.

– Kétlem, hogy a Magyar Nemzet a Fidesztől kapná az utasításokat. Nem hiszem, hogy pártlapról van szó, és nem érzem magam hivatottnak a Ma­gyar Nemzetet kritizálni, a Demokra­tát pedig nem olvasom. Egyébként meggyőződésem, hogy az antiszemita vagy Izrael-ellenes írások nagy részé­nek a tudatlanság az oka. A mostani háború izraeli áldozatairól, az izraeli károkról, az egymillió izraeli mene­kültről például alig esett szó. Ezért fontos, hogy ne suttogva beszéljünk a zsidóságról, a zsidóság ne legyen misztikum vagy tabutéma.

Aláírta-e a zsidó nemzetiségi kezdeményezést?

Természetesen. Aláírtam izraeli­ként. „Am Jiszrael chaj” („Izrael népe él”), tehát nemzet vagyunk és nemze­tiség.

Mi a viszonya a magyarországi zsidó struktúrához?

– Nem kielégítő. A zsidóságot a széthúzás, a konfliktusok jellemzik, és nem látok egy valamennyi zsidó véle­ményt megjelenítő szervezetet. Hogy ez a szervezet az Országos Zsidó Ki­sebbségi Önkormányzat, a ZSKF vagy a Mazsihisz lenne-e, teljesen mindegy. Elsőként egységet kell te­remtenünk.

Konkrétan: Zoltainak mennie kell?

Nem nyilatkozom.

Lát-e Újlipótvárosban valami zsidósat? Ha igen, mit? Képvi­selőként törekszik-e ennek megőrzésére?

Sajnos nem látok ilyet. Látom a kör­zetemben a Hegedűs Gyula utcai zsina­gógát, de ha kilépek a zsinagóga kapu­ján, nem látok semmi zsidósat. Pezsgő zsidó kulturális élet legfeljebb nyomok­ban van. Reményteljes, hogy kezd fel­nőni egy generáció, melynek tagjai igénylik, hogy zsidó vagy zsidós szóra­kozóhelyek jöjjenek létre Budapesten.

Mi a véleménye arról, hogy pártja XIII. kerületi szervezetének honlapján a Horthy Miklós Társas­ág koszorúzással egybekötött megemlékezésre hívta az olvasó­kat Pátyra, a Horthy Miklós utcai emléktáblához, és hogy ugyanitt egy kattintással elérhető a Horthy Miklós Társaság honlapja?

– Bár a kerületi Fidesz honlapját nem én szerkesztem, nem határolódom el semmitől. A feladatomat nem a múltba nézésben látom. Azt akarom elérni, hogy ne folyjék sárdobálás; „kunbélázás”, „horthyzás”. A gyerekeim jövőjét szeretném építeni. Olyan Magyarorszá­got, ahol nincs antiszemitizmus.

Merker Dávidnak igaza volt, amikor a Hegedűs Gyula utcai zsi­nagóga előtt felelősségre vonta Tarlós Istvánt, amiért az nem uta­sítja el a Jobbik támogatását?

Nem. Tarlós István független je­lölt, akit többek közt a Jobbik is támo­gat. Merker viszont egy párt képvi­selőjeként hivatkozott a Soa áldozata­ira. Nem hiszem, hogy bármelyik pártnak felhatalmazása van arra, hogy a Soa áldozatainak nevében elítéljen egy politikust. Anyám kisgyerekként a gettóban élt, nagyapámat agyonlőt­ték, de ezt nem fogom a politikai „zászlómra” tűzni.

A KDNP képviselőjelöltjeként mi a véleménye Semjén Zsolt szakállasbácsizásáról?

Nem akarok politikusokat jelle­mezni, bár a szakállasbácsizás távol áll a keresztény eszméktől. Engem a választóim érdekelnek, nem a politi­kusok. A választóimtól pedig pozitív a visszajelzés arra vonatkozóan, hogy egy zsidó fiú a Fidesz és a KDNP je­löltjeként elindul.

