Új választási szabályzat

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Új választási szabályzat

1999. október 31-én megtartotta éves közgyűlését a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület. A címlistáján ezeregyszáz nevet nyilvántartó egyesület közgyűlé­sére huszonhat fő jött el. (Ennek oka volt minden bizonnyal az is, hogy ezút­tal nem szerepelt napirenden a tisztújí­tás, amely az elmúlt esztendőben több mint százötven tagot vonzott.) Székely Gábor elnök beszámolójában áttekin­tette az egyesület programjait, anyagi helyzetét és egyéb kulturális tevékeny­ségét. A sok éve bejáratott, színvonalas programokat kínáló szombat esti tár­sasági kör népszerű a tagok közt, a kínálat dúsítására bevezetett szerda esti programok viszont, vonzó tartalmuk el­lenére, alig látogatottak. Utóbbi oka alighanem a tagság hétköznapi elfoglaltsága – vélekedett az elnök és ké­sőbb a hozzászólók is. Régi, jól bejá­ratott program a vasárnapi kirándulás, és működőképesnek bizonyult öt-hat résztvevővel a jiddis tanfolyam is. Az egyesület – néhány év kihagyással – is­mét megrendezte a zsidó kultúra nap­ját, melynek vasárnap délelőtti prog­ramja meglehetősen gyér számú kö­zönséget vonzott, a délutáni Szombat Szalon viszont több mint százfős kö­zönségével sikert aratott.

Rajki András gazdasági felelős vezető többek közt elmondta, hogy idén több mint 800 ezer forint jutott az egyesület­nek azokból az 1 százalékokból, amelyet az adózó polgárok a társadalmi szerveze­tek javára ajánlhatnak föl. Az egyesület anyagi helyzete összességében stabilnak mondható – summázta mondandóját.

Mint minden esztendőben, a hozzá­szóló tagok ezúttal is különböző javas­latokat tettek az egyesület tevékenysé­gének bővítésére. Egyebek közt az aláb­biak hangzottak el: induljon idősek klubja; indítsanak gyerekprogramokat; válaszoljanak az antiszemita publiká­ciók rágalmaira; a vezetőség is vegyen részt a szombat esti programokon. A ve­zetőség a javaslatokat tudomásul vette. Munkavégzésre nem érkezett felajánlás.

Garai Péter, a szombat esti progra­mok szervezője új választási szabályza­tot terjesztett be, arra hivatkozva, hogy az előző tisztújító közgyűlésen számos olyan személy jelent meg, aki sem az­előtt, sem azóta nem látható az egyesü­let háza táján, és nyilvánvalóan csak a tisztújítás alkalmával mozgósították őket. A közgyűlés hosszas vita után el­fogadta azt a módosítást, amely szerint a választás jogához háromhavi, a vá­laszthatóság jogához pedig egyéves érvényes tagság szükséges. A közgyűlés ezután elfogadta az elhangzott beszá­molókat és meghosszabbította a számvizsgáló bizottság lejárt mandátumát.

Címkék:1999-12

[popup][/popup]