Újabb fejlemények az auschwitzi pavilon ügyében

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Újabb fejlemények az auschwitzi pavilon ügyében

Mint arról 1999 októberében hírt ad­tunk, a magyar kormány az auschwitzi pavilon magyar anyagának megújítására készül. Az annak idején a Magyar Nem­zeti Múzeum munkatársa által megírt forgatókönyvet – többek között – annak horthysta reminiszcenciái miatt is nagy fölháborodás fogadta, ugyanakkor a ré­gi vágású, kommunista-antifasiszta fra­zeológia miatt ténylegesen sürgetővé vált a tényleges megújítás.

A történet új fejleménye, hogy a kor­mány Szita Szabolcs történészt, a Ho­locaust Dokumentációs Központ igaz­gatóját és Szikossy Ferenc muzeoló­gust (Magyar Nemzeti Múzeum) kérte fel a kiállítási anyag megírására. A mun­ka el is készült, és körülbelül harminc százaléka az embermentést taglalta. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu­mának (NKÖM) munkatársa, Nagy László tanácsos (Közgyűjteményi Főosztály) nem hivatalosan felkérte a jeruzsálemi Jad Vasem magyarországi kutatócsoportját (Kádár Gábor, Karsai László, Molnár Judit, Toronyi Zsu­zsanna, Vági Zoltán) a terv vélemé­nyezésére, melyet hivatalosan B. Turán Róbert múzeumigazgató jegyez. A fen­tieken kívül Stark Tamás történésztől (MTA Történettudományi Intézet) és Radnóti Ilona muzeológustól (Janus Pannonius Múzeum, Pécs) kértek szakvéleményt. A Szita és Szikossy által írt szöveget a kutatócsoport munkatársai elutasították, mondván, hogy az em­bermentőkre helyezett hangsúly nem fedi Auschwitz valóságát. Stark és Rad­nóti ugyanakkor alkalmasnak tartották az anyagot, bár némely ponton ők is változtattak volna. 2000. november 20-án Szita és Szikossy megkapták a bí­rálatokat, és arra vállalkoztak, hogy de­cember végéig elkészítik a végleges for­gatókönyvet.

A kutatócsoport álláspontja szerint a meglévő terv, melynek során azonos méretű képek és szövegek kerülnének a régiek helyére, méltatlan a holocaust áldozataihoz, mert nem valódi, koncep­cionális változtatást tükröznek, hanem csupán a tárlók olcsó, országimázst ja­vító átalakítását.

Információink szerint ellentmondások vannak az NKÖM és a Miniszterelnöki Hi­vatal (MH) álláspontja és elképzelései között. A tavalyi botrányba fulladt tervet a MH készíttette, állítólag ők adtak volna erre hatvanmillió forintot. Az auschwitzi pavilon felújítását pedig – ettől függetle­nül – az NKÖM is tervezte, mintegy há­rom-négy millió forinttal számolva. Ez a valóban elavult múzeumi anyag kozme­tikázására sem elég, és csak a legszük­ségesebb, azaz a legproblémásabb tab­lók kicserélésére elegendő. Értesülése­ink szerint ezért ezt az összeget később Visy Zsolt államtitkár tízmillió forintra emelte. A kabinet ugyanakkor több száz­millió forinttal támogatja a budapesti Pá­va utcai zsinagóga mellett épülő Holoca­ust Múzeum felépítését.

Címkék:2001-01

[popup][/popup]