ALPERN JULIANNA

35 éves, mesterfodrász (MSZP, 4. vá­lasztókerület)

Bevállalja?

Be, de pártom nem a zsidóságom miatt indított engem ebben a körzet­ben, hanem azért, mert itt volt ürese­dés: a jelenlegi képviselő nem MSZP- színekben indul. A zsidóság abszolút nem jelenik meg a kampányomban. Nem tagadom, büszke vagyok rá, de a politikában ennek nincs helye. Ha megválasztanak, zsidónak és nem zsi­dónak ugyanúgy a képviselője leszek. Egyébként a választópolgáraimnak legfeljebb az egyharmada zsidó, s nyilván köztük is lesznek sokan, akik nem rám szavaznak.

Finoman utalt rá, hogy volt párttársa és leendő ellenfele, Dár­dai Zsuzsanna az MSZP-ből átlé­pett az SZDSZ-be. Miért hagyta el Dárdai a pártot?

Nem szeretnék az ügyről nyilat­kozni, mert nem ismerem minden részletét. Úgy látom, hogy személyes sértődésből hagyta ott volt pártját, amelynek jelenlegi mandátumát köszönheti.

Kérem, mutassa be saját, illet­ve pártja Izraelhez való viszonyulá­sát!

– Szanyi Tibor, akinek tavaszi vá­lasztási kampányában részt vettem, az előző ciklusban – GKM-államtitkárként – többek közt a magyar-izraeli gazdasági kapcsolatokat koordinálta.

A kerületben sok izraeli befektető is van, ők szívesen látott üzleti partnere­ink. Személyesen sok dolog köt Izra­elhez: édesanyám napi kapcsolatban van Izraellel: kettős állampolgár, azonkívül izraeli jégtáncbíró. Tekin­tettel arra, hogy az Izraeli Műkorcso­lya Szövetség székhelye Metullában van, közvetlen információink voltak a háborúról. Az izraeli béke esélyeit il­letően pesszimista vagyok. Ma a jeruzsálemi bazáron fegyveres kíséret nél­kül végigmenni nem célszerű.

Aláírta-e a zsidó nemzetiségi kezdeményezést?

Nem. Zsidó vallású magyar va­gyok, nem érzem magam kisebbségi­nek.

Mi a viszonya a magyarországi zsidó struktúrához?

Nem hiszem, hogy nagyon át kéne alakítani. Nem vagyok vallásos, és nem igazán látok bele a Mazsihisz dolgaiba. Örömteli, hogy egyre több zsidó iskola és óvoda van, és hogy egyre többen vállalják zsidóságukat.

Nem gondolja disszonánsnak, hogy a Mazsihisz százezer, s nem a népszámlálás szerinti 12 871 em­ber nevében lép föl, és az állam is ekképp tárgyal vele?

Ez problematikus.

Lát-e Újlipótvárosban valami zsidósat? Ha igen, mit? Képvi­selőként törekszik-e ennek megőrzésére?

Nem az én választókörzetemben, de Újlipótvárosban van a Hegedűs Gyula utcai zsinagóga, ami nagyon szépen megújult. Ezt becsben kell tar­tanunk.

Figyelembe véve, hogy az újli­pótvárosi zsidóság túlnyomó része nem jár zsinagógába, van-e egyéb koncepciója Újlipótváros zsidó jel­legének megtartására?

A közelmúltban több ház épült itt, többek közt az én körzetemben a Kleopátra-ház, ahol sok zsidó él, jelentős részük fiatal. Remélem, hogy tartósan itt maradnak, mert súlyos problémája a kerületnek az elöregedés. Szerencsé­re ez ellen hat, hogy egyre több fiatal – zsidók és nem zsidók – költöznek vagy költöznek vissza Újlipótvárosba. Zsidó közösségi hely létrehozásán nem gondolkoztam, de szívesen csat­lakoznék egy ilyen kezdeményezés­hez. Én a választókerületben élő vala­mennyi polgár érdekét egyformán kí­vánom képviselni.

Szegő Péter

Címkék:2006-10

[popup][/popup